Innledning

Følgende tema er sentrale i emnet:

Helsefremmende og sykdomsforebyggende ernæring i tilknytning til

 • Overvekt og fedme
 • Metabolsk syndrom
 • Hjerte- og karsykdom
 • Diabetes
 • Bensykdom
 • Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS)
 • Kreft
 • Tannhelse
 • Psykisk helse

Vurdering av dietter

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kan gjøre rede for diagnostikk, klassifisering/definisjoner, forekomst, risikofaktorer, forløp, forebygging og behandling av overvekt/fedme, insulinresistens, metabolsk syndrom, hyperlipidemi, hypertensjon, diabetes, kardiovaskulære sykdommer og bensykdom (rakitt, osteomalaci og osteoporose)
 • kan skissere ulike ernæringsrelaterte utfordringer knyttet til KOLS og relevante tiltak for å fremme ernæringsstatus
 • kan redegjøre for kosthold og generelle livsstilsfaktorer som påvirker risiko for kreftsykdom
 • kjenner til ulike behandlingsformer ved kreftsykdom og de vanligste ernæringsrelaterte symptomer som følge av denne behandlingen
 • kan skissere hvorfor ernæringstiltak bør være en del av kreftbehandling
 • kjenner til forekomst, risikofaktorer, forebygging og behandling/lindring av karies, tannerosjon, periodontale sykdommer og orale slimhinnelidelser
 • kan beskrive sammenhengen mellom psykisk helse, ernæring og fysisk aktivitet

Ferdigheter

Studenten...

 • kan gi generell helsefremmende og sykdomsforebyggende kostveiledning ved overnevnte tilstander/sykdommer
 • kan vurdere de vanligste trenddiettene basert på generell fagkunnskap og vitenskapelig dokumentasjon
 • kan henvise til og gi en vurdering av fagstoff om ernæring

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan diskutere og utveksle synspunkter om ernæring i en tverrfaglig sammensatt gruppe

Emnet inngår i

Bachelorgrad i ernæring 

Læringsaktiviteter

Forelesninger, praktiske øvelser, problembasert gruppearbeid og individuelt arbeid. Praktisk ferdighetstrening; studentpresentasjon i gruppe.

Plenumsforelesning: 48 timer

Praktisk undervisning: 7 timer

Anbefalt tidsbruk

270 timer

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Enkel kalkulator

(se hjelpemidler med forklaring på websiden Eksamen for høyskolestudenter)

Pensumlitteratur

Gandy J, red. Manual of Dietetic Practice. 5. utg. Chichester, West Sussex, UK: John Wiley & Sons, Ltd.; 2014. ISBN: 9780470656228. Kap. 7.1, 7.2, 7.9.1, 7.10.3, 7.12, 7.14, 7.15. ca 152 sider. 

Gögebakan O, Kohl A, Osterhoff MA, van Baak MA, Jebb SA, Papadaki A,  et.al. Effects of weight loss and long-term weight maintenance with diets varying in protein and glycemic index on cardiovascular risk factors: the diet, obesity, and genes (DiOGenes) study: a randomized, controlled trial. Circulation. 2011 Dec 20;124(25):2829-38. 9 s. [Tilgang fra: http://circ.ahajournals.org/content/124/25/2829.long ]

Helsedirektoratet. Diabetes: Nasjonal faglig retningslinje for diabetes. Oslo: Helsedirektoratet; 2017. kap 1-5, 127 s. [Tilgang fra: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/diabetes]

Helsedirektoratet. Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer i Norge: metodologi og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag. Oslo: Helsedirektoratet; 2011.  IS-1881. Kap. 19-25. Totalt 34 s. [Elektronisk tilgjengelig fra: https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/kostrad-for-a-fremme-folkehelsen-og-forebygge-kroniske-sykdommer-metodologi-og-vitenskapelig-kunnskapsgrunnlag ]

Larsen TM, Dalskov SM, vanBaak M, Jebb SA, Papadaki A, Pfeiffer AF et.al. Diets with High or Low Protein Content and Glycemic Index for Weight-Loss Maintenance. N Engl J Med 2010; 363 (22): 2102-2113. 12 s. [Tilgang fra: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1007137#t=article ].

Mahan LK, Raymond JL. Krauses Food & the Nutrition Care Process. 14. utg. St. Louis, Mo.: Elsevier Saunders; 2017. 1152 s. ISBN: 9780323340755 Kap. 24, 25, 30, 33, 34, 36. ca 163 sider. 

Shai I, Schwarzfuchs D, Henkin Y, Shahar DR, Witkow S, Greenberg I, et. al. Dietary Intervention Randomized Controlled Trial (DIRECT) Group. Weight loss with a low-carbohydrate, Mediterranean, or low-fat diet. N Engl J Med. 2008 Jul 17;359(3):229-41. 12 s. [Tilgang fra: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa0708681]

Stupar D. Ernæring og psykisk helse: hva sier forskningen? Norsk tidsskrift for ernæring. 2012;(2):22-27. 6 s. [Elektronisk tilgjengelig fra: http://www.ntfe.no/asset/pdf-issues/2012/2012-nr-2.pdf]

Digitalt kompendium i emne ERN 262 legges ut på Canvas av emneansvarlig og inneholder:

Geissler C, Powers H, red. Human Nutrition. 13. utg. Edinburgh: Churchill Livingstone; 2017. 792 s. ISBN: 978-0198768029. Kap 19 (397-405), Kap 21 (421-439), Kap 22 (440-456), Kap 25 (494-509), Kap 26 (510-525). Ca 69 s.

Samlet sidetall/pensum

Totalt sider: ca 550

Anbefalt litteratur

Helsedirektoratet. Faglige retningslinjer for forebygging og behandling av osteoporose og osteoporotiske brudd. Oslo: Sosial og helsedirektoratet; 2005. IS-1322. [Legges på Canvas av emneansvarlig]

Helsedirektoratet. Kosthåndboken: veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten. Oslo: Helsedirektoratet; 2012. IS-1972. [Tilgang fra: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/kosthandboken-veileder-i-erneringsarbeid-i-helse-og-omsorgstjenesten ]

Ross BM, Seguin J, Sieswerda LE. Omega-3 fatty acids as treatments for mental illness: which disorder and which fatty acid? Lipids in Health and Disease 2007; 6:21. 19 s. [Tilgang fra: https://lipidworld.biomedcentral.com/articles/10.1186/1476-511X-6-21 ]