Innhold

Emnet bygger videre på innføringsemnet PR-fagets samfunnsrolle, hvor det blir lagt vekt på at kommunikasjonsfunksjonen har en viktig rådgiverrolle i organisasjonen også når det gjelder rådgivning og støtte til ledelsen i deres interne kommunikasjon.

Emnet er delt inn i to hoveddeler:

  • Organisasjonsteori og -kultur Her ser vi på begrepet organisasjon og hva som kjennetegner organisasjoner. Studentene skal lære om mål, strategier, strukturer og kultur i organisasjoner og sammenhengen mellom disse faktorene

  • Kommunikasjon i organisasjoner: I denne delen ser vi på sammenhengen mellom adferd, kultur, mål, strategier og endring i organisasjoner og intern kommunikasjon

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten..

  • har kunnskap om hva en organisasjon er og hvordan ledelse og kommunikasjon påvirker organisasjoner

  • kjenner ulike kanaler for intern kommunikasjon, og deres tekniske muligheter og begrensninger

 

 

Ferdigheter

Studenten..

  • kan definere viktige kommunikasjonsoppgaver internt i ulike typer organisasjoner, og prioritere disse

  • kan vurdere fordeler og ulemper ved å bruke ulike kanaler til for eksempel motivasjon, kulturbygging, endringskommunikasjon, oppsigelser og lignende

  • kan beskrive organisasjonskulturen i en virksomhet og komme med forslag til hvordan den interne kommunikasjonen kan styrke kulturen og bidra til at organisasjonen når sine mål

 

Generell kompetanse

Studenten..

  • er i stand til å planlegge og gjennomføre god intern kommunikasjon i ulike virksomheterhar kunnskap om hva en organisasjon er og hvordan ledelse og kommunikasjon påvirker organisasjoner

Emnet inngår i

Bachelor i PR og samfunnspåvirkning (BPS).

Læringsaktiviteter

Den timeplanlagte undervisningen legges opp med forelesninger og diskusjoner i klassen. Det beregnes en betydelig egeninnsats.  

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Arbeidslivstilknytning

Det vil bli trukket inn reelle case fra organisasjons- og næringsliv i forelesningene. 

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 72 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Arnulf, Jan Ketil og Peggy S. Brønn. 2014. Kommunikasjon for ledere og organisasjoner.

Kap. 1- 6 og kap. 9-14. Fagbokforlaget. 381 sider. ISBN: 9788245014266.

 

Bang, Henning. 2011. Organisasjonskultur. 4. utg. Oslo: Universitetsforl. Kap. 1-9. ISBN:

9788215007823. 174 s.

 

Jacobsen, Stein og Jan Torsvik 2004. Hvordan organisasjoner fungerer. Kapittel 2 og 3.

40 sider.

 

Hennestad, Bjørn og Øyvind Revang. 2017. Endringsledelse og ledelsesendring. 2. utg.

Oslo: Universitetsforl. 13-104 og 131-233, 92 sider ISBN: 9788215029115.

 

Groysberg, Boris og Michael Slind. 2012. "Leadership is a conversation." Harvard

Business Review, 90(6):76-84. 9 s. [Elektronisk tilgjengelig via

biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=75369465&

site=ehost-live&scope=site ]

 

Huy, Quy og Andrew Shipilov. 2012. "The Key to Social Media Success Within

Organizations." MIT Sloan Management Review, 54(1): 73-81. 11 s. [Elektronisk

tilgjengelig via Google Scholar: http://faculty.insead.edu/quyhuy/

documents/The%20Key%20to%20Social%20Media%20Success%20Within%20Org

anizations%20.pdf ]

Samlet sidetall/pensum

652 sider

Anbefalt litteratur

Kennan, William R. og Vincent Hazleton. 2006. "Internal Public Relations, Social Capital,

and the Role of Effective Organizational Communication". I Botan og Hazleton (red.)

Public Relations Theory II, 311-338. Mahwah: Lawrence Erlbaum. ISBN:

9780805833850

 

Quinn, Dennis og Owen Hargie. 2004. "Internal communication audits: a case study".

Corporate Communications: An International Journal 9(2):146 -158. [Elektronisk

tilgjengelig via biblioteket:

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=13196731&site=ehostlive&

scope=site ]

 

Ristino, Robert J. 2008. "The Sociocultural Model of Public Relations/Communications

Management Practice: A Critical-Cultural Perspective." International Journal of Strategic

Communication 2(1):54-73. 20 s.

 

Robson, Paul J.A og Dennis Tourish. 2005. "Managing internal communication: an

organizational case study. Coporate Communications: An International Journal

10(3):213-222. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket:

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=20171451&site=ehostlive&

scope=site ]

 

Tourish, Dennis og Paul Robson. 2006. "Sensemaking and the Distortion of Critical

Upward Communication in Organizations." Journal of Management Studies, 43(4): 711-

730. [Elektronisk tilgjengelig fra biblioteket:

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=20967389&site=ehostlive&

scope=site ]

 

Welch, Mary og Paul R. Jackson. 2007. "Rethinking internal communication: a

stakeholder approach". Corporate Communications: An International Journal, 12(2):177-

198. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket:

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=24849049&site=ehostlive&

scope=site ]

 

White, Candace, Antoaneta Vanc og Gena Stafford. 2010. "Internal Communication,

Information Satisfaction, and Sense of Community: The Effect of Personal Influence".

Journal of Public Relations Research, 22(1):65-84. [Elektronisk tilgjengelig via

biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=49147017&

site=ehost-live&scope=site ]Wright, Marc (red.) 2009. Gower Handbook of Internal Communication. Farnham: Gower

ISBN: 9780566086892