Innledning

Følgende tema vil være sentrale i emnet: 

 • Anbefalinger for ernæring og fysisk aktivitet
 • Kartlegging av fysisk form
 • Ernæringsepidemiologi
 • Kostholdsundersøkelser og matvaretabeller
 • Kostholdet i Norge- før og nå
 • Ernæringskommunikasjon
 • Matvarekunnskap
  • Økologisk mat
  • Genmodifisert mat
  • Pre- og probiotika
  • Matbåren sykdom
  • Vegetarkost
  • Råvarekunnskap

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kan redegjøre for de offisielle anbefalingene for fysisk aktivitet og sammensetning av kostholdet og bakgrunnen for disse
 • kan beskrive norsk kosthold og matkultur- før og nå
 • kan beskrive utviklingen i matforbruket og hovedtrekkene i forbruksmønsteret i Norge
 • kan gjøre rede for sentrale teorier og begreper knyttet til epidemiologi generelt og ernæringsepidemiologi spesielt
 • kan beskrive ulike metoder for kostholdsundersøkelser; beskrive hvilke typer data de ulike metodene gir, diskutere styrker og svakheter ved ulike metodevalg, diskutere og begrunne valg av metoder for ulike formål
 • kan redegjøre for oppbygningen av matvaretabeller, hvilke data disse bygger på, samt styrker og svakheter ved disse     
 • kan gjøre rede for matbåren sykdom og hvordan matvarer bør behandles på en hygienisk forsvarlig måte for å forebygge sykdom
 • kjenner til eksempler på og konsekvenser av genmodifisert mat
 • kan gjøre rede for lov- og regelverk i forbindelse med mat og tilsetningsstoffer
 • kjenner til sentrale temaer og praktiske utfordringer innenfor økologisk husdyrhold og landbruk samt hvilke eventuelle fordeler/ulemper økologisk mat kan ha for individet og samfunnet
 • gjøre rede for hva som kjennetegner ulike vegetarkosthold, samt eventuelle fordeler/ulemper med disse
 • kjenner til eksempler på og helseeffekter av pre- og probiotika
 • kan gjøre rede for ulike matvaregrupper i Norge; deres betydning som kilde for energi og næringsstoffer, helseeffekter og deres plass i norsk kosthold     
 • gjøre rede for anbefalinger for inntak av salt, de største kildene til salt i Norge, samt helseeffekter av et høyt saltinntak               
 • kan gjøre rede for ulike metoder for å kartlegge og evaluere fysisk form

Ferdigheter

Studenten...

 • kan gjennomføre og presentere enkle kostholdsundersøkelser
 • kan anvende ulike metoder for å kartlegge og evaluere fysisk form

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan utveksle synspunkter om mat, fysisk aktivitet og helse i tverrfaglig gruppe
 • kan jobbe problembasert og formidle sentralt fagstoff innenfor ernæringsfaget

Emnet inngår i

Bachelor i ernæring 

Bachelor i livsstilsendring og folkehelse

Akupunktur

Læringsaktiviteter

Forelesninger, praktiske øvelser, problembasert gruppearbeid og individuelt arbeid.

Anbefalt tidsbruk

270 timer

Arbeidslivstilknytning

Besøk av eksterne gjesteforelesere.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 72 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt