Innledning

Digital markedsføring består av fire forskjellige tema: (1) digital økonomi og forretningsmodeller, (2) e-varehandel, (3) sosial kommunikasjon, og (4) digital markedsføring. I teksten under får du en kort introduksjon til relevante tema det undervises i.

1. Digital økonomi og forretningsmodeller

 • Det digitale samfunnet. I denne delen av kurset vil studentene tilegne seg kunnskap om utvikling av ny teknologi, teknologisk konvergens, nye tjenester, nye virksomheter, oppmerksomhetsøkonomi, opplevelsesbasert økonomi, radikale/disruptiv innovasjoner, disruptiv teknologi etc.
 • Innen digital økonomi vil studenten lære mer om transaksjonskostnader, nettverkseffekter, commodity syndromet, asymetrisk informasjon. Med andre ord: hva består den digitale økonomien av og hvordan virker den i praksis.
 • Studenten vil også få en innføring i forretningsutvikling samt ulike forretningsmodeller (derav forskjellige komponenter og typer forretningsmodeller).
 • Det analyseres hvordan digitale nettsamfunn fungerer gjennom å vise til samspill mellom teknologiutvikling, samfunnsendring, konsekvenser for ulike typer organisasjoner.
 • Gjennom hele denne kursdelen vil studentene jobbe direkte med følgende digitale tjenester: blogg, Twitter, Google Docs, sosiale bokmerker, personlige notatprogrammer, med mer.

2. E-varehandel

 • I denne delen av kurset ser vi spesifikt på elementer som er knyttet til elektronisk varehandel.
 • Det gis en grunnleggende innføring i nødvendig teknologisk infrastruktur for å utføre e-varehandel. Blant annet fokuseres det på ulike digitale flater og betalingssystemer.
 • Kursdelen er både knyttet opp mot B2C og B2B markeder.

3. Sosial kommunikasjon

I den siste delen av digital markedsføring er fokuset på sosial kommunikasjon som en viktig premiss for suksess gjennom sosiale kanaler. Studenten vil få inngående kunnskap om:

 • Fenomenet sosiale medier og dets rolle i samfunnsutviklingen
 • Plattformene, fellestrekk, særtrekk og egenskaper
 • Sosiale medier i kommunikasjonsmiksen
 • Nytte- /bruksområder
 • Forankring: strategisk, personlig og organisatorisk
 • Drivkrefter: Personlig, Samtale, Verdi
 • Utfordringer
 • Roller, juss og personvern
 • Organisasjonskultur og etiske problemstillinger

4. Digital markedsføring

 • Videre vil studenten få kunnskap om tradisjonell og digital markedsføring. Diskusjoner om forskjeller og likheter mellom digital og tradisjonell markedsføring gjennomføres med studentene, der fokus vil være blant annet på integrert og enhetlig markedsføring.
 • Det er et vesentlig fokusområde å etablere en prosess for E-markedsføringsplanlegging. Studentene skal forstå at det må være samsvar mellom e-markedsføringsstrategi og forretningsmål, gjennom integrering av offline og online markedsstrategier.
 • Studentene skal videre få innsikt i eide, betalte og fortjente medier og de mest benyttede digitale kanaler, inklusivt egne websider, display, betalt søk, affiliate markedsøring og epost markedsføring. I tillegg skal de få mer kunnskap om prototyping, søkemotoroptimalisering, ehandel, webanalyse og mer.

Det benyttes flere forskjellige læringsformer i dette emnet. Blant annet forelesninger, omvendt undervisning (der studentene forventes å være drivende deltakere for egen læring), studentpresentasjoner, faglige diskusjoner i undervisningsrommet og via klassens Facebookside.

Det er innlagt ulike praktiske oppgaver, workshops og case-arbeid som innebærer en svært omfattende egeninnsats. Alle må blant annet etablere sitt eget nettsted og installere Google analytics med mer. I tillegg brukes ulike digitale tjenester gjennomgående, derav jevnlige bloggoppgaver som studentene skal utføre.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • gjenkjenner de viktigste økonomiske forskjellene mellom industrisamfunnets fysiske varer- og tjenesteøkonomi og digital økonomi
 • kan diskutere/drøfte hva som ligger i betegnelsen forretningsmodell
 • kan forklare hvordan ny teknologi og disruptive tjenester virker inn på samfunnsutviklingen
 • kan drøfte hvordan sosiale medier og et fragmentert medielandskap endrer premisser for organisasjoners kommunikasjon
 • kan definere samt gjengi sentrale drivkrefter for relasjonsbygging mellom organisasjoner og deres interessenter i sosiale medier
 • kan forklare samspillet mellom digitale medier og tradisjonelle medier slik at kanalenes særtrekk og unike egenskaper tilpasses virksomhetens kommunikasjonsoppgaver
 • kan forklare prinsipper og mekanismer bak digital markedsføring og beskrive ulike digitale kanaler for markedskommunikasjon og distribusjon samt deres bruksområder
 • har kunnskap om nødvendig infrastruktur for e-varehandel
 • kan drøfte hvordan ulike aktører i e-varehandel tjener penger
 • har forståelsen av at det eksisterer forskjellige krav, behov og begrensninger på tilgjengelige web-applikasjoner

Ferdigheter

Studenten

 • kan fremstille sin egen "digitale identitet"
 • kan fremstille en virtuell "CV"
 • behersker bruk av ulike digitale tjenester som blant annet: blogger, wikier, samskrivingsverktøy, Twitter, Facebook, LinkedIn, sosiale bokmerker og andre digitale medier i faglig sammenheng
 • kan planlegge og gjennomføre digitale markedsføringskampanjer
 • kan planlegge et e-varehandelprosjekt
 • kan søke etter relevant digital informasjon samt være i stand til å kritisk vurdere denne informasjonen

