Innledning

Følgende tema er sentrale i emnet:

 • Kommunikasjonsferdigheter
 • Motivasjonsfremmende kommunikasjonsfaktorer
 • Motivasjonshemmende kommunikasjonsfaktorer
 • Struktur og mål i samtaler
 • Motivasjon for endring
 • Endring og endringsprosesser
 • Endringsfokuserte ytringer og beslutningssnakk
 • Ambivalensutforskning
 • Informasjonsutveksling
 • Motstand og takling av motstand
 • Individuelle forskjeller og individuelle virkemidler
 • Motiverende intervju

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten...

 • kan beskrive teorigrunnlaget for motiverende kommunikasjon
 • kan gjøre rede for motivasjons- og læringsteorier
 • kan forklare begrepene motstand og ambivalens
 • kan beskrive teorigrunnlaget for motiverende intervju

Ferdigheter

Studenten...

 • kan anvende grunnleggende samtaleferdigheter i motiverende kommunikasjon  
 • kan anvende motiverende intervju i møte med forskjellige pasientgrupper

Generell kompetanse

Studenten...

 • er i stand til å reflektere over motiverende kommunikasjon som et verktøy i relasjonsprosessen
 • er i stand til å analysere egne ferdigheter og holdninger innen motiverende kommunikasjon
 • er i stand til å videreutvikle egne kunnskaper og ferdigheter innenfor motiverende kommunikasjon

Emnet inngår i

Bachelor i livsstilsendring og folkehelse

Bachelor i fysisk aktivitet og ernæring

Bachelor i ernæring

Læringsaktiviteter

Plenumsforelsesninger: 40 timer

Gruppearbeid: 12 timer

Anbefalt tidsbruk

300 timer

Eksamen

Eksamensform: Muntlig individuell eksamen

Varighet: 30 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A-F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Børtveit T, Prescott, P. Helse og atferdsendring. Oslo: Gyldendal akademisk; 2004. 207 s. Pensum: Kap. 1-17. ISBN: 9788205311312. 

Lillemyr OF. Motivasjon og selvforståelse: hva ligger bak det vi gjør? Oslo: Universitetsforlaget; 2007. 236 s. Pensum: Kapittel: 1-12, 209 sider. ISBN 9788215010786. 

Nàsholm C, Barth T. Motiverende samtale: endring på egne vilkår. Bergen: Fagbokforlaget; 2007. 171 s. Pensum: Kap. 1-13. ISBN: 9788245005257. 

Prochaska JO, Velicer WF. The transtheoretical model of health behavior change. Am J Health Promot. 1997 Sep-okt; 12(1):38-48. [Vil bli kopiert og delt ut]

Samlet sidetall/pensum

624 sider