Innhold

Emnet skal gi en innføring i strategi, med særlig fordypning i strategisk arbeid med service og tjenester. Studenten får en grunnleggende innføring i strategiarbeid der det blir gjort rede for de vanligste perspektiver og verktøy for strategiarbeid. Emnet gir en praktisk innføring der studenten skal gjøres i stand til selv å lede en strategiprosess fra utforming til iverksetting og kontroll. Videre gis det en innføring i hvordan service kan benyttes strategisk til å oppnå konkurransefortrinn.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studentene skal:

Skjønne hva strategi er, strategiens historie og ulike teoretiske retninger og perspektiver.

Forstå betydningen av helhetlig strategisk tenking.

Forstå hva verdiskaping innebærer.

Kjenne til ulike generelle strategier som finnes, samt mulige retninger og metoder.

Kjenne til ulike strategiske analyser av makro- og mikroomgivelsene til organisasjoner.

Kjenne til hvordan strategiske valg og beslutninger kan evalueres.

Kjenne til og forstå strategiimplementeringsprosesser.

Forstå det unike med service og særskilte utfordringer knyttet til service som konkurransefaktor.

Kjenne til hvordan service kan skape konkurransefordeler samt bidra til verdiskaping.

Kjenne til hvordan kundeinformasjon kan bidra til strategiutvikling i organisasjonen.

 

Ferdigheter

Studentene skal:

Bruke analyseverktøy, som PESTEL, interessent-, konkurrent-, og kundeanalyse

Gjennomføre internanalyser og ressursanalyser

Bruke verktøy for beslutningstagning

Kunne følge opp implementeringen av en strategi

 

Generell kompetanse

Studentene skal:

Å kunne analysere ulike service- baserte organisasjoner i ulike kontekster gjennom anvendelse av teorier lært i emnet.

Å kunne bidra i serviceorganisasjoners strategiarbeid gjennom analytiske og kritiske innspill som er basert på teorier lært i emnet.

Forstå strategifagets rolle i sammenheng med andre fag lært i studieperioden.

Emnet inngår i

Bachelor i ledelse og servicestrategi

Læringsaktiviteter

Emnet legges opp som en kombinasjon av tradisjonelle forelesninger hvor det legges opp til stor grad av deltakelse fra studentene gjennom diskusjon, og gruppearbeid og casegjennomgang.

Anbefalt tidsbruk

190-225 timer

Arbeidslivstilknytning

Bruk av praktiske caser og gjesteforelesere.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Berry, Leonard L., Scott W. Davis og Jody Wilmet. 2015. "When the Customer is Stressed." Harvard Business Review, 93(10): 86-94. Sider: 8. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=109338960&site=ehost-live&scope=site ]

 

Bettencourt, Lance A., Robert F. Lusch og Stephen L. Vargo. 2014. "A Service Lens on Value Creation: Marketing's Role in Achieving Strategic Advantage." California Management Review, 57(1): 44-66. Sider: 20. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=99931968&site=ehost-live&scope=site ]

 

Day, George S. 2007. "Is it real? Can we win? Is it worth doing? Managing Risk and Reward in an Innovation Portfolio." Harvard Business Review, 85(12): 110-120. Sider: 10. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=27441439&site=ehost-live&scope=site ]

 

Dorotic, Matilda og Line Lervik-Olsen. 2013. "Hvordan kan bedrifter gjøre best nytte av kundelojalitetsprogrammer?" Magma, (4): 50-59. Sider: 9. [Tilgjengelig via Magma sin hjemmeside: https://www.magma.no/hvordan-kan-bedrifter-gjore-best-nytte-av-kundelojalitetsprogrammer ]

 

Kaplan, Robert S. og David P. Norton. 2007. "Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System." Havard Business Review, 85(7/8): 150-161. Sider: 11. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=25358567&site=ehost-live&scope=site ]

 

Keiningham, Timothy, Sunil Gupta, Lerzan Aksoy og Alexander Buoye. 2014. "The high price of customer satisfaction." MIT Sloan Management Review, 55(3). Sider: 12. [Elektronisk tilgjengelig via MIT Sloan Management Review: http://sloanreview.mit.edu/article/the-high-price-of-customer-satisfaction/ ]

 

Lervik-Olsen, Line og Sangeeta Singh. 2010. "Teknologi eller personlig service; hvordan påvirkes kundenes lojalitet?" Magma, (1): 33-42. Sider: 9. [Elektronisk tilgjengelig via Magma sin hjemmeside: https://www.magma.no/teknologi-eller-personlig-service-hvordan-paavirkes-kundenes-lojalitet ]

 

Ready, Douglas A. og Emily Truelove. 2011. "The Power of Collective Ambition." Harvard Business Review. 89(12): 94-102. Sider: 8. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=67484763&site=ehost-live&scope=site ]

 

Roos, Göran, Georg von Krogh, Johan Roos og Lisa Boldt-Christmas. 2013. Strategi: En innføring. 6. utg. Bergen: Fagbokforl. ISBN: 9788245014532. Sider: 482 s. Pris: ca. 569,-

 

Thorbjørnsen, Helge. 2015. "Kunden som verdiskaper." Magma, (4): 24-30. Sider: 6. [Elektronisk tilgjengelig via Magma sin hjemmeside: https://www.magma.no/kunden-som-verdiskaper ]

 

Thorsvik, Jan. 2003. "Konkurranseanalyse og samfunnsanalyse i strategisk planlegging." Magma, (3). Sider: 10. [Elektronisk tilgjengelig via Magma sin hjemmeside: https://www.magma.no/konkurranseanalyse-og-samfunnsanalyse-i-strategisk-planlegging ]

 

Undheim, Kristin, Runar Døving og Helene Tronstad Moe. 2015. "Skammens tjenester." Magma, 6: 44-52. Sider: 8. [Elektronisk tilgjengelig via Magma sin hjemmeside: https://www.magma.no/skammens-tjenester ]

Samlet sidetall/pensum

593 sider

Anbefalt litteratur

Lien, Lasse B., Eirik S. Kundsen og Tor Ø. Baardsen. 2016. Strategiboken. Bergen: Fagbokforlaget. Sider 264. ISBN: 9788245017885.

 

McKeown, Max. 2015. The Strategy Book. 2. utg. Harlow: Pearson. ISBN: 9781292084404.

 

Wilson, Richard M.S. og Colin Gilligan. 2015. Strategic Marketing Managment: Planning, Implementation & Control. Oxford: Elsevier. ISBN: 0750659386.