Innledning

Hensikten med emnet er å danne et fundament av grunnleggende kunnskaper innen interaksjonsdesign med fokus på utvikling av Web-løsninger. Emnet tar sikte på å gi en innføring i interaksjonsdesignprosessen, samspillet mellom menneske-maskin, brukskvalitet, lavnivå prototyping og testing/evaluering.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har grunnleggende kunnskap om HCI (Human-Computer Interaction)
  • har grunnleggende kunnskap om interaksjonsdesign og derunder prosessen
  • har grunnleggende kunnskap om lavnivå prototyping, primært i forhold til utvikling av Web-løsninger
  • har grunnleggende kunnskap om Usability (brukskvalitet) og ulike metoder for evaluering/testing

Ferdigheter

Studenten...

  • er i stand til å utvikle lavnivå (enkle) prototyper
  • kan delta i prosessen med å utvikle Web-løsninger med høy brukskvalitet
  • kan gjennomføre Usability-testing, samt gjøre enkle analyser

Generell kompetanse

Studenten...

  • forstår grunnleggende interaksjonsdesignprinsipper og kjenner til prosessen knyttet til utviklingen av Web-løsninger med høy brukskvalitet og organisatorisk verdi

Emnet inngår i

Bachelor i informasjonsteknologi - interaktivt design

Bachelor i digital markedsføring

Læringsaktiviteter

Gjennomføringen av emnet er basert på en kombinasjon av forelesninger, lab arbeid og studentpresentasjon.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 40 timer

Selvstudium - 60 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 10 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 90 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Obligatorisk aktivitet

Obligatorisk deltakelse: Det stilles krav om deltakelse i minimum 8 av 12 forelesninger (66 % av forelesningene) i henhold til Retningslinjer for obligatorisk deltakelse og ekstern praksis

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Studenten må ha fått godkjent obligatorisk aktivitet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen. 

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering i gruppe (3-4 studenter)*

Varighet: Semesteret 

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 70 % av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen 

Varighet: Tre timer 

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 30 % av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

Kontinuasjon

*Kontinuasjon av eksamensdel: Kontinuasjon gjennomføres individuelt ved å levere mappe på nytt med samme problemstilling.

Læremidler

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Undervisningen vil bli levert på norsk eller engelsk avhengig av undervisere.