Innhold

Introduksjon:

- Reiseliv i et historisk perspektiv

- Reiseliv som fenomen og næring

- "Verdifulle opplevelser" - perspektiver hentet fra Norges nasjonale strategi for reiselivsnæringen

Reiseliv og turisme i et system og opplevelsesperspektiv:

- Reiselivssystemet, etterspørsel og opplevelsesmåter

- Det helhetlige reiselivsproduktet

- Opplevelsesprodukter og pakker

- Ansatte, gjester og turister

- Hvordan utvikle verdifulle reiseopplevelser

Destinasjoner og reiselivsaktører:

- Destinasjonsorganisering

- Reiselivet og fellesgodene

- Reiselivsaktører, opplevelser og forretningsutvikling

- Sesongutfordringer og -aktiviteter

- Megatrender i reiselivet

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten skal etter endt emne besitte bred kunnskap om reiseliv og turisme i et samfunnsvitenskapelig perspektiv, herunder innsikt i reiselivets historie, egenart og plass i samfunnet. Studenten skal ha tilegnet seg kunnskaper om reiseliv som fenomen og næring, med fokus på både sosiale, kulturelle og økonomiske forhold. Han/hun skal kjenne til forskningsarbeid innen emneområdet, herunder teorier og modeller som har betydning for produkt- og tjenesteutvikling i reiselivsnæringen. Endelig skal studenten begynne å få innsikt i at reiseopplevelser kan utvikles i et helhetlig, forretningsmessig og bærekraftig perspektiv.

 

Ferdigheter

Studenten skal etter endt emne kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling. Gjennom diskusjoner og arbeid med oppgaver i emnet skal studenten tilegne seg ferdigheter i å anvende relevant informasjon og teori i utviklingen av reiseopplevelser. Studenten skal kunne reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning.

 

Generell kompetanse

Studenten skal etter endt emne kunne vise en kritisk, innsiktsfull, forretningsmessig og fremtidsrettet holdning til reiselivs- og opplevelsesutvikling. Målet er å gi studenten forståelse av egen rolle som markedsaktør i reiselivsnæringen, herunder en bevisstgjøring av mulighetene for å påvirke egen organisasjon, kunder og markeder, samt det etiske ansvaret som følger med slik innflytelse.

Emnet inngår i

Bachelor i reiselivsledelse og opplevelsesutvikling

Læringsaktiviteter

Den timeplanlagte undervisningen legges opp med forelesninger og diskusjoner i klassen. Det blir faglig ekskursjon til en reiselivsorganisasjon. Studentene skal også kunne presentere ulike former for oppgaver i klassen. Det beregnes en betydelig egeninnsats.

Anbefalt tidsbruk

190-230 arbeidstimer.

Arbeidslivstilknytning

Gjesteforeleser fra reiselivsnæringen. Ekskursjon til utvalgt destinasjon. Foredrag og samtaler med representanter fra reiselivsbedrifter.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

 

Ved beregning av endelig karakter må alle eksamensdelene være bestått for å oppnå samlet vurdering (100 %). Samlet vurdering/enhetlig er studiepoenggivende.

Pensumlitteratur

Jacobsen, Jens Kristian Steen og Arvid Viken (red.). 2014. Turisme: Fenomen og næring. 4. utg. Oslo: Gyldendal Norsk forlag. ISBN: 9788205464018. Sider: 344 Pris: ca. 429,-

 

Kamfjord, Georg. 2015. Det helhetlige reiselivsproduktet. 5. utg. Oslo: Reiselivskompetanse. ISBN: 9788299292993. Sider: 323. Pris: ca. 425,-

Samlet sidetall/pensum

667 sider.

Anbefalt litteratur

Innovasjon Norge. 2016. Nøkkeltall for norsk turisme 2015. Rapport. Oslo: Innovasjon Norge. [Tilgjengelig via Innovasjon Norge sine nettsider i løpet av sommeren 2016]

 

Nærings- og handelsdepartementet. 2012. Destinasjon Norge: Nasjonal strategi for reiselivsnæringen.  Oslo: Nærings- og handelsdepartementet. Lesedato 7.mars 2016: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/NHD/Vedlegg/Rapporter_2012/reiselivsstrategien_april2012.pdf

 

Nærings- og fiskeridepartementet. 2014. Verdiskapingsanalyse av reiselivsnæringen i Norge: Utvikling og fremtidspotensial. Lesedato 7. mars 2016: https://www.regjeringen.no/contentassets/78e603ad6c8e432695d2bca64fe54d3f/verdiskapingsanalyse-av-reiselivsnaringen-sluttrapport-28--januar-2015.pdf