Innhold

Formålet med emnet er å gi studenten mulighet til å anvende det lærte i praksis, og forstå hvordan teori og praksis forutsetter hverandre og utformer hverandre gjensidig. Studenten skal få et innblikk i arbeidshverdagen i et arbeidsmiljø relevant for eget studium. Gjennom det skapes overføring mellom teori og praksis. Studenten skal gjennom deltakelse i arbeid i en virksomhet få kjennskap til den profesjonelle praksis innenfor eget fagområde.

Praksisopplæringen skal være variert, veiledet og vurdert. Arbeidsoppgavene skal stå i forhold til den kompetansen studenten har, og er å betrakte som en læringsarena på samme måte som undervisningen ved høyskolen. Praksis skal være en arena for systematisk læring og utprøving ved at arbeidsgiver i samarbeid med høyskolen tilrettelegger for relevante arbeidsoppgaver og erfaringssituasjoner for studenten.

 

Fellestema - Kunnskap i et, kognitivt, sosialt og situert perspektiv

Gjennom undervisning og egen praksis skal studentene utvikle kunnskap om perspektiver på arbeidsplassen som læringsmiljø og læringsarena. Studentene skal forstå hvordan læring og kunnskap er forankret i konteksten, i selve den praktiske situasjonen, og i de sosiale relasjonene. Læring er en naturlig del av hverdagslivet, og integrert i konkret handling knyttet til oppgaveløsning. Læring er en del av de komplekse aktivitetene som skjer på arbeidsplassen. Læring gjennom praksis forutsetter samhandling, samarbeid og refleksjon. Læring gir mulighet for forbedring og endring.

 

Studiespesifikt fordypningstema

Studenten skal definere et studiespesifikt fordypningstema. Fordypningstema skal ha faglig relevans innenfor studiet (bachelorgraden). Fordypningstema skal ha mulighet for akademisk forankring i teori og forskning.

Fordypningstema vil danne grunnlaget for en Praksisoppgaven, som er studentens skriftlige oppsummering av praksisperioden. Studenten skal se sammenheng mellom teori og praksis, og bruke faglitteratur og relevant teori. Oppgaven skal ta utgangspunkt i de kunnskaper studenten har tilegnet seg så langt i studiet, samt den erfaringen studenten får i praksisperioden hos arbeidsgiver. Studenten skal legge vekt på refleksjon over egen læringsprosess slik at denne blir belyst.

I tilknytning til fordypningstema skal studenten finne og definere eget pensum.

 

Praksisplassen

Følgende faktorer er i litteraturen fremhevet som særlig sentrale for å oppnå et gunstig klima for læring gjennom praksis:

Veileders støtte gjennom at overføringsmulighetene fremmes av en person med god kjennskap til og forståelse for hvordan arbeidserfaringer kan henge sammen med det som foregår i den skolebaserte utdannelsen.

Personlig utbytte ved at det legges til rette for anvendelse av det praksisstudenten har med seg av kunnskaper og ferdigheter, og at vedkommende får hyppige og konstruktive tilbakemeldinger på de ulike aspektene ved utførelsen.

Variasjon i arbeidsoppgaver med hensyn til innhold, vanskelighetsgrad, samarbeid, interaksjonsmuligheter, rutinepreg og frihet til å prøve seg fram.

 

Avtale med arbeidsgiver

Det er høyskolen som gjør avtale med arbeidsgiver om praksisplasser. Høyskolen skal vurdere bedriften før godkjenning av avtale. Høyskolen skal kvalitetssikre at organisasjonen er en tilpasset og relevant læringsarena, at studentene inngår i et relevant arbeidsmiljø/avdeling, og at studentene får jobbe med relevante arbeidsoppgaver.

 

Arbeidsavtale

Det inngås en Arbeidsavtale for Studiepraksis 15 studiepoeng  mellom bedrift og student. Denne avtalen beskriver arbeidstid og andre relevante administrative forhold knyttet til studentens deltagelse på arbeidsstedet.

