Innledning

Emnet vil omhandle følgende tema:

 • Strategiformulering; visjon, forretningsside og mål
 • Markedsavgrensning og konkurranseanalyser - eksterne faktorer
 • Konkurransefortrinn og ressursbaserte analyser - interne faktorer
 • Strategisk beslutning og iverksetting
 • Evaluering, kontroll og organisering av valgt strategi
 • Strategi, teknologi og digitalisering

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om sentrale begreper i strategifaget hva strategi er, strategiens historie og ulike teoretiske retninger og perspektiver.
 • har kunnskap om betydningen av helhetlig strategisk tenking.
 • har kunnskap om hva verdiskaping innebærer.
 • kjenner til ulike generelle strategier som finnes, samt mulige retninger og metoder.
 • kjenner til ulike strategiske analyser av makro- og mikroomgivelsene til organisasjoner.
 • kjenner til hvordan strategiske valg og beslutninger kan evalueres.
 • kjenner til og forstå strategiimplementeringsprosesser.
 • har kunnskap om hvordan digitalisering påvirker strategi

Ferdigheter

Studenten...

 • kan bruke analyseverktøy for interne og eksterne analyser
 • kan gjennomføre internanalyser og ressursanalyser
 • kan bruke verktøy for beslutningstagning
 • kan følge opp implementeringen av en strategi

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan analysere ulike service- baserte organisasjoner i ulike kontekster gjennom anvendelse av teorier lært i emnet.
 • kan bidra i serviceorganisasjoners strategiarbeid gjennom analytiske og kritiske innspill som er basert på teorier lært i emnet.
 • forstår strategifagets rolle i sammenheng med andre fag lært i studieperioden.

Emnet inngår i

Bachelor i markedsføring og merkevareledelse

Læringsaktiviteter

Emnet legges opp med tradisjonelle forelesninger hvor det er stor grad av deltakelse fra studentene gjennom diskusjon, samt gruppearbeid og casegjennomgang.

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Arbeidslivstilknytning

Bruk av praktiske caser og gjesteforelesere.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt