Innledning

Emnet består av fire hoveddeler:

1. samspillet mellom kultur og kommunikasjon

 • Utvikling av kommunikasjon og kultur i et historisk perspektiv
 • Massemedier og populærkultur
 • Sosiale medier og globalisering
 • Digitale medier i den globale økonomien
 • Globalisering av massemedier og kultur

2. Den teknologiske medieutviklingen

 • De store tekniske revolusjonene (jernbane, telegrafen, telefonen, toget)
 • Overgangen til det visuelle i aviser ukeblad, film og tegneserier fra 1950-tallet
 • Radioen fra 1930-tallet
 • TVen fra 1960-tallet
 • Nettaviser og sosiale medier fra 1990-tallet

3. Mediepåvirkning og identitetsdannelse

 • Mediene og vår selvforståelse
 • Medienes rolle i samfunnsutvikling
 • Samfunnets rolle i utforming og utvikling av medietrender

4. Politisk kommunikasjon og propaganda 

 • Case: Norsk homolobby
 • Nye tider og nye aktører
 • Lobbying, valgkamp og agendasetting

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om mediehistorie, med vekt på utviklingen av kommunikasjon og kultur i et historisk perspektiv.
 • har kunnskap om forholdet mellom utvikling av massemedier og samfunnsformasjoner.
 • har kunnskap om forholdet mellom medieutvikling / media påvirkning, og dannelse/gjendannelse av identitet.
 • har kunnskap om den teknologiske medieutviklingen fra radio, TV, nettaviser til sosiale medier, koblet opp mot meningsdanning, påvirkning, offentlighet og identitet.

Ferdigheter

Studenten...

 • er i stand til å anvende faglig kunnskap for å belyse problemstillinger som ligger til grunn for den praktiske- og teoretiske forståelsen av medieutviklingen
 • kan vise til hvordan samfunnsendringer har påvirket kommunikasjon og hvordan mediene påvirker samfunnet.
 • kan reflektere over hvilken rolle mediene har i samfunnet og hvordan informasjonsoverskuddet, nye medier og fremveksten av profesjonelle kommunikasjonsaktører medfører utfordringer i utvikling av kommunikasjonsløsninger.

Generell kompetanse

Studenten...

 • har en forståelse av hvilken rolle mediene har hatt, og har i samfunnsutviklingen både i relasjon til den offentlige debatten, og i relasjon til individer.
 • kan vurdere kritisk forståelsen av massemedienes rolle i dagens samfunn.
 • kan forklare hvordan utviklingen i massemediene reflekterer og former virkeligheten vi lever i, illustrert gjennom vår kultur og kommunikasjon.

Emnet inngår i

Bachelor i journalistikk

Læringsaktiviteter

Den timeplanlagte undervisningen legges opp med forelesninger og diskusjoner i klassen. Studentene skal også presentere ulike former for oppgaver i klassen, fortrinnsvis som grupper.

Det beregnes en betydelig egeninnsats.  

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Arbeidslivstilknytning

Det vil bli trukket inn reelle case fra organisasjons- og næringsliv i forelesningene, samt besøk på politiske institusjoner.

Eksamen

Eksamen: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 1 uke

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Merknader

Oddveig Storstad slutter som emneansvarlig. Hun slutter på HK. Jon Martin Larsen er ny emneansvarlig. Det er ingen endringer i innhold eller læringsutbytte. Lars Richard Bache 12.2.19