 

Læringskontrakt

Studenten definerer en Læringskontrakt for Studiepraksis 15 studiepoeng  med seg selv, for å sikre faglig innhold i praksisperioden:

 • Definere konkrete arbeidsområder og oppgaver i praksis perioden
 • Tildele studenten relevante arbeidsoppgaver og plassere studenten i relevant avdeling
 • Definere læringsmål og fordypningstema i praksisperioden

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om sammenhenger, metoder og arbeidsmåter innenfor profesjonell praksis innen eget fagområdet
 • har kunnskap om dagsaktuelle tema innenfor profesjonell praksis knyttet til eget studium
 • har kunnskap om hvordan eget fag- og funksjonsområde samhandler med andre fag- og funksjonsområder i en profesjonell organisasjon
 • har kunnskap om strategiske-, plan-, og beslutningsprosesser i organisasjoner i relasjon til eget fag
 • har kunnskap om beste praksis ved å knytte teori opp mot bedriftens operative oppgaver

 

Ferdigheter

Studenten...

 • kan selvstendig løse praktiske arbeidsoppgaver innenfor fagområdet
 • kan delta i gjennomføringen av faglig orienterte prosjekter
 • kan samarbeide med andre faggrupper og funksjonsområde
 • kan anvende metodeverktøy og annet verktøy for å løse relevante problemstillinger
 • kan reflektere over dagsaktuelle operative utfordringer og tematikk knyttet til eget studium og fagområde

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan reflektere over egen faglig utvikling underveis, og hvordan arbeidsplasslæring bidrar til utvikling av kompetanse, prestasjoner og arbeidsprosesser
 • kan bruke ny og aktuell kunnskap i relasjon til andre emner i studiet

Emnet inngår i

Bachelor i hotelledelse

Bachelor i HR og personalledelse

Bachelor i kreativ markedskommunikasjon

Bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsstrategi

Bachelor i ledelse og servicestrategi

Bachelor i markedsføring og merkevareledelse

Bachelor i markedsføring og salgsledelse

Bachelor i PR og samfunnspåvirkning

Bachelor i reiselivsledelse og opplevelsesutvikling

Læringsaktiviteter

Full studieprogresjon

Studentene kan søke praksisplass* etter følgende kriterier:

 • Motivasjonsbrev og  CV
 • Intervju med Emneansvarlig
 • Karakterer oppnådd så langt i studiet

 

(* Antall praksisplasser kan variere fra år til år.)

----------------------------------------------------------------------------

Studiepraksis gjennomføres over totalt 11-12uker:

 

 • uke 0: Møte med bedrift
 • uke 1: innledningsforelesninger fellestema. Oppstartseminar med student og veiledere. Definere læringsmål og fordypningstema i Læringskontraktfor Studiepraksis 15 studiepoeng (vedlegg 2)
 • uke 2-9: praksisperiode i bedrift
 • uke 10-12: oppsummeringsforelesning fellestema. Klargjøring og innlevering av Praksisoppgave.

 

Undervisning, veiledning og oppfølging:

Studenten

Studentene har et utvidet ansvar for egen læring. Studentenes arbeid med egne læringsmål og egen læringsprosess er sentralt. Det legges vekt på studentenes evne til refleksjon over egen læring gjennom praksis. Studentene skal dele og bearbeide erfaringer i fellesskap og individuelt. Studentene skal benytte seg av både Praksisfellesskap og Selvregulert læring i læringsprosessen.

 

Høyskolen

Høyskolen gjennomfører fellesforelesning og gruppeveiledning. Studentene følges opp individuelt ved spesielle behov. 

 

Ved høyskolen er det emneansvarlig som har overordnet oppfølgingsansvar for alle studentene, som koordinerer med bedriften, og som underviser i fellestema.

 

Høyskolen tildeler studenten en faglig veileder som følger opp fordypningstema/problemstilling og pensum knyttet til denne.

