Innledning

Emnet går over et helt semester, og vil bestå av et større praktisk fordypningsprosjekt, samt teoriforelesninger.

Studenten skal selv velge deler av den faglige fordypning, og hvilke områder han/hun vil spesialisere seg i.

I forbindelse med fordypningsprosjektet vil studenten arbeide med en selvvalgt problemstilling. Denne problemstillingen vil danne grunnlaget for både det praktiske og skriftlige arbeidet knyttet til prosjektet.

Fordypningsprosjektet vil fokusere på de ferdigheter og kunnskaper kandidaten har tilegnet seg så langt i studiet, samt den erfaring og kunnskap kandidaten får ved å arbeide med prosjektet.

I tillegg til fordypningsprosjektet vil det bli gjennomført forelesninger i bærekraftig design, skandinavisk design og arkitektur, samt forelesninger innen dagsaktuelle utfordringer knyttet til interiørarkitektur.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om bruken av forskjellige metoder og arbeidsmåter til å løse problemstillinger innenfor profesjonell praksis og innen fagområdet
 • kan selvstendig oppdatere egen kunnskap gjennom veiledning og kontakt med fagmiljøer
 • har innsikt i bærekraftig design
 • har kunnskap om skandinavisk design og arkitektur i et historisk perspektiv
 • har kunnskap om norsk arkitektur og design fra år 1000 og fram til i dag, med hovedvekt på siste 150 år
 • har kunnskap om nye og dagsaktuelle temaområder knyttet til interiørarkitektur

Ferdigheter

Studenten...

 • kan delta i gjennomføringen av faglige komplekse prosjekter
 • beskrive beste praksis ved å knytte teori opp mot gjennomføring av praktiske oppgaver
 • kan anvende metodeverktøy og annet verktøy for å løse relevante teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger
 • kan gjennomføre et prosjekt med selvvalgt fordypning
 • kan reflektere over dagsaktuelle utfordringer og tematikk knyttet til fagområdet interiørarkitektur

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan gjennomføre komplekse prosjekt i samarbeid med andre involverte faggrupper
 • kan reflektere over egen faglig utvikling underveis, og vise evne til å justere denne i forhold til veiledning og tilbakemelding
 • kjenner til og kan bruke ny og aktuell fagkunnskap i egne prosjekter

Emnet inngår i

Bachelor i interiørarkitektur

Læringsaktiviteter

Forelesning, veiledning, prosjektarbeid, gruppearbeid, verksted, presentasjon.

Anbefalt tidsbruk

800 timer

Arbeidslivstilknytning

Besøk av gjesteforelesere fra konsulentkontorer og bedrifter.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: Fire uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 25 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel: Mappevurdering individuell

Varighet: To uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 75 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Merknader

Dette emnet er tilrettelagt for innveksling av engelskspråklige studenter.