Innhold

 • Osteopatiske modeller
 • Klinisk resonnering:
  • introduksjon til «Kunnskapsbasert praksis»
  • teoretisk rammeverk og bakgrunn for klinisk resonnering
  • diagnostiske strategier og diagnostisk tankegang
  • fra undersøkelse til behandlingsplanlegging
   • den diagnostiske prosess
   • arbeidshypotese og prognostisk analyse
   • korte- og langsiktige behandlingsmålsetninger
   • behandlingsplanlegging og evaluering
   • individuell tilpasning
  • kasuistikktrening og differensialdiagnostisering
 • Anamnese og anamnesetrening
 • Spesielle tilstander:
  • thoracic outlet syndrom (TOS)
  • whiplash associated disorder (WAD)
  • hodepiner
  • vestibulare tilstander (svimmelhet)
  • tendinopatier
 • Praktisk orientert klinisk medisin i ulike kroppssystemer
 • Integrert klinisk undersøkelse for en førstegangskonsultasjon
 • Innføring i den globale osteopatiske undersøkelsen
 • Stress som påvirkning til pasienter og smertetilstander

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kan beskrive de fem konseptuelle osteopatiske modellene og deres rolle i evaluering og behandling av pasienten
 • kan beskrive anamnesens innhold og relevans
 • kan beskrive innholdet i paradigmet «kunnskapsbasert praksis»
 • kan beskrive hva klinisk resonnering er og hvilke faktorer som påvirker den prosessen
 • kan gjøre rede for den diagnostiske prosess og diagnostiske strategier
 • kan forklare hva en prognose er og hvilke faktorer som påvirker pasientens prognose
 • forstår hva en arbeidshypotese er og kan gjøre rede for hvilke faktorer som kan påvirke pasientens helse og muskel- og skjelettplager
 • kjenner til en moderne fortolkning av de tradisjonelle osteopatiske prinsippene og hvordan dette påvirker den kliniske beslutningsprosessen og behandlingsplanleggingen
 • kan gjøre rede for kliniske presentasjoner til vanlige tilstander i de forskjellige kroppssystemene, samt generelle og regionspesifikke røde flagg
 • kan gjøre rede for symptomer, etiologi, patofysiologi, patogenese og diagnostisk utredning for spesielle tilstander, samt hvilke behandlingsmuligheter man har
 • kjenner til hvordan stress påvirker pasienter og smertetilstander

 

Ferdigheter

Studenten...

 • kan gjennomføre en anamnese
 • kan implementere prinsippene om kunnskapsbasert praksis og osteopatisk teori i det kliniske resonnementet og behandlingsplanleggingen
 • har et tilstrekkelig medisinsk og helsefaglig vokabular for kommunikasjon med annet helsepersonell
 • kan differensiere på bakgrunn av den kliniske presentasjonen mellom ulike tilstander i de forskjellige kroppssystemene, samt de spesielle tilstandene, og avdekke røde flagg hvor pasienten bør / skal henvises
 • kan integrere kunnskap fra fagområdene ortopedi, revmatologi, nevrologi og klinisk medisin i vurderingen og forståelse av pasientens kliniske presentasjon
 • kan gjennomføre Greenman's 12 steg som et ledd i den globale osteopatiske undersøkelse
 • kan diagnostisere og utføre osteopatisk behandling og annen terapi på de spesielle tilstandene

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan vurdere pasientens plager, generere differensialdiagnoser, planlegge og gjennomføre en integrert klinisk undersøkelse for en førstegangskonsultasjon, utføre en prognostisk analyse, formulere en arbeidshypotese og sette opp en behandlingsplan og gjennomføre denne
 • kan anvende klinisk resonnering og kunnskapsbasert praksis i den diagnostiske prosess
 • kan tolke tegn og symptomer, utføre klinisk medisinske undersøkelser og begrunne prioritering av differensialdiagnoser
 • kan formidle basalmedisinske problemstillinger

Emnet inngår i

Bachelor i osteopati

Læringsaktiviteter

Undervisningen legges opp med forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid i klassen. I tillegg undervises det i praktisk undervisning slik at studenten erfarer sammenheng mellom teori og praksis. For best mulig forståelse av pensum må studentene delta aktivt i diskusjonene i forelesningene og i gruppearbeid.

