Innledning

Følgende tema er sentrale i emnet:

Helseovervåking

Helsefremmende arbeid i

 • Barnehage
 • Skole
 • Arbeidsliv
 • Institusjoner
 • Frisklivssentraler
 • Lokal/nærmiljøet
 • Organisasjoner (inkl. frivillige)

Det gjennomføres fire ukers ekstern praksis ved kommunal frisklivssentral eller lignende

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kan gjøre rede for ulike metoder for helseovervåking/helsekartlegging i Norge
 • kan beskrive hvordan relevante/aktuelle aktører kan tilrettelegge for helsefremmende aktivitet i barnehage, skole, arbeidsliv, institusjoner, organisasjoner og nærmiljøet
 • kan gjøre rede for hvordan institusjoner og organisasjoner kan tilrettelegge for helsefremmende aktiviteter for medlemmer/brukere
 • kan beskrive determinanter for helse i arbeidslivet
 • kan redegjøre for frisklivssentralens rolle, som en støtte til kommunehelsetjenesten, som rådgiver for skole-/arbeids- og eldrehelse og som tillitsfull oppfølger etter spesialisthelseinngrep
 • kan beskrive tverrsektorielle samarbeidsmuligheter i lokalt folkehelsearbeid

Ferdigheter

Studenten...

 • kan planlegge, veilede, gjennomføre og vurdere helsefremmende og forebyggende individuelle opplegg/tiltak for ulike grupper
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere/evaluere større prosjekt/kurs ved hjelp av folkehelsefaglige metoder
 • kan utvise gode kommunikasjonsferdigheter i veiledning av klienter
 • kan henvise til og gi en vurdering av fagstoff om folkehelse

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan utvise gode etiske holdninger i veiledning av klienter og tilknyttet sensitiv data/informasjon
 • kan diskutere og utveksle synspunkter om folkehelse i en tverrfaglig sammensatt gruppe

Emnet inngår i

Bachelor i livsstilssendring og folkehelsearbeid

Læringsaktiviteter

Forelesninger, problembasert gruppearbeid og individuelt arbeid. Teoretisk plenumsforelesning: 25 timer. Fire ukers ekstern praksis (privat eller offentlig sektor).

Anbefalt tidsbruk

300 timer

Arbeidslivstilknytning

Samfunns- og næringskontakt gjennom praksissted samt eksterne foredragsholdere

Obligatorisk aktivitet

Praksis: Fire uker. Praksis må gjennomføres i henhold til Retningslinjer for obligatorisk deltakelse og ekstern praksis.

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Studenten må ha fått godkjent obligatorisk aktivitet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Vurderingsskjema fra praksissted skal leveres ved refleksjonsnotatet

Kontinuasjon

Identisk med ordinær eksamen

Pensumlitteratur

Goth, US red. Folkehelse i et norsk perspektiv. Oslo: Gyldendal; 2014. 275 s. ISBN 9788205463950

Helsedirektoratet. Samfunnsutvikling for god folkehelse: rapport om status og råd for videreutvikling av folkehelsearbeidet i Norge. Oslo: Helsedirektoratet; 2014. 109 s. IS-2203 [Tilgang fra:https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/samfunnsutvikling-for-god-folkehelse-rapport-om-status-og-rad-for-videreutvikling-av-folkehelsearbeidet-i-norge ]

Tveiten, S. Den vet best hvor skoen trykker: om veiledning i empowermentprosessen. Bergen: Fagbokforlaget; 2007. 100 s. ISBN 9788245003642

Edwards P, Tsouros A. Promoting physical activity and active living in urban environments: the role of local governments. Copenhagen: WHO regional office; 2006. 66 s. ISBN: 9289021810. [Tilgang fra: http://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/promoting-physical-activity-and-active-living-in-urban-environments.-the-role-of-local-governments.-the-solid-facts. ]

Helsedirektoratet. Veileder for kommunale frisklivssentraler: etablering og organisering. Oslo: Helsedirektoratet; 2013. 56 s. IS-1896 [Tilgang fra: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/veileder-for-kommunale-frisklivssentraler-etablering-organisering-og-tilbud ]

Tellnes G. Salutogenese: hva er det? Michael. 2007;4(2):144-9. 5 s. [Tilgang fra: http://michaelquarterly.no/index.php?seks_id=84169 &a=1]

Læremidler

Ekskursjoner, eksterne forelesere, plenumforelesning, selvstudier og gruppearbeid

Samlet sidetall/pensum

 Samlet sidetall/pensum. Totalt sider: 611

Anbefalt litteratur

Folkehelseinstituttet: Hent folkehelseprofil for kommune, fylke eller bydel, https://www.fhi.no/hn/helse/folkehelseprofil/