Innhold

Emnet gir en innføring i strategisk design og hvilken rolle design kan spille for å nå strategiske mål for virksomheter, med vekt på visuelle identiteter. Det gis en innføring i en strategisk designprosess, som gir studentene både verktøy og metoder for strategisk forankring av designløsninger generelt og visuelle identiteter spesielt. 

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har kunnskaper om strategiske faktorer som påvirker designprosesser og -løsninger
  • har kunnskaper om rollen visuell identitet har i merkevarebygging

Ferdigheter

Studenten...

  • kan kartlegge strategiske faktorer, som brukere og målgrupper, markeder og kategorier/sjangre, og presentere dem på en hensiktsmessig måte i en designfaglig sammenheng

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan reflektere over forholdet mellom føringer fra oppdragsgiver og strategiske valg

Emnet inngår i

Bachelor i grafisk design

Læringsaktiviteter

Forelesning, praktiske øvelser og oppgaver, medstudentrespons, veiledning.

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Skriftlig arbeidskrav

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell*

Varighet: 2 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

*Kontinuasjon av eksamensdel: kontinuasjon gjennomføres individuelt over én kalenderuke uke og med nytt mappekrav.

Pensumlitteratur

Grimsgaard, Wanda. 2018. Design og strategi. Oslo: Cappelen Damm. 600 sider. ISBN: 9788202490553.

Digitalt kompendium i emne STD2100 Strategisk design legges ut på læringsplattformen av emneansvarlig og inneholder:

Brønn, Peggy Simcic og Roberta Wiig Berg. 2005. Corporate Communication: A Strategic Approach to Building Reputation, 103-120. Oslo: Gyldendal Akademisk. 18 sider.

Samlet sidetall/pensum

618 sider

Anbefalt litteratur

Phillips, Peter L. 2012. Creating the Perfect Design Brief: How to Manage Design for Strategic Advantage. 2. utg. New York, NY: Allworth Press.