Anbefalt tidsbruk

400 timer

Arbeidslivstilknytning

Gjesteforelesere fra sektoren benyttes

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Individuell praktisk metodisk eksamen

Varighet: Inntil 30 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Chila AG, red. Foundations of osteopathic medicine. 3. utg. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2010. 1472 s. ISBN: 9780781766715. Kapittel 1, 20, 22, 24, 25, 27, 29. Totalt 59 sider

Goodman C, Lazaro RT, Heick J.  Differential diagnosis for Physical Therapists: Screening for Referral. 6.utg. St. Louis: Elsevier/Saunders; 2017. 784 s. ISBN 9780323478496. Kapittel 1-13.

 

Digitalt kompendium «Hodepiner» gjøres tilgjengelig via Luvit ved studiestart:

Loder E, Rizzoli P. Tension-type headache. BMJ: British Medical Journal. 2008;336(7635):88-92.[Tilgjengelig fra: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2190284/]

Rapoport AM, Bigal ME.The clinical spectrum of migraine. Compr Ther. 2003; Spring;29(1):35-42.

 

Digitalt kompendium «Svimmelhet» gjøres tilgjengelig via Luvit ved studiestart:

Goplen L. Svimmelhet: diagnostikk og behandling. Bergen: Kompetansesenter for vestibulære sykdommer Øre-nese-halsavdelingen Haukeland Universitetssykehus; 2009. 76 s. [Tilgjengelig fra: http://www.balanselaboratoriet.no/hjem/helsepersonell/]

Li Y, Peng B. Pathogenesis, Diagnosis, and Treatment of Cervical Vertigo. Pain Physician 2015; 18:E583-E595. [Tilgjengelig fra: http://www.painphysicianjournal.com/linkout?issn=1533-3159&vol=18&page=E583]

Lystad RP, Bell G, Bonnevie-Svendsen M, Carter CV. Manual therapy with and without vestibular rehabilitation for cervicogenic dizziness: a systematic review. Chiropractic & Manual Therapies 2011, 19:21. [Tilgjengelig fra: https://chiromt.biomedcentral.com/articles/10.1186/2045-709X-19-21]

 

Digitalt kompendium «Kunnskapsbasert praksis, klinisk resonnering og integrasjon» gjøres tilgjengelig via Luvit ved studiestart:

Bardin LD, King P, Maher CG. Diagnostic triage for low back pain - a practical approach for primary care. 2017; MJA 206 (6) [Tilgjengelig fra: https://www.mja.com.au/system/files/issues/206_06/10.5694mja16.00828.pdf]

Jones M. Clinical reasoning and pain. Man ther 1995;(1)1:17-24 [Tilgjengelig fra: https://www.physio-pedia.com/images/c/cd/Jones_-_1995_-_Clinical_reasoning_and_pain.pdf]

Terum LI og Grimen H. Evidensbasert profesjonsutøvelse. Oslo: Abstrakt forlag; 2009. kap. 6., s.111-125.

Greenhalgh T, Howick J, Maskrey N. Evidence based medicine: a movement in crisis? BMJ 2014;348:g3725.[Tilgang fra: http://www.bmj.com/content/348/bmj.g3725]

Thomson OP, Petty NJ, Moore AP. Clinical reasoning in osteopathy: more than just principles? Int J Osteopath Med. 2011 Jun;14(2):71-76. 6 s.

