Innledning

Studentene vil jobbe i team og utvikle en tjenesteprototype relatert til en spesifikk problemstilling.

Emnet fokuserer på en praktisk analytisk forståelse for hvordan man utvikler og designer tjenester.

Studentene lærer å: 

  • formidle sentrale emner, problemstillinger, verktøy og metoder innen fagfeltet tjenestedesign
  • beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer innen design, som for eksempel visualisering- og presentasjonsteknikker (f. eks.: «touchpoints», «storyboard», «use cases», «blueprinting» mm.)
  • identifisere ulike konseptuelle løsninger og utarbeide et eget konsept
  • planlegge og utvikle idéer frem til ferdig produkt eller tjeneste
  • anvende kreative metoder for utforming av god design og gode løsninger

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har kunnskap om sentrale begreper innen produkt- og tjenesteutvikling, med særskilt fokus på utvikling og design av tjenester. 
  • har kunnskap om teorifundamentet for tjenestedominant logikk og sentrale utfordringer, metoder og verktøy relatert til tjenesteutvikling.

Ferdigheter

Studenten...

  • har ferdigheter relatert til utvikling, planlegging og organisering av tjenester som skaper gode brukeropplevelser over tid.

Generell kompetanse

Studenten...

  • er i stand til å reflektere over innholdet i kurset og forstå hvordan ulike metoder og verktøy innen tjenestedesign kan benyttes til konseptutvikling.

Emnet inngår i

Bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling

Læringsaktiviteter

Undervisningen er basert på forelesninger og diskusjoner i klassen, samt workshops med veiledning. Case, artikler og eksempler vil i tillegg bli diskutert. Studentene skal også presentere ulike former for oppgaver. En stor del av emnet vil gjennomføres som praksis-orientert design workshop. Studentene må derfor påregne at det kan bli arrangert undervisning i flere dager i strekk uten muligheter til å hoppe av/på underveis, ofte med kveldsarbeid. Hensikten er at studentene får tilstrekkelig tid til å jobbe med relevante verktøy og metoder, samt bedre koble teori og praksis. Emnet vil dermed kreve stor grad av gruppearbeid og egeninnsats.

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Arbeidslivstilknytning

Forelesningene vil suppleres med relevante eksempler presentert av gjesteforelesere.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Muntlig eksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 20-30 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt