Innledning

Emnet bygger videre på kunnskaper og ferdigheter tilknyttet digitale verktøy og kanaler og setter dem sammen i en strategisk helhet. Gjennom teknisk kompetanse og bruk av digitale verktøy utvides kunnskap og ferdigheter tilknyttet digital strategi, både i teori og praksis. Studentene skal utvikle en strategisk plan for digital markedsføring og skal bruke tekniske løsninger for å realisere målene som er definert i planen.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om sammenhengen mellom digitale kanaler, flater og markedsføringsformer
 • forstår markedsplanlegging fra et "digital first" perspektiv
 • kjenner til teorier og begreper tilknyttet digital markedsstrategi
 • kjenner til hvordan digitale kanaler benyttes til omdømmebygging

Ferdigheter

Studenten...

 • kan utarbeide strategier for digital markedsføring og argumentere for markedsstrategiske valg
 • kan benytte aktuelle og relevante digitale verktøy for å sette strategi ut i praksis
 • kan kontinuerlig forvalte en merkevare på tvers av digitale kanaler
 • kan utnytte hver digitale kanals egenart kreativt i et helhetlig perspektiv
 • er i stand til å velge riktig digital strategi med hensyn til produkt, inntjeningsmodell og relevante målutarbeide strategier for digital markedsføring

Generell kompetanse

Studenten...

 • er i stand til å gjøre strategiske vei- og kanalvalg
 • kan skille mellom operative, taktiske og strategiske tiltak og virkemidler
 • kan planlegge for et marked i hyppig endring

Emnet inngår i

Bachelor digital markedsføring

Læringsaktiviteter

Emnet er basert på en kombinasjon av forelesninger og diskusjon rundt relevante eksempler, veiledning, presentasjoner og selvstudium.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 44 timer

Selvstudium - 50 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 6 timer

Selvstendig praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 30 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 70 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Kaufman, Ira, and Chris Horton. 2014. Digital Marketing: Integrating Strategy and Tactics with Values, A Guidebook for Executives, Managers, and Students. Routledge. ISBN 9780415716758 

Samlet sidetall/pensum

368 sider