Innhold

 • Innkjøp og innkjøpsledelse
 • Innkjøpets rolle i verdikjeden
 • Innkjøpsfunksjonens strategiske og operasjonelle oppgaver
 • Sammenhenger i innkjøps- og anskaffelsesprosessen
 • Innkjøpslederens organisering og styring av innkjøpsarbeidet
 • Innkjøp og anskaffelser i offentlig sektor
 • Internasjonale innkjøp
 • Enkle og komplekse innkjøp
 • Enkeltkjøp og prosjektkjøp
 • Langsiktige innkjøpsavtaler, etterforsyning, vedlikehold operativitetsansvar

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kan redegjøre for begrepene innkjøp, kjøp, anskaffelser, forsyning
 • har kunnskap om innkjøpsfunksjonen og dens omgivelser
 • har kunnskap om kjøp rettet mot virksomhetens kunder, og kjøp rettet mot interne behov
 • har kunnskap om ulike typer av innkjøp
 • har kunnskap om hovedaktiviteter i innkjøpsprosessen
 • har kunnskap om organisering, ledelse og styring av innkjøpsfunksjonen
 • kan redegjøre for forskjeller på innkjøp i privat og offentlig sektor
 • kan redegjøre for teknologiutviklingens påvirkning på innkjøpsprosessen

Ferdigheter

Studenten...

 • kan planlegge og gjennomføre innkjøpsprosesser  
 • kan gjennomføre innkjøpsanalyser som grunnlag for kjøpsbeslutninger
 • kan anvende IT-baserte verktøy i innkjøpsprosessen
 • kan gjennomføre innkjøpsmålinger og kunne anvende informasjon
 • kan vurdere elementene i komplekse innkjøpsavtaler med tanke på produktspesifikasjon, tilleggstjenester, leveranseforhold, etterforsyning, service og oppfølging av operativitet, gjenkjøp og retur

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan redegjøre for prinsipper for ledelse og utvikling av funksjonelle avdelinger i en virksomhet

Emnet inngår i

Bachelor i innkjøpsledelse

Læringsaktiviteter

Emnet vil bli undervist gjennom forelesninger, gruppearbeid og caseløsninger. Det forventes en betydelig egeninnsats fra studentenes side. Deler av pensum vil bli gitt som forberedelsesoppgave i forkant av forelesning, artikler, etc.

Anbefalt tidsbruk

225 timer

Arbeidslivstilknytning

Undervisningen gjennomføres med praktiske case og besøk av gjesteforelesere som jobber innenfor fagfeltet.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 72 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillat

Pensumlitteratur

Brynhildsvoll, Ivar. 2011. Prinsipper for bedre innkjøp, 2. utgave. Fagbokforlaget. [ISBN 978-82-450-1218-7. Kapittel 1-5. Sider 108. Pris ca. 549,-]

Weele, Arjan J. 2012. Innkjøp og Supply Chain Management. 2. utgave. NIMA forlag. [ISBN 9788292509050. Sider 430. Pris ca. 750,-]

Samlet sidetall/pensum

538 sider.

Anbefalt litteratur

Peter Baily, et.al (2015). Procurement Principles and Management. Eleventh edition. Pearson Education.  ISBN 978-1-292-01601-6. 594 sider