Innledning

Faget gir profesjonell erfaring med visuelt arbeid i et kommunikasjonsbyrå eller en mediebedrift over tid. I praksisperioden jobber studentene med konkrete prosjekter og oppdragsgivere. Faget gir praktisk erfaring med kommunikasjons- og mediefaglig arbeid og mulighet til å opparbeide et kontaktnett innenfor ulike bransjer. Gjennom perioden skal studentene bearbeide og reflektere teoretisk i deres egen evaluering og oppsummering. En kontrakt mellom Westerdals institutt for kommunikasjon og design og praksisstedet stadfester hva studentene skal gis adgang til å arbeide med i perioden. For hver student oppnevnes en praksisveileder på praksisstedet. Veileder skal følge studentene i deres læreprosess og aktivt ta ansvar for nødvendig progresjon. Praksistiden vil normalt tilsvare 8 ukers arbeid. Studentene skal utføre minst ett selvstendig mediefaglig arbeid i praksisperioden.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • skal ha profesjonell innsikt i, kunnskap om og erfaring med å arbeide over tid i en valgt media/kommunikasjonsbedrift eller avdeling

Ferdigheter 

Studenten...

  • skal kunne mestre oppgaver på linje med andre sammenliknbare ansatte i bedriften/avdelingen

Generell kompetanse

Studenten...

  • skal ha en praktisk opplevelse av sin fremtidige arbeidshverdag

Emnet inngår i

Bachelor i Art Direction.

Læringsaktiviteter

Profesjonelt arbeid i valgt kommunikasjonsbedrift. Veiledning av godkjent veileder på praksisstedet og emneansvarlig ved Westerdals institutt for kommunikasjon og design.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 20 timer Selvstudium - 20 timer Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen 0 timer Studentarbeid med prosjekter, produksjoner, oppdrag mv. - 60 timer Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 80 timer Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 20 timer Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidslivstilknytning

Faget gir praktisk erfaring med kommunikasjons- og mediefaglig arbeid og mulighet til å opparbeide et kontaktnett innenfor ulike bransjer.

Eksamen

Eksamensdel 1: Semesteroppgave, individuell produksjonseksamen

Varighet: Emnets varighet

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått) 

Vekting: Bestått av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel 2: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: Emnets varighet

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått) 

Vekting: Bestått av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Vurderingskriterier

¿

Kontinuasjon

Kontinuasjon av eksamensdel 1/2: Innlevering av samme oppgave i forbedret versjon over en uke.

Læremidler

Selvvalgt pensum relatert til praksisområdet 350 - 500 sider.

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler finnes  per program på våre hjemmesider.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.