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan reflektere over digital åpenhet og gjennomsiktighet som kjerneverdier i sosial kommunikasjon
 • kan samarbeide i grupper og prosjektarbeid
 • kan skape og publisere selvstendig arbeide gjennom digitale tjenester
 • kan forme personlig samtaler og verdibasert kommunikasjon digitalt gjennom ulike digitale medier/kanaler

Emnet inngår i

Bachelor i innkjøpsledelse

Bachelor i hotelledelse

Bachelor i HR og personalledelse

Bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling

Bachelor i kreativ markedskommunikasjon

Bachelor i ledelse og servicestrategi

Bachelor i markedsføring og merkevareledelse

Bachelor i markedsføring og salgsledelse

Bachelor i PR og samfunnspåvirkning

Bachelor i reiselivsledelse og opplevelsesutvikling

Bachelor i økonomi og ledelse

Læringsaktiviteter

Det benyttes flere forskjellige læringsformer i dette emnet. Blant annet forelesninger, omvendt undervisning (der studentene forventes å være drivende deltakere for egen læring), studentpresentasjoner, faglige diskusjoner i undervisningsrommet.

Det er innlagt ulike praktiske oppgaver, workshops og case-arbeid som innebærer en svært omfattende egeninnsats. Alle må blant annet etablere sitt eget nettsted, installere Google analytics med mer. I tillegg brukes ulike digitale tjenester gjennomgående, derav jevnlige bloggoppgaver som studentene skal utføre.

Anbefalt tidsbruk

800 arbeidstimer.

Derav:

144 timer knyttet til direkte undervisning

250 timer forberedelser til forelesning

250 timer til prosjektarbeide og eksamen

156 timer knyttes til digitale verktøy

Arbeidsverktøy

Vi vil bruke ulike digitale arbeidsverktøy, opprette websider, analysere data med mer. Du vil bli kjent med de viktigste verkøtyene fra Google, Facebook og lignende. 

Arbeidslivstilknytning

Gjennom semesteret skal studentene arbeide med bedriftsbaserte case. I tillegg vil flere gjesteforelesere med sentrale digitale kunnskaper bli invitert.

Eksamen

(1) Digital økonomi og forretningsmodeller

 • Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

 • Varighet: 2-12 uker

 • Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

 • Vekting: 30 % av samlet vurdering

 • Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

(2) E-varehandel

 • Eksamensdel: Mappevurdering, individuell

 • Varighet: Semesteret

 • Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

 • Vekting: 20 % av samlet vurdering

 • Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

(3) Sosial kommunikasjon

 • Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

 • Varighet: 2-12 uker

 • Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

 • Vekting: 20 % av samlet vurdering

 • Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

(4) Digital markedsføring

 • Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

 • Varighet: 2-12 uker

 • Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

 • Vekting: 30 % av samlet vurdering

 • Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Gjennom hele kurset: 

Chaffey, Dave og Fiona Ellis-Chadwick. 2016. Digital Marketing: Strategy, implementation and practice. 6 utg. UK: Pearson. ISBN: 9781292077611. Sider 728. 

Visser, Marjolein, Berend Sikkenga & Mike Berry. 2018: Digital Marketing Fundamentals, Noordhoff Uitgevers. ISBN 9789001887124. Utvalgte kapitler.

 

I tillegg er det bøker som er felles for hele kurset, men som hovedsakelig brukes i delemner: 

(1) Digital økonomi og forretningsmodeller

Krokan, Arne. 2015. Det friksjonsfrie samfunnet. Oslo: Cappelen Damm. ISBN: 9788202412234. Sider: 185.

Krokan, Arne. 2013. Nettverksøkonomi: digitale tjenester og sosiale mediers økonomi. Oslo: Cappelen Damm. ISBN: 9788202412142. Sider: 176.

Rheingold, Howard. Net Smart: How to Thrive Online. MIT Press. [Tilgjengelig via MIT sin nettside: https://mitpress.mit.edu/books/net-smart ] Sider: 336. 

(2) e-varehandel

Nisja-Wilhelmsen, Pål. (2017). Praktisk innholdsmarkedsføring. Fagbokforlaget. Sider: 370

Laudon, Kenneth C. og  Carl Guercio Traver. 2018. E-commerce 2017: business, technology and society. 13 utg. UK: Pearson. ISBN: 9780134602141. Sider: 912. Pris:  ca. 102$ [E-bok, tilgjengelig fra: https://www.pearsonhighered.com/product/Laudon-E-Commerce-2017-Business-Technology-and-Society-Subscription-13th-Edition/9780134602141.html]

(3) sosial kommunikasjon

Heggernes, Tarjei A. 2017. Digital forretningsforståelse - fra store data til små biter, 2. utgave. Bergen: Fagbokforlaget. Utvalgte kapitler

Charlene Li, Josh Bernoff, (2011), Groundswell, Expanded and Revised Edition: Winning in a World Transformed by Social Technologies, del 2 (kap 4-9)

Finger, Lutz & Dutta, Soumitra. 2014. Ask, Measure, Learn, using social media to understand and influence consumer behavior, O¿Reilly Media. 338 sider.

Staude, Cecilie og Svein Tore Marthinsen. 2013. Sosial kommunikasjon; personlig, samtale, verdi. Oslo: Kommuneforlaget. ISBN: 9788244621267. Sider: 206.

Anbefalt litteratur

AdWords Fundamentals: Exam Study Guide. [Lesedato 13. oktober 2016: https://support.google.com/partners/answer/6187720?hl=en ]

Aktuelle kronikker og fagartikler som utdyper forelesningene vil gjøres tilgjengelig for nedlasting.