Innledning

Hensikten med emnet er å gi studenten forståelse for hvordan forskjellige verktøy, kanaler og sosiale medier bidrar i markedsføring. Emnet tar markedsføringsteori ut i praksis i forskjellige digitale kanaler og med aktuelle digitale verktøy. Studenten vil bli kjent med ulike digitale tjenester og nettsteder og får prøve ut de markedsføringsmuligheter som finnes i egne, eide og fortjente kanaler.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kjenner til mulighetene innen digital markedsføring
 • kan beskrive kanalenes særegenheter og hva slags formål de best egner seg til
 • kan definere og forklare sentrale begreper og modeller tilknyttet digital markedsføring
 • forstår betydningen av markedsføring i sosiale medier for bedrifter og organisasjoner
 • har kunnskap om hvordan målgrupper og målsetting med kommunikasjonen påvirker kanalvalget

Ferdigheter

Studenten...

 • behersker aktuelle og relevante digitale verktøy
 • kan videreutvikle sine egne ferdigheter ved hjelp av digitale hjelpemidler og læringsverktøy
 • kan benytte digitale verktøy på kreativt vis i markedsføring
 • kan foreslå bruk av digitale kanaler i markedsføring og omdømmebygging
 • kan lage strategi for tiltak i sosiale medier og digitale kanaler

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan tilpasse seg hyppige digitale endringer med nye markedsføringsmuligheter
 • kan fremme et produkts digitale synlighet

Emnet inngår i

Bachelor digital markedsføring

Læringsaktiviteter

Emnet kombinerer forelesninger med praktiske oppgaver i de forskjellige kanalene.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 40 timer

Selvstudium - 40 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 20 timer

Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 60 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 40 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

Verktøy som presenteres i emnet

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering, individuell

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Bok:

N. Furu. 2017. Markedsføring og kommunikasjon på nett. Oslo: Cappelen Damm. 9788202512347. 

Digital:

Google; Grow with Google Learning Programme; Google Digital Garage. https://learndigital.withgoogle.com/digitalgarage 

Samlet sidetall/pensum

450