Innhold

Juridisk metode, generell kontraktsrett, kjøpsrett, produktansvar, immaterialretten, konkurransebegrensningsretten, etikk i markedsføringen og vernet mot illojal konkurranse og markedsføringsrett.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten... 

  • kan redegjøre for sentrale rettsregler innen markedsretten.
  • har god kjennskap til regler som beskytter forbrukerne
  • kan redegjøre for og anvende sentrale rettsregler i immaterialretten, konkurranseretten og markedsføringsretten
  • kjenner til de etiske prinsippene som er etablert ved rettslige standarder i lovgivningen og gjennom en bevisst holdning til hvordan disse brukes i praksis

 

Ferdigheter

Studenten...

  • kan identifisere markedsrettslige problemstillinger
  • kan finne relevante kilder og løse praktiske rettsspørsmål og etiske problemstillinger ut fra kildene

 

Generell kompetanse

Studenten...

  • forstår hensynet bak de relevante regelsett og sammenhengen mellom dem

Emnet inngår i

Bachelor i markedsføring og merkevareledelse

Læringsaktiviteter

Emnet vil bli gjennomført med en kombinasjon av teori og praktisk anvendelse. Forelesninger, oppgaveløsning og gruppearbeid.

Anbefalt tidsbruk

ca 225 timer

Arbeidslivstilknytning

Mulighet for eksterne gjesteforelesere med næringslivserfaring for å forsterke læringen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala Bestått/Ikke bestått

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Godkjent lovsamling/Særtrykk av relevante lover (se hjelpemidler med forklaring på websiden Eksamen for høyskolestudenter)

Pensumlitteratur

Blandhol, Sverre, Henriette N. Tøssebro og Øystein Skotheim. 2015. "Innføring i juridisk metode." Jussens Venner, 50(6): 310-345. 25 sider. [Elektronisk tilgjengelig via Idunn: https://www.idunn.no/jv/2015/06/innfoering_i_juridisk_metode ]

Ernes, Kjell Ove og Neumann, Patrick. 2017. Lovsamling i markedsrett. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN-nummer: 9788245021943. Sidetall: 370.

Ernes, Kjell Ove og Neumann, Patrick. 2017. Oppgavesamling i markedsrett og etikk. Bergen: Fagbokforlaget. 80 sider.

Langfeldt, Sverre Faafeng og Tore Bråthen. 2016. [Lov og rett for næringslivet, lærebok]. 24. utg (eller siste utgave) Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN: 9788205505087.

Samlet sidetall/pensum

Ca 400 sider

Anbefalt litteratur

Etter avtale med faglærer