Innledning

Følgende tema vil være sentrale i emnet: 

 • Introduksjon til kunnskaps- og evidensbasert praksis
 • Evaluering av litteratur
 • Statistikk med bruk av Excel
 • Forskningsmetode
 • Forskningsdesign
 • Vitenskapelig skriving
 • Gjennomføring av et lite forskningsprosjekt med fremføring

Innhold

 • Introduksjon til kunnskaps- og evidensbasert praksis
 • Evaluering av litteratur
 • Statistikk med bruk av Excel
 • Forskningsmetode
 • Forskningsdesign
 • Vitenskapelig skriving
 • Gjennomføring av et lite forskningsprosjekt med fremføring

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten......

 • kan gjøre rede for grunnprinsippene innen kunnskapsbasert og evidensinformert praksis
 • forstår vitenskapelig språk
 • har kunnskap om ulike vitenskapsteoretiske perspektiver

Ferdigheter

Studenten...

 • kan lese og kritisk vurdere vitenskapelige artikler
 • kan gjennomføre mindre forskningsprosjekter basert på anerkjente vitenskapelige metoder og teori
 • kan anvende kvalitativt design, inkludert intervju og spørreskjema
 • kan anvende relevante analytiske statistiske metoder i Excel
 • kan designe studier, beregne utvalgsstørrelse og kunne diskutere styrker og svakheter
 • kan foreta kvalifiserte litteratursøk og skrive oppgaver basert på funnene på et vitenskapelig språk, samt sitere litteratur korrekt
 • kan melde inn prosjekter til Norsk Samfunnsfaglig Datatjeneste

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan forholde seg kritisk til egen og andres vitenskapelige påstander og resultater
 • har forståelse for etiske problemer i sammenheng med vitenskap og forskning

Emnet inngår i

Bachelor i akupunktur

Bachelor i ernæring

Bachelor i fysisk aktivitet og ernæring

Bachelor i livsstilsendring og folkehelse

Bachelor i osteopati

Læringsaktiviteter

Forelesninger, individuelt arbeid, gruppeoppgaver og veiledning  

52 timer teoretisk undervisning/ 3 timer praktisk undervisning

Anbefalt tidsbruk

300 timer

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen. 

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel  vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Halvorsen, K. Å forske på samfunnet: En innføring i samfunnsvitenskapelig metode. Oslo: Cappelen; 2008. [316 sider. ISBN: 9788202281946. ]

Harris M, Taylor, G. Medical statistics made easy. 3 ed. Scion Publishingh Ltd; 2014. [Kapitlene: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 23, 24, 25, 26, 28. 100 sider. ISBN:  9781907904035.]

Kerry R, Maddocks M, Mumford S. Philosophy of science and physiotherapy: an insight into practice. Physiother Theory Pract. 2008 Nov-Des;24(6):397-407. [11 sider. (Legges ut av emneansvarlig på Luvit i PDF format).]

Sommervoll, DE. Mattespettboka statistikk. 1. utg. Gyldendal Akademisk; 2013. [Kapitlene: 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12. 79 sider. ISBN: 978-82-05-42484-5.]

Samlet sidetall/pensum

Ca. 516 sider

Anbefalt litteratur

Aalen OO et al. Statistiske metoder i medisin og helsefag. Oslo: Gyldendal akademisk; 2018. ISBN: 9788205507647. Kap. 2, 4, 5, 8, 9, 11.

Laake P et al., redaktører. Epidemiologiske og kliniske forskningsmetoder. Oslo: Gyldendal akademisk; 2007. ISBN: 9788205335059.

Hammervold R. En kort innføring i SPSS: anvendelser innen multivariat statistikk. 2 utg. Trondheim: Tapir akademiske; 2012. ISBN: 9788251928847. Kap. 2, 4-8.