Innledning

Treningslæren er et tverrfaglig emne som bygger på blant annet fysiologi, anatomi og psykologi som støttefag. Dette emnet henger tett sammen med emnet  "aktivitetslære". Treningslæren utgjør det teoretiske grunnlaget som overføres til det praktiske gjennom aktivitetslæren. Treningslæren inneholder også noe praktisk undervisning, knyttet blant annet opp mot testing og intensitetsstyring.

Emnet vil fokusere primært på kvalitetene styrke og utholdenhet. Gjennom de ulike temaene vil vi ta for seg hvilke faktorer som begrenser disse kvalitetene, hvordan ulik trening stimulerer til endring i disse kvalitetene og hvilke adaptasjoner som forekommer i de ulike systemene i kroppen som ligger til grunn for en endring i disse kvalitetene. Emnet tar også for seg forekomst og behandling av de mest vanlige idrettsskadene.

Styrketrening: kraftutvikling, adaptasjon og stimuli til vekst

 • Sentrale begrep og definisjoner
 • Faktorer som bestemmer muskelstyrken
 • Adaptasjon til styrketrening
 • Koblingen (stimuli) mellom styrketrening og muskelvekst

Styrketrening: treningsprinsipper, treningsmetoder og biomekanikk

 • Treningsprinsipper i styrketreningen
 • Styrketreningsmetoder - optimal trening
 • Testing av styrke
 • Helseeffekter av styrketrening
 • Biomekanikk og styrketrening

Utholdenhet:

 • Utholdenhet og utholdenhetstrening - begreper og definisjoner
 • Fysiologi og utholdenhet
 • Viktige faktorer for utholdenhetsprestasjon og adaptasjon etter utholdenhetstrening
 • Ulike modeller for å forklare utholdenhetsprestasjon

Treningsprosessen:

 • Treningsprosessen
 • Grunnleggende treningsfilosofi
 • De grunnleggende prinsipper for trening
 • Utarbeiding av en helhetlig treningsplan
 • Utarbeiding av langsiktige og kortsiktige treningsplaner
 • Utholdenhet og treningsmetoder
 • Gjennomføring av trening og treningskvalitet
 • Dokumentasjon, testing og evaluering av trening

Antidoping:

 • Antidopingarbeid i Norge
 • Dopingregelverket og dopinglisten
 • Forebyggende arbeid

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

(Fysiologi)

 • kan gjengi og forklare sentrale begrep og definisjoner innenfor styrketrening og utholdenhetstrening.
 • kan gjøre rede for de faktorene i en nerve-, muskel- og skjelettsystemet som begrenser styrke og utholdenhet.
 • kan gjøre rede for de fysiologiske adaptasjonene ved gjennomføring av regelmessig styrketrening og utholdenhetstrening.
 • kan forklare hvilke stimuli som ligger til grunn for muskelveksten som forekommer etter styrketrening.

(Treningsprinsipper, treningsmetoder og biomekanikk)

 • kan liste opp de ulike treningsprinsippene som treningslære bygger på og gi en forklaring og eksempler knyttet til styrketrening og utholdenhetstrening.
 • kan gjøre rede for, og gi eksempler for, ulike styrketreningsmetoder.
 • kan forklare hva som menes med treningsplanlegging og ulike prinsipper som ligger til grunn for god treningsplanlegging.
 • kan gjøre rede for spesielle momenter knyttet til styrketrening av barn, unge og eldre.
 • kan forklare viktige faktorer for utholdenhetsprestasjon og gjøre rede for ulike modeller som forklarer utholdenhetsprestasjon.

(Treningsprosessen)

 • kan gjøre rede for de ulike trinnene i treningsprosessen
 • kan gjøre rede for de sentrale elementene i en helhetlig treningsplan
 • kan utarbeide langsiktige og kortsiktige treningsplaner
 • kan gjengi og forklare hvordan en gjennomfører utholdenhetstrening med god treningskvalitet
 • kan forklare hvorfor dokumentasjon, testing og evaluering av trening er viktig for god treningskvalitet

Ferdigheter

Studenten...

 • kan utarbeide, presentere og begrunne en treningsplan
 • kan vise praktiske ferdigheter i et utvalg av de mest brukte fysiske testmetodene

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • viser gode holdninger i kontakt med medmennesker med ulike forutsetninger, ambisjoner og behov
 • Ha grunnleggende kunnskap og ferdigheter i forhold til forebyggende antidopingarbeid

Emnet inngår i

Bachelor i fysisk aktivitet og ernæring

Læringsaktiviteter

Forelesninger, problembasert gruppearbeid, demonstrasjoner og studentpresentasjoner.

Omfang: 40 timer teoretisk undervisning og 6 timer praktisk undervisning

Anbefalt tidsbruk

270 timer

Arbeidslivstilknytning

Eksterne forelesere fra praksisfeltet

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Individuell Multiple Choice eksamen

Varighet: 75 minutter 

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

Samlet sidetall/pensum

493 sider