Grace S, Orrock P, Vaughan B, Blaich R, Coutts R. Understanding clinical reasoning in osteopathy: a qualitative research approach. Chiropr Man Therap 2016; Mar 8;24:6. [Tilgang fra: https://chiromt.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12998-016-0087-x]

Bialosky JE, Bishop MD, Price DD, Robinson ME, George SZ. The mechanisms of manual therapy in the treatment of musculoskeletal pain: a comprehensive model. Man Ther 2009;14(5):531-38. [Tilgang fra: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2775050/]

 

Digitalt kompendium «Tendinopati» gjøres tilgjengelig via Luvit ved studiestart:

Cook JL, Purdam CR. Is tendon pathology a continuum? A pathology model to explain the clinical presentation of load.induced tendinopathy. Br J Sports Med 2009; 43:409-416.[Tilgang fra: http://bjsm.bmj.com/content/43/6/409.long]

Cook JL, Rio E, Purdam CR, Docking SI. Revisiting the continuum model of tendon pathology: what is it merit in clinical practice and research? Br J Sports Med 2016 Oct;50(19):1187-91.[Tilgang fra: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5118437/]

Abat F, Alfredsson H, Cucchiarini, Madry H, Marmotti A, Mouton C et al. Current trends in tendinopathy: consensus of the ESSKA basic science committee. Part I: biology, biomechanics, anatomy and an exercise-based approach. Journal of Experimental Orthopaedics 2017 4:18 [Tilgang fra: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5449348/]

 

Digitalt kompendium «Whiplash Associated Disease» gjøres tilgjengelig via Luvit ved studiestart:

Alpini, DC, Brugnoni, G, Cesarani, A. Whiplash Injuries - Diagnosis and Treatment. Kap 5, 6, 9. Springer; 2014. 393 s. 

Kapittel 5: Whiplash lesions: orthopaedic considerations. Side 43 til 54

Kapittel 6: Neurology of whiplash. Side 55 til 64

Kapittel 9: Pathophysiology of whiplash associated disoreders: theories and controversies. Side 89 til 94

 

Digitalt kompendium «Thoracic Outlet Syndrome» gjøres tilgjengelig via Luvit ved studiestart:

Illig KA, Thompson RW, Freischlag JA. Donahue DM, Jordan SE, Edgelow PI Thoracic Outlet Syndrome. Kap. 2-4. Springer; 2013.

Kapittel 2: Embrylogy of the thoracic outlet. Side 11 til 16

Kapittel 3: Anatomy of the thoracic outlet and related structures. Side 17 til 24

Kapittel 4: Clinical incidence and prevalence: basic data on the current scope of problem. Side 25 til 29

 

Artikler

Tyreman, Stephen J. Osteopathic Care: Mending the Machine or Empowering the Agent. BOJ, 2004:27(1), 15-21. [Legges ut på Luvit ved studiestart]

Schneiderman N, Ironson G, Siegel SD. STRESS AND HEALTH: Psychological, Behavioral, and Biological Determinants. Annu Rev Clin Psychol. 2005;1:607-628. doi:10.1146/annurev.clinpsy.1.102803.144141. [Tilgjengelig fra: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2568977/]

Samlet sidetall/pensum

802 sider

Anbefalt litteratur

Houghton AR, Gray D. Chamberlains symptoms and signs in clinical medicine: an introduction to medical diagnosis. 13. utg. London: Hodder Arnold; 2010. 491 s. ISBN 9780340974254.

 

Kumar P, Clark M. Kumar & Clarks clinical medicine. 8. utg. Edinburgh: Saunders Elsevier; 2012. 1286 s. ISBN 9780702066016.

 

Lederman E. The science and practice of manual therapy.2. utg. Edinburgh: Churchill Livingstone/Elsevier; 2005. 336 s. ISBN 9780443074325.

 

Magee DJ. Orthopedic Physical Assessment. 6. utg. [Philadelphia]: Elsevier; 2014. 1184 s. ISBN 9781455709779.

 

Gates PC. Clinical neurology: a primer. Chatswood: Churchill Livingstone/Elsevier; 2010. xv+403 s. ISBN 9780729539357

 

Montgomery K. How doctors think: clinical judgment and the practice of medicine. Oxford: Oxford University Press; 2006. 247 s. Utdrag, 150 s. ISBN 9780195187120.