Innledning

Emnet gir profesjonell og praktisk erfaring fra en bedrift eller organisasjon i bransjen og gir mulighet til å bygge relasjoner og etablere et kontaktnett. Studentene jobber med konkrete prosjekter og oppdragsgivere og deltar aktivt i kommunikasjons- og markedsføringsarbeidet. Studentene må utføre minst ett selvstendig faglig relevant arbeid i praksisperioden. En praksisveileder oppnevnt ved praksisplassen vil ha ansvar for å følge studenten, bistå læringsprosessen og aktivt ta ansvar for nødvendig progresjon. En utfyllende kontrakt mellom Institutt for markedsføring, økonomi og innovasjon og praksisplassen stadfester hva studentene har anledning til å arbeide med i praksisperioden. Gjennom perioden skal studentene reflektere rundt arbeidserfaringen og dokumentere arbeidet de gjør. Emnet avsluttes med en praksisrapport som demonstrerer studentenes erfaringer og refleksjoner rundt disse, samt en arbeidsprøve som viser en faglig prestasjon.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • kan etablere nye kontakter og kjenner til relasjonsbygging
  • har forståelse av markedsføringsprosesser og gjennomføring av prosjekter
  • har kjennskap til rutiner og arbeidsmetoder innen markedsførings- eller kommunikasjonsbransjen

Ferdigheter

Studenten...

  • kan utarbeide rapport om eget arbeid
  • kan benytte seg av aktuelle verktøy og systemer som brukes ved arbeidsstedet
  • kan profesjonelt utføre arbeidsoppgaver innen markedsførings- eller kommunikasjonsbransjen

Generell kompetanse

Studenten...

  • forstår hvordan teori anvendes i praksis
  • kjenner til viktige utviklinger og aktører i bransjen
  • har praktisk erfaring fra et relevant arbeidssted
  • kan kommunisere tydelig og formidle egne synspunkt og erfaringer
  • forstår hvordan kreative prosesser inngår i kommunikasjonsarbeid

Emnet inngår i

Bachelor i digital markedsføring

Læringsaktiviteter

Emnet er basert på praktisk arbeidserfaring ved en relevant bedrift eller bransjeaktør, hvor veiledning og oppfølging inngår som en del av praksisarbeidet. Fagansatte ved høyskolen kan bistå med veiledning ved behov.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 15 timer

Selvstudium - 15 timer

Studentarbeid med prosjekter, produksjoner, oppdrag mv. - 150 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 20 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

Aktuelle verktøy og systemer som benyttes ved praksisplassen.

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering, individuell

Varighet: 6 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Studenten velger ut omtrent 400 sider pensumlitteratur, i samråd med veileder.

Merknader

Emnet bygger på kunnskaper og ferdigheter fra studiearbeidet frem til nå. For å oppnå fullt utbytte av praksisperioden, bør studenten ha gjennomført og fått med seg det sentrale læringsutbyttet fra disse første 5 semestrene av studieprogrammet.