Innhold

Emnet skal ta for seg sentrale problemstillinger innenfor organisasjonsteori som:

 • Mål og strategier
 • Organisasjonsstruktur
 • Organisasjonskultur
 • Organisasjon og omgivelser
 • Makt og konflikter
 • Motivasjon og ytelse
 • Kommunikasjon i organisasjoner
 • Beslutninger
 • Læring
 • Endring i organisasjoner
 • Ledelse

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap om hvordan organisasjoner fungerer
 • har kunnskap om ulike måter å konstruere organisasjoner på for å nå og løse ulike mål og oppgaver
 • har kunnskap om hvordan organisasjoner samhandler med andre organisasjoner og omgivelser
 • har kunnskap om hvordan man utvikler effektive strukturer og sterke kulturer i organisasjoner
 • har kunnskap om hvordan god ledelse påvirker atferden hos organisasjonens medlemmer
 • har kunnskap hvordan man kan organisere og gjennomføre vellykkede endringer i organisasjoner

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende teoriene som inngår i pensum til å identifisere problemområder, særtrekk ved forskjellige typer organisasjoner, konteksten organisasjoner inngår i og foreslå tiltak for å løse disse utfordringene
 • kan beskrive og analysere hvordan organisasjoner er bygget opp og fungerer
 • behersker ferdigheter innen et utvalg analytiske verktøy som kan anvendes til å arbeide selvstendig, kritisk og strategisk med ulike problemstillinger knyttet til organisasjon og ledelse i organisasjoner

Generell kompetanse

Studenten

 • har en oppfatning av hva en organisasjon er og dens bestanddeler og en forståelse av at organisasjoner er komplekse systemer 
 • forstår viktigheten av å ha kunnskap om hvordan organisasjoner fungerer for å kunne navigere i en organisasjon

Emnet inngår i

Bachelor i hotelledelse

Bachelor i HR og personalledelse

Bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling

Bachelor i ledelse og servicestrategi

Bachelor i markedsføring og merkevareledelse

Bachelor i markedsføring og salgsledelse

Bachelor i PR og samfunnspåvirkning

Bachelor i reiselivsledelse (kull 2015-18)

Bachelor i reiselivsledelse og opplevelsesutvikling (kull 2016-19)

Læringsaktiviteter

Emnet vil bli undervist gjennom forelesninger, gruppearbeid og caseløsninger. Det forventes en betydelig egeninnsats fra studentenes side.

Anbefalt tidsbruk

225

Arbeidslivstilknytning

Det vil bli invitert gjesteforelesere fra næringslivet.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Hjemmeeksamen gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala Bestått/Ikke bestått

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Anand, N. og Richard L. Daft. 2007. "What is the Right Organization Design?" Organizational Dynamics, 36(4): 329-344. [Elektronisk tilgjengelig via Google Scholar: http://faculty.cbpp.uaa.alaska.edu/afgjp/PADM610/What%20is%20the%20Right%20Organization%20Design.pdf ]

 

Jacobsen, Dag Ingvar og Jan Thorsvik. 2013. Hvordan organisasjoner fungerer. 4. utg. Bergen: Fagbokforl. ISBN: 9788245014457. Sider: 558. Pris ca. 569,-

 

Digitalt kompendium i emnet OOL1100 Organisasjon og ledelse legges ut på Luvit av emneansvarlig og inneholder:

 

Epstein, M. Edwin. 2003. "How to learn from the Environment about the Environment: A Prerequisite for Organizational Well-Being." Journal of General Management, 29(1): 68-80.

Samlet sidetall/pensum

585

Anbefalt litteratur

Bang, Henning. 2011. Organisasjonskultur. 4. utg. Oslo: Universitetsforl. ISBN: 9788215007823.

 

Jacobsen, Dag Ingvar og Jan Thorsvik. 2013. Hvordan organisasjoner fungerer. Arbeidsbok og casesamling. 4. utg. Bergen: Fagbokforl. ISBN: 9788245014464.

 

Busch, Tor, Jan Ole Vanebo og Erlend Dehlin. 2010. Organisasjon og organisering. 6. utg. Oslo: Universitetsforl. ISBN: 9788215016283.

 

Robbins, Stephen P., Timothy T. Campbell og Timothy A. Judge. 2016. 2.utg. Organizational behavior. Harlow: Pearson. ISBN: 9780273719397.