Innledning

Emnet er delt i ett delemne som er felles for alle, med fortolkning som tema, og i fire spesialiserte delemner, henholdsvis regi, foto, klipp, og produksjon. Alle studenter deltar i fellesemnet, mens de kun deltar i ett av spesialiseringsemnene (som er definert gjennom inntak til spesialiseringene). Emnet fokuserer fortolkning av prosjekt/manus, gjennom arbeidet med konseptutvikling for alle fagfunksjoner, manusutvikling, produksjonsplanlegging, iscenesettelse og etterarbeid. 

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • skal ha god kunnskap om hvordan man utvikler og gjennomfører en fiksjonsfilmproduksjon på 8-12 minutter, etter profesjonelle arbeidsmetoder og standarder

For spesialisering i regi:

 • skal ha kunnskap om manusfortolkning, konseptutvikling, iscenesettelse, regi som ledelse og skuespillerinstruksjon

For spesialisering i foto:

 • skal ha kunnskap om iscenesettelse, studiolyssetting, locationarbeid og ledelse av fototeam

For spesialisering i klipp:

 • skal ha kunnskap om persepsjon, arbeid med ulike sjangre og scenetyper

For spesialisering i produksjon:

 • skal ha kunnskap om ulike roller i produksjonsstaben med særlig vekt på produsenten, samt kunnskap om ulike produksjonsformer, om budsjettering og regnskapsføring, distribusjon og finansiering

Ferdigheter 

Studenten

 • skal kunne medvirke kreativt og praktisk i utvikling og produksjon av en kort fiksjonsfilm som del av et team, i egen fagfunksjon

For spesialisering i regi:

 • skal kunne fortolke og iscenesette manus, og instruere skuespillere

For spesialisering i foto:

 • skal kunne lede et fototeam, planlegge og løse oppgaver med iscenesettelse og kunstig lyssetting

For spesialisering i klipp:

 • skal kunne løse klippeoppgaver i ulike sjangre og scene- og sekvenstyper

For spesialisering i produksjon:

 • skal lede arbeidet med planlegging og gjennomføring av en kort fiksjonsfilm

 

Generell kompetanse 

Studenten...

 • skal kunne arbeide selvstendig med utvikling av egen kompetanse for å løse konkrete nye oppgaver

 • skal kunne motta veiledning i arbeidsprosesser og benytte denne til å justere praksis

Emnet inngår i

Bachelor i film og TV

Læringsaktiviteter

Teoretisk innføring med praktiske filmøvelser

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 80 timer

Selvstudium - 100 timer

Øvelser / Workshoper / lab-arbeid individuelt eller i grupper m veiledning - 100 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 320 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 600 timer

Arbeidsverktøy

Tilbys fra skolen

Eksamen

Eksamensdel: Semesteroppgave i gruppe (produksjon)

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 50 % av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen 

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 50 % av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Vurderingskriterier

Konferer læringsutbyttebeskrivelsen

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

 

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Emnet er et fordypningsemne ved Bachelor i Film og TV, der studenter på spesialiseringene i produksjon, regi, foto og klipp videreutvikler kompetanse i film og tv-produksjon, samtidig som de bygger opp håndverksmessig kompetanse i egen spesialisering.