Innhold

 • Anvendt anatomi, biomekanikk og palpasjon for lumbalregionen
 • Introduksjon til biomedisinsk og biopsykososial forståelse for sykdom og plager
 • Introduksjon til smertefysiologi og klinisk resonnering
 • Autonome nervesystem
 • Revmatologi
 • Osteopatisk og ortopedisk funksjonsevaluering og undersøkelse av lumbalregionen
 • Orienterende nevrologisk undersøkelse
 • Differensialdiagnostikk, og smerte - og patologiske tilstander i lumbalregionen
 • Behandlingsteknikker for lumbalregionen
 • Osteopatisk og medisinsk filosofi
 • General Osteopathic treatment (GOT)

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kan gjøre rede for regional anatomi og biomekanikk
 • kjenner til ulike regionale lidelser og syndromer i lumbalregionen
 • kan gjøre rede for tilstander og røde flagg for regionen som krever nærmere utredning eller henvisning
 • kjenner til muskel- og skjelettlidelser i et samfunnsperspektiv
 • kan definere prognose og drøfte risikofaktorer (gule flagg) for utvikling og langvarig forløp av muskel- og skjelettplager
 • kjenner til smertens nevroanatomi, nevrofysiologi og mekanismer involvert i akutte og kroniske smerter
 • kan forklare forskjellen på biomedisinsk og biopsykososial forståelse for sykdom og plager
 • kan beskrive den diagnostiske prosess og hva som ligger til grunn for å stille en diagnose 
 • kjenner til klinisk resonnering 
 • har kunnskap om rollen til det autonome nervesystemets funksjon hos mennesker med muskel-skjelettlidelser
 • har bred kunnskap om de ortopediske og nevrologiske testene for regionen
 • kjenner til teorien bak osteopatiske teknikker
 • har kunnskap om de vanligste revmatologiske tilstandene

Ferdigheter

Studenten...

 • kan palpere anatomiske landemerker og muskel- og skjelettstrukturer i regionen
 • kan gjennomføre en strukturert smerteanamnese rettet mot regionen og generere differensialdiagnoser basert på smerteanamnesen og den kliniske presentasjonen
 • kan anvende ortopedisk og nevrologisk undersøkelse i regionen, og tolke undersøkelsens resultat
 • behersker funksjonsevaluering og osteopatisk undersøkelse av regionen
 • kan anvende osteopatiske teknikker i regionen
 • kan anvende GOT behandlingssekvens, samt tilpasse denne sekvensen til ulike pasientgrupper
 • kan integrere ferdigheter og kunnskap fra tidligere emner i undersøkelse og behandling av lumbalcolumna

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan planlegge og gjennomføre en undersøkelse og behandling av en pasient med plager i lumbalcolumna
 • kan anvende strukturen og prinsippene i den diagnostiske prosess til å vurdere kliniske presentasjoner
 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig

Emnet inngår i

Bachelor i osteopati

Læringsaktiviteter

Ferdighetstrening, forelesninger, problembasert gruppearbeid, og individuelt arbeid.

Anbefalt tidsbruk

534 timer

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Skriftlig arbeidskrav

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Fem timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Praktisk individuell eksamen

Varighet: inntil 30 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40% av samlet vurdering

Hjelpemidler: Reflekshammer er tillatt

(se hjelpemidler med forklaring på websiden Eksamen for høyskolestudenter)

Pensumlitteratur

*Chila AG, red. Foundations of osteopathic medicine. 3. utg. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2011. [Kap 15, 40, 45, 46, 50. (120 sider). ISBN 9780781766715 ]

*DeStefano L. Greenman's principles of manual medicine. 5. utg. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2016. [ISBN: 9781451193909 . Kap. 2-9, 16 (160 sider).]

*Frontera WR, Rizzo TD, Silver JK. Essentials of Physical Medicine and Rehabilitation. 3rd edition. Expert Consult; 2014. [ISBN: 9781455775774 Kap 45-50,101,151,120 (utdrag 90 sider).]

* Gilroy AM, MacPherson BR, Schünke M, Schulte E, Schumacher U, Zeberg H. mfl. Atlas of anatomy: [latin nomenclature]. 3. utg. New York; Stuttgart: Thieme; 2017. 737 s. [Kap. 1-4 og 12, 13, 49, 50. ISBN: 9781626235229.]

Hartman L. Handbook of osteopathic technique. 3. utg. Cheltenham: Stanley Thornes; 1997. [Kap 7-13 (60 sider). ISBN 9780748737222. ]

*Magee DJ. Orthopedic physical assessment. 6. utg. St. Louis: Saunders Elsevier; 2014. [Kap 1, 9 (140 sider). ISBN  9781455709779.]