 

Veiledning i regi av emneansvarlig og faglig veileder består av følgende:

 • 3 gruppeveiledninger a 3 timer i løpet av perioden
 • 6 timer veiledning fra godkjent fordypningstema til innlevering av praksisoppgaven

Bedriften

Studentens nærmeste leder, eller en annen konkret kollega, i bedriften skal fungere som veileder hos arbeidsgiver. Veileder hos arbeidsgiver vil ha fokus på den profesjonelle praksis og skal gjennomføre følgende:

 • Involvere studenten i daglig arbeid, oppgaver og møter
 • Følge opp og veilede studenten knyttet til tildelte arbeidsoppgaver tilsvarende øvrige medarbeidere i avdelingen
 • Gjennomføre to veiledningssamtaler/utviklingssamtaler i praksisperioden
 • Skrive sluttrapport og gjennomføre sluttsamtale

 

Gyldig fravær skal dokumenteres. Fravær meldes til arbeidsgiver og emneansvarlig som fører protokoll over studentens fravær.

Ved sammenhengende fravær over 3 dager leveres legeattest.

Dersom samlet fravær er over 20 % i en praksisperiode blir praksisperioden ikke godkjent. Vurdering gjøres av emneansvarlig og faglig veileder.

Anbefalt tidsbruk

480 timer over 12 uker

 

Praksisperiode i bedrift: 192 timer (3 dager i uken x 8 timer x 8 uker)

Bedriftsbesøk: 2 timer

Deltakelse felles undervisning: 21 timer

Litteratursøk på bibliotek: 24 timer

Gruppeveiledning: 9 timer

Veiledning på praksisoppgaven: 6 timer

Studentens selvstudium og oppgaver: 229 timer

Arbeidslivstilknytning

Praksisperiode i bedrift: 192 timer (3 dager i uken x 8 timer x 8 uker)

Bedriftsbesøk: 2 timer

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell

Varighet: 9-10 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt  

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 11-13 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Fordypningstema. Selvvalgt pensum:

Ca. 500 sider fagrelatert til fordypningstema/praksisrapport i praksisperioden.

 

Fellestema (ca 500 sider)

Arbeidstilsynet. [2007]. «Arbeidsmiljøloven for alle.» [Tilgjengelig via nettsiden til Arbeidstilsynet: http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=77762 ]

Brask, Ole David. 2006. «Selvregulert læring i praksis-fellesskap.» Tidsskrift for norsk psykologforening, 43(1): 3-11. [Tilgjengelig via nettsiden til Tidsskrift for norsk psykologforening: http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=239748&a=2 ]

Filstad, Cathrine. 2016. Organisasjonslæring: Fra kunnskap til kompetanse. Bergen: Fagbokforl. ISBN: 9788245019926. 281 sider. Pris: ca 469,-

Levin, Morten. 2012. «Den norske arbeidslivsmodellen.» Magma, (4): 20-23. 4 sider. [Tilgjengelig via nettsiden til Magma: https://www.magma.no/den-norske-arbeidslivsmodellen ]

Skau, Greta M. 2011. Gode fagfolk vokser. Oslo: Cappelen Damm. ISBN:  9788202350147. 176 sider. Pris: ca 479,-

 

Digitalt kompendium i emnet SPR2100 Studiepraksis legges ut på Luvit av emneansvarlig og inneholder:

Bråten, Ivar. 2002. "Selvregulert læring i sosialt-kognitivt perspektiv." I: Læring: I sosialt, kognitivt og sosialt- kognitivt perspektiv, 164-188. Oslo: Cappelen akademiske forl. ISBN: 9788202218171. 22 sider

Helstrup, T. 1996. «Oversikt over ulike retninger innen læring og læringsforskning, med vekt på kognitiv psykologi.» I Dysthe (red.) Ulike perspektiv på læring og læringsforskning, 22-46. Oslo: Cappelen akademisk forlag. ISBN: 8245601454. 24 sider.

Lai, Linda. 2013. «Hva er kompetanse? Kompetanse som begrep og fenomen». I Strategisk kompetansestyring, 45-66. 2. utg. Bergen: Fagbokforl. ISBN: 9788245014471. 20 s.

Sweitzer, H. Frederick og Mary A. King. 2014. "Essentials for the journey og  Framing the experience: The developmental stages of an internship." I The successful internship: Personal, professional and civic development, 22-61. 4 utg. Belmont, Calif.: Brooks/Cole, Cengage Learning. 39 sider.

Samlet sidetall/pensum

ca 1000 sider.