Innhold

Emnet skal ta for seg sentrale problemstillinger innenfor individuell arbeidsrett

 • Innføring i arbeidsrett
 • Innføring i juridisk metode
 • Ansettelser
 • Likebehandling og vern mot diskriminering
 • Arbeidsavtalen
 • Rettigheter og plikter
 • Arbeidsgivers styringsrett
 • Arbeidsmiljø
 • Arbeidstid
 • Lønn, ferie og feriegodtgjørelse
 • Sykdom og arbeidsforhold
 • Permisjoner
 • Virksomhetsoverdragelse
 • Opphør av arbeidsforhold

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om reglene om inngåelse og opphør av arbeidskontrakter
 • har kunnskaper om hvilke rettigheter og plikter som gjelder mellom en arbeidstaker og en arbeidsgiver
 • har kunnskap om hvilke oppgaver offentlige organer har på arbeidsrettens område
 • har kunnskap om arbeidsrettslig tvisteløsning

Ferdigheter

Studenten...

 • kan identifisere og formulere relevante problemstillinger for generelle og konkrete rettsspørsmål
 • kan gjennomføre selvstendige drøftelser av juridiske problemstillinger i arbeidsrett med anvendelse av det relevante rettskildemateriale

Generell kompetanse

Studenten...

 • har evne til kritisk og selvstendig analyse
 • har forståelse for rettsforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker
 • har forståelse av arbeidsrett i et internasjonalt perspektiv

Emnet inngår i

Bachelor i HR og personalledelse

Læringsaktiviteter

Emnet vil bli gjennomført med en kombinasjon av teori og praktisk anvendelse. Gjennomgang og løsing av praktiske oppgaver og case vil være sentralt i gjennomføringen.

Anbefalt tidsbruk

210 timer

Arbeidslivstilknytning

Det vil bli søkt å nytte eksterne gjesteforelesere med næringslivserfaring for å forsterke læringen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala Bestått/Ikke bestått

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Godkjent lovsamling/Særtrykk av relevante lover.

(se hjelpemidler med forklaring på websiden Eksamen for høyskolestudenter)

Pensumlitteratur

Blandhol, Sverre, Henriette N. Tøssebro og Øystein Skotheim. 2015. "Innføring i juridisk metode." Jussens Vennner, 50(6):310-345. [25 sider. Elektronisk tilgang via Idunn: https://www.idunn.no/jv/2015/06/innfoering_i_juridisk_metode ]

Ernes, Kjell Ove, Patrick Neumann og Tron Løkken Sundet. 2018. Lov- og regelsamling i arbeidsrett 2018-2019 2. utgave. Oslo: Fagbokforlaget. [9788245023626. Sider: 750]

Skjønsberg, Alexander N. og  Eirik Hognestad, Marianne Jenum Hotvedt. [2017]. Individuell arbeidsrett 2. utgave. Oslo: Gyldendal juridisk. [ISBN/EAN: 9788205488335]

Ernes, Galtung og Haugen, 2018, Oppgavesamling i arbeidsrett, Oslo Universitetsforlaget [ISBN: 9788215029214 Forventes utgitt 10.8.2018 ]

Samlet sidetall/pensum

434 sider