Innhold

Emnet gir en innføring i typografi, som er ett av de mest grunnleggende verktøyene i den grafiske designerens verktøykasse. Kunnskap og informasjon i vårt samfunn lagres og formidles i all hovedsak gjennom det skrevne ord, og typografi kan i utvidet forstand defineres som «design for lesing». Uten tekst, og uten lesing, ville ikke samfunnet slik vi kjenner det, eksistert. Lesetypografi er derfor den viktigste delen av emnet, og idealet er at den skal være «friksjonsfri», enten det er på trykte eller digitale flater.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om typografi- og skrifthistorie fra antikken til i dag
 • har kunnskap om typografi og skrift sin betydning innen fagområdet grafisk design 
 • kan gjengi og forklare sentrale typografiske begreper, regler og prinsipper 
 • kan bedømme en teksts leselighet ut ifra typografiske teorier
 • kan beskrive hvordan persepsjonsprinsipper danner grunnlag for typografisk leselighet og lesbarhet
 • har kunnskap om hvilken rolle det skrevne ord har hatt for kunnskapsoverføring, underholdning og makt i et historisk perspektiv
 • har kunnskap om forskjeller og likheter mellom lesing og typografi på trykte og digitale flater

 

Ferdigheter

Studenten...

 • kan designe ulike tekster ved bruk av typografiske regler og prinsipper 
 • kan bruke Adobe InDesign til å utforme enkle trykksaker 

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan benytte typografi- og skrifthistorie som referansekilde til egne arbeider
 • kan vurdere typografi kritisk ut ifra hvilke typografiske idealer som ligger til grunn for designløsningen, samt gjeldende konvensjoner for emne-/sjangerbetoning

Emnet inngår i

Bachelor i grafisk design

Læringsaktiviteter

Grunnleggende typografiske prinsipper, regler og begreper introduseres gjennom forelesninger i typografi- og skrifthistorie og praktisk arbeid med designøvelser. Praktisk typografi arbeides med i Adobe InDesign, som er bransjestandard for design av trykksaker.

Veiledning i emnet foregår i grupper og plenum, og medstudentrespons introduseres som en verdifull kilde til tilbakemelding.

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Arbeidslivstilknytning

-

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Skriftlig arbeidskrav

Varighet: Siste arbeidskrav registreres som Godkjent/ Ikke godkjent senest 2 uker før emnets første eksamen

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: Én (1) uke

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

*Blatner, David. 2017. «InDesign CC 2017 Essential Training». Tilgjengelig via Lynda.com (6 t 42 min opplæringsvideo). https://www.lynda.com/InDesign-tutorials/InDesign-CC-2017-Essential-Training/466174-2.html. Pris ca 215 kroner for tilgang i en måned.

Carson, David (TED). 2003. «David Carson: Design and Discovery». Videoforedrag. 22 min 39 sek. [Lesedato: https://www.ted.com/talks/david_carson_on_design ]

Carter, Rob, Philip B. Meggs, Ben Day, Sandra Maxa, og Mark Sanders. 2014. Typographic Design: Form and Communication. 6. utg. New York: Wiley. s. 1-30, totalt 30 sider. [Tilgjengelig skannet på Luvit.]

Eriksen, Trond Berg. 2000. Budbringerens overtak: Perspektiver på skriftkulturen. 2. utg. Oslo: Universitetsforl. s. 7-105, totalt 98 sider [Tilgjengelig gratis via Nationalbiblioteket: http://www.nb.no/nbsok/nb/0fa59e293b08199f81e9a6c69f0acfa4?index=2#0 ]

Gill, Eric. 2007. An Essay on Typography. 1936. utg. Boston: David R. Godine. s. 59-74, totalt 16 sider. [Tilgjengelig gratis via Monoskop: https://monoskop.org/images/8/8d/Gill_Eric_An_Essay_on_Typography.pdf ]

Lupton, Ellen og Maryland Institute College of Art. 2014. Type on Screen: A Critical Guide for Designers, Writers, Developers, and Students. New York: Princeton Architectural Press. ISBN: 9781616891701. 208 sider. Pris ca. 189,-

Rannem, Øyvin. 2009. «Striden Om Typografiens Sjel: Max Bill versus Jan Tschichold». FORMakademisk, 2(1):83-98. 16 sider. [Tilgjengelig gratis via FORMakademisk: https://journals.hioa.no/index.php/formakademisk/article/view/63/30]

Rannem, Øyvin. 2012. Typografi og skrift. 2. utg. Oslo: Abstrakt. ISBN: 9788279353430. 272 sider. Pris ca. 445,- 

 

Totalpris for bøker: ca. 664 kr

*Ved tegning av årsabonnement på Lynda.com går den månedlige kostnaden noe ned. Innhold fra Lynda.com er del av pensum i flere emner på Bachelor i grafisk design.

Samlet sidetall/pensum

640 sider + ca. 7 t 5 min videoopplæring

Anbefalt litteratur

Butterick, Matthew. 2017. «Butterick¿s Practical Typography». Lesedato: 16. mars 2017. http://practicaltypography.com.

MacKay, Mark. «Kern Type, the kerning game». Lesedato: 16. mars 2017. http://type.method.ac/.

«Shape Type, the letter shaping game». Lesedato: 16. mars 2017. http://shape.method.ac/.

Rendle, Robin. 2016. «The New Web Typography». Lesedato: 21. mars 2017. https://robinrendle.com/essays/new-web-typography/.

Rutter, Richard. 2017. «The Elements of Typographic Style Applied to the Web». Lesedato: 3. mars 2017. http://webtypography.net.

Santa Maria, Jason. 2014. On Web Typography. New York: A Book Apart. ISBN: 9781937557065. Totalt 142 sider. https://abookapart.com/products/on-web-typography

Hustwit, Gary. «Helvetica». Film. 2007. (1t 21 min) http://www.hustwit.com/category/helvetica