Innledning

Hensikten med emnet er å forberede studenten for arbeidslivet. Undervisning og eksamen vil tilpasses de enkelte programs/spesialiseringers øvrige timeplan, men der det er hensiktsmessig og mulig vil undervisning og eksamen gjennomføres felles for flere program/spesialiseringer.

Læringsutbytte

Kunnskaper 

Studenten...

 • har kjennskap til ulike typer arbeidsforhold i relevante audiovisuelle produksjonsmiljøer
 • har kjennskap om ulike typer aktører i relevante audiovisuelle produksjonsmiljøer inklusive det offentlige virkemiddelapparatet
 • har kjennskap til nettverksbygging og presentasjonsformer på web.
 • har kjennskap til muntlige og skriftlige presentasjonsteknikker
 • har kjennskap til hvordan etablere og drive selskap og enkeltmannsforetak
 • har grunnleggende kunnskap om regnskap og fakturering
 • har kjennskap til de rammeavtaler som gjelder for bransjen, så som rettighetsavtaler, åndsverkslov og økonomiske rammer for utvikling og produksjon
 • har kunnskap om rettighetslovgivning og copyright

Ferdigheter 

Studenten...

 • kan sette opp CV og web-reel for seg selv / lage en portefølje som kan presenteres for det profesjonelle arbeidsliv
 • kan fakturere og føre et enkelt regnskap
 • kan sette opp enkel foretningsplan.
 • kan skrive prosjektsøknader med tilhørende dokumenter som prosjektbeskrivelse fremdriftsplan, budsjett på profesjonelt nivå
 • kan utvikle muntlige og skriftlige "pitch" for egne prosjekter

Generell kompetanse 

Studenten...

 • kan bygge og ivareta et profesjonelt faglig nettverk
 • kan presentere seg selv og sine faglige kvalifikasjoner gjennom varierte profesjonelle kanaler
 • kjenner til reglene for god regnskapsskikk og ivareta disse i egen virksomhet
 • kan lese og gi feedback på andres prosjekter
 • kan redegjøre for betydningen av å velge adekvate samarbeidspartnere

Emnet inngår i

Bachelor i 3D-grafikk, Bachelor i film og TV, Bachelor i lyddesign, Bachelor i manus, Bachelor i spilldesign, Bachelor i Visual Effects

Læringsaktiviteter

Forelesninger og praktiske øvelser.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 30 timer

Selvstudium - 40 timer

Selvstendig øving, praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 70 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 60 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Eksamen

Kravene til mappeinnhold spesifiseres av den enkelte studieprogramleder.

Eksamensdel: Mappevurdering, individuell 

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått) 

Vekting: Bestått av hel vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Emnet bygger på kunnskaper og ferdigheter fra arbeidet med studieprogrammet du deltar i frem til nå. For å arbeide frem en god forståelse for entreprenørskap og bransjen er det viktig at du i forkant har opparbeidet deg en forståelse for de arbeidsoppgavene som ivaretas av den profesjonen du utdanner deg innenfor. For å oppnå et godt læringsutbytte bør du derfor ha gjennomført de første fem semestrene av film og tv, manus eller lyddesign.