*Neumann DA. Kinesiology of the musculoskeletal system: Foundations of physical rehabilitation. 3. utg. St. Louis: Mosby; 2016. [752 s. ISBN: 9780323287531. Kap 9, 10, (110 sider).]

*Ørn S, Bach-Gansmo E, red. Sykdom og behandling. 2.utg. Oslo, Gyldendal; 2016. 632 s. [Kap 23 40s.  ISBN: 9788205482333 ]

Digitalt kompendium for OST 102: «Lumbalcolumna» legges ut på læringsplattformen av emneansvarlig og inneholder:

Balagué F, Mannion AF, Pellisé F, Cedraschi C. Non-specific low back pain. The Lancet. 2012 Feb 4;379(9814):482-91. DOI:10.1016/S0140- 6736(11)60610-7.

Nicholas Penney, J The biopsychosocial model of pain and contemporary osteopathic practice. International Journal of Osteopathic Medicine , Volume 13 , Issue 2 , 42 - 47

Nicholas MK, Linton SJ, Watson PJ, Main CJ, the "Decade of the Flags" Working Group. Early identification and management of psychological risk factors ("yellow flags") in patients with low back pain: a reappraisal. Phys Ther.2011;91:737-753. [Elektronisk tilgang: https://academic.oup.com/ptj/article/91/5/737/2735759]

Ihlebæk 2010. Forekomst av muskel- og skjelettlidelser i Norge. Tidsskr Nor Legeforen 2010130:2365-8DOI: 10.4045/tidsskr.09.0802 [Elektronisk tilgang: https://tidsskriftet.no/2010/12/oversiktsartikkel/forekomst-av-muskel-og-skjelettlidelser-i-norge]

*Boken er pensum på flere emner

Samlet sidetall/pensum

900 sider

Anbefalt litteratur

WHO. From MDGs to SDGs: general introduction. I: Health in 2015: from MDGs, Millennium Development Goals to SDGs, Sustainable Development Goals. Geneva: WHO; 2015. S. 1-13. [Elektronisk tilgjengelig på via: http://www.who.int/gho/publications/mdgs-sdgs/MDGs-SDGs2015_chapter1.pdf?ua=1 ]

Greaves, D. Disease concepts Models and Classification in Western Medicine - Illustrated by reference to Pulmonary Tuberculosis and Coronary Heart Disease. Society for the Social History of Medicine Bulletin. 1979;(24):31-35

Nicholson, DJ. Organisms [are not] Machines. Stud Hist Philos Biol Biomed Sci. 2013 Dec;44(4 Pt B):669-78. doi: 10.1016/j.shpsc.2013.05.014.

Ten Have, HAMJ. Knowledge and Practice in European Medicine: The Case of Infectious Diseases. I: Ten Have HAMJ, Kimsma GK, Spicker SF, red. The Growth of Medical Knowledge. Vol. 36, Philosophy and Medicine. Dordrecht: Springer; 1990. s. 15-40.

Bogduk N. Clinical and Radiological anatomy of the lumbar spine. 5. utg. Edinburgh; New York: Churchill Livingstone; 2012. 272 s. ISBN: 9780702043420

Lucas N, Moran R. Osteopathic Clinical Handbook: a Quick Reference Guide. Australia: HealthProfessionalCPD.com 2010.

Miller MD, Hart JA, MacKnight JM. Essential orthopaedics. Philadelphia: Saunders Elsevier; 2010. 968 s.ISBN 9781416054733

Mumenthaler M, Mattle H. Fundamentals of neurology: an illustrated guide. Stuttgart: Thieme; 2017. ISBN: 9783131364524

King HH, Jänig W, Patterson MM. The science and clinical application of manual therapy. Edinburgh: Churchill Livingstone  Elsevier 2011 ISBN: 9780702033872.

Tixa S. Atlas of Surface Palpation: Anatomy of the neck, trunk, upper and lower limbs. 3. utg. Edinburgh; New York: Churchill Livingstone Elsevier; 2015. 522 s. ISBN:  9780702062254.

Nasjonale retningslinjer for korsryggsmerter: med og uten nerverotaffeksjon. Oslo: Formidlingsenheten for Sosial- og helsedirektoratet, 2007. Kap  muskel- og skjelettlidelser] kap.4-9. Totalt 52 sider. [Elektronisk tilgjengelig via: http://www.formi.no/images/uploads/pdf/Formi_nett.pdf]