Innhold

- Forskjellige teorier og tilnærminger til strategi

- Nøkkelmodellene innen organisasjonsdesign samt nettverksmodeller

- Koblingen mellom strategi og innovasjon

- Koblingen mellom strategi og teknologi

- Betydningen kultur har for utviklingen av strategi og innovasjon

- Involvering av forbrukere, samarbeidspartnere og interessenter i strategi

- Oversette strategi til daglige handlinger (strategizing)

- Strategiske verktøy og metoder

- Innovasjonsutvikling og implementeringsstrategi

- Bygge forpliktelse og engasjement til en strategi og en organisasjonsendring hos et internt publikum

- Kommunisere strategi til kunder og andre interessenter

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kan beskrive hvordan mellomstore og store organisasjoner utvikler strategier for innovasjon
 • kan beskrive hvorfor innovasjoner ikke alltid fungerer som planlagt eller etterstrebet
 • er kjent med ulike tilnærminger til strategiutvikling
 • har kunnskap om hvordan utarbeide, implementere og lede strategier i omgivelser som er i kontinuerlig endring
 • har kunnskap om hvordan effektiv kommunikasjon kan bidra til implementering av strategier

 

Ferdigheter

Studenten...

 • kan planlegge, implementere og justere effektive strategier for å realisere innovasjonsmuligheter
 • forstår sentrale begreper og er i stand til å omgjøre nøkkelbegreper til gjennomførbare strategier
 • kan kommunisere strategier både internt og eksternt
 • er i stand til å bruke nøkkelmodeller og verktøy for analyse, implementering og måling
 • kan utvikle en strategi og operasjonalisere denne til konkrete handlinger og aktiviteter
 • er i stand til å justere strategier til forskjellige mennesker og kontekster for å gjennomføre effektive innovasjoner

Generell kompetanse

Studenten...

 • er i stand til å reflektere rundt hvordan strategier som lykkes må sees i nær sammenheng med kompetanser og kultur som kjennetegner organisasjonsmedlemmene, samt opparbeide seg en solid innsikt i forbrukernes, offentlighetens og andre interessenters holdninger, verdier og praksiser. 

Emnet inngår i

Bachelor i hotelledelse 

Bachelor i HR og personalledelse 

Bachelor i kreativ markedskommunikasjon

Bachelor i ledelse og servicestrategi 

Bachelor i markedsføring og merkevareledelse 

Bachelor i markedsføring og salgsledelse 

Bachelor i PR og samfunnspåvirkning 

Bachelor i reiselivsledelse og opplevelsesutvikling

Bachelor i ledelse og servicestrategi

Læringsaktiviteter

Kurset er strukturert i fire moduler. Den første modulen gir en innføring i strategi; den andre retter seg mot hvordan strategi kan oversettes til innovasjon; den tredje fokuserer på implementeringsstrategi; og den fjerde modulen fokuserer på hvordan strategisk relevans og forpliktelse skapes gjennom intern og ekstern kommunikasjon.

I den første modulen vil et online strategispill bli gjennomført for å sette ideen om strategi ut til livet. Undervisning i kurset vil være forelesninger, klassediskusjoner og casebasert metodeundervisning. Strategicaser som for eksempel Adidas eller Lego vil benyttes i undervisningen hvor casene vil tilpasses lavere grads studenter. Vi vil gjennomføre et prosjekt på tvers av de fire modulene for en reell kunde eller virksomhet.

Anbefalt tidsbruk

800 timer

Arbeidslivstilknytning

Det vil være gjesteforelesere fra ulike organisasjoner og et live prosjekt som skal kjøres på tvers av modulene.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Bingham, Christopher B., Kathleen M. Eisenhardt og Nathan R. Furr. 2011. "Which strategy when?" MIT Sloan Management Review, 53(1):71-78. 12 sider. [Tilgjengelig via MIT sin hjemmeside; ved å lage log in får en tilgang til 3 artikler i måneden: http://sloanreview.mit.edu/article/which-strategy-when/ ]

Bingham Christopher B., Nathan R. Furr. og Kathleen M. Eisenhardt. 2014. "The opportunity paradox." MIT Sloan Management Review,56(1): 29-35. 10 sider. [Tilgjengelig via MIT sin hjemmeside; ved å lage log in får en tilgang til 3 artikler i måneden: http://sloanreview.mit.edu/article/the-opportunity-paradox/ ]

Harvard Business Review, Robert B. Cialdini, Nick Morgan og Deborah Tannen. 2013. HBR's 10 Must Reads: on Communication. 2013. Harvard Business Review. ISBN: 9781422189856. 208 sider. Pris: ca. 229,-

Chesbrough, Henry W. og Melissa M. Appleyard. 2007. "Open innovation and strategy." California management review, 50(1): 57-76. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=27340265&site=ehost-live&scope=site ]

Gulbrandsen, Ib T. og Sine N. Just. 2016. Strategizing communication: Theory and practice. Samfundslitteratur. ISBN:9788759322079. Pris: 479,-

Ind, Nicholas, Oriol Iglesias og Majken Schultz. 2015. "How adidas found its second wind." Strategy + Business, 80:1-5. [Elektronisk tilgjengelig via Strategy + Business: https://www.strategy-business.com/article/00352 ]

Jaruzelski, Barry, John Loehr og Richard Holman R. 2011. "The global innovation 1000: why culture is key." Strategy+Business, 65. 16 sider. [Elektronisk tilgjengelig ved søk i Google Scholar: https://scholar.google.no/ ]

Leinwand, Paul og Cesare Mainardi. 2016. Strategy That Works: How Winning Companies Close the Strategy-to-Execution Gap. Boston, MA: Harvard Business Review Press. ISBN: 9781625275202. 256 sider. Pris: 279,-

Madsen, Henning og John P. Ulhøi. 2001. "Integrating environmental and stakeholder management." Business strategy and the environment 10(2): 77-88. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=17072929&site=ehost-live&scope=site ]

Pisano, Gary P. 2015. "You need an innovation strategy." Harvard Business Review, 93(6): 44-54. [Elektronisk tilgjengelig ved søk i bibliotekets database, Oria. ]

Pettersen, Lene. 2014. "From mass production to mass collaboration: institutionalized hindrances to social platforms in the workplace." Nordic Journal of Science and Technology Studies, 2(2): 29-40. [Elektronisk tilgjengelig via Nordic Journal of Science and Technology Studies: http://www.ntnu.no/ojs/index.php/njsts/article/view/2146 ]

Pettersen, Lene og Inger Stensaker. 2017 [Forventes utgitt nov/des 2017]. Hva er strategi? Oslo: Universitetsforl. Utdrag fra boken, ca 100 sider. ISBN: 9788215026992. Pris: ca. 329,-

Tellis, Gerard J. 2013. Unrelenting innovation: How to create a culture for market dominance. Jossey-Bass. ISBN: 9781118352403. 332 sider. Pris: ca. 329,-

 

Digitalt kompendium i emne INV2100 Strategi og innovasjon legges ut på Luvit av emneansvarlig og inneholder:

Vestgarden, Kari. "Ny giv for intern kommunikasjon: 950 redaktører: Praktiske erfaringer med bruk av Enterprise 2.0 i Statnett." I Sosiale medier fra innsiden og ut. Intern samhandling og dialog, 100-119. I Brønn, Dalen, Furuly Eriksen, Fremmersvik, Kalsnes, Pettersen, Vestgarden og Vullum. Bergen: Fagbokforlaget. 20 sider.

Samlet sidetall/pensum

1480 sider