Innhold

Innholdet kan grupperes i tre overordnete hovedtema med tilhørende deltema:

 • Introduksjon, hvorfor har noen bedrifter suksess og andre ikke?

 • Vekst og vekstbedriften

Del 1: Vekst i eksisterende markeder

 • Lønnsomhetsanalyser

 • Markedsavgrensning

 • Konkurranseanalyser

 • Aktivitetsbaserte analyser

 • Ressursbaserte analyser

 • Strategiformulering

 • Dynamikk; Strategisk interaksjon, eksterne sjokk

Del 2: Ekspansjon til nye markeder

 • Vekst; Seleksjonsprosess og vekstfaser

 • Hvorfor virksomheter ekspanderer

 • Vekst gjennom innovasjon og innovasjonsstrategi

 • Organisk vekst, oppkjøp/fusjoner og strategiske allianser

 • Etableringskostnader

 • Valg av inngangsstrategi

 • Ekspansjonsbeslutninger i praksis

Del 3: Ekspansjon internasjonalt og globalt

 • Internasjonalt entreprenørskap

 • Internasjonaliseringsstrategier

 • Born globals

 • Nettverksmodeller for å forstå internasjonalisering

 • Kultur og Internasjonalt entreprenørskap

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kjennskap til begrepene strategi, vekststrategi, ekspansjon og internasjonalt entreprenørskap.
 • forstår hvordan strategi påvirker bedriftens aktiviteter og hvordan man kan påvirke strategiarbeid med tanke på vekst nasjonalt og internasjonalt.
 • kjenner til de sentrale strategiske verktøyene for markeds- og ressursanalyser. 
 • kjenner til grunnleggende teorier for å gjennomføre sentrale strategiske valg relatert til bedriftens omfang, kilder til konkurransefordel, strategiske metoder, innovasjon og internasjonalisering.
 • forstår sentrale organisatoriske utfordringer relatert til strategi-implementering.

Ferdigheter

Studenten...

 • kan bruke sentrale strategiske analyseverktøy.
 • kan, basert på analyser, formulere, vurdere og velge mellom hensiktsmessige strategiske alternativer og vurdere ulemper og fordeler ved forskjellige organisatoriske løsninger for strategiimplementering.
 • kan analysere ekspansjonsbeslutninger og se muligheter og risiko forbundet med internasjonalisering av aktiviteter i ulike regioner.
 • kan analysere faktorer av betydning for internasjonalisering av entreprenørielle aktiviteter.

Generell kompetanse

Studenten...

 • har innsikt i og kan reflektere rundt sentrale temaer i strategi, vekststrategi og ekspansjon både nasjonalt og internasjonalt.
 • forstår bruken av sentrale strategiske verktøy og hvordan man presenterer og argumenterer for strategiske valg for en konkret bedrift.

Emnet inngår i

Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling

Læringsaktiviteter

Undervisningen vil deles mellom teoripresentasjon og caseanalyse, mellom forelesninger og gjennomgang av studentpresentasjoner. Studentene avkreves betydelig innsats til forberedelser fra forelesning til forelesning - både mht teori og caseopparbeiding.

Anbefalt tidsbruk

450 timer

Arbeidslivstilknytning

Samfunns- og næringslivskontakter vil bli sikret gjennom gjesteforelesninger og casestudier.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell

Varighet: Semester

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 70 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel: Mappevurdering i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: Semester

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 30 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Johanson, Jan og Jan-Erik Vahlne. 2003. "Business Relationship Learning and Commitment in the Internationalization Process." Journal of International Entrepreneurship, 1(1):83-101. [(18 sider) Elektronisk tilgjengelig vi biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=18453304&site=ehost-live&scope=site ]

Kim, W. Chan, og Renée Mauborgne. 2004. "Blue Ocean Strategy." Harvard Business Review, 82(10): 76-84 [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=14599913&site=ehost-live&scope=site ]

Lien, Lasse B. og Erik Werner Jakobsen. 2015. Ekspansjon og konsernstrategi. Oslo: Gyldendal akademisk. [180 av  238 sider. ISBN: 9788205455917. Pris ca. 429,-]

Lien, Lasse B., Eirik Sjåholm Knudsen og Tor Øyvind Baardsen. 2016. Strategiboken. Bergen: Fagbokforl. [292 sider. ISBN 978-82-450-1788-5. Pris ca. 529,-]

Oviatt, Benjamin M. og Patricia P. McDougall. 2005. "Defining International Entrepreneurship and Modeling the Speed of Internationalisation", Entrepreneurship Theory and Practice, 29(5):537-53. [(16 sider) Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=17879377&site=ehost-live&scope=site ]

Storey, David J. og Francis J. Greene. 2010. Small business and entrepreneurship. Harlow: Financial Times Prentice Hall [Kapittel 11 - 15. Side 206-307 (101 av 550 sider). ISBN 9780273693475. Pris: ca. 798,-]

Wictor, Ingemar. 2011. "A Born Global Companys Way to Growth: A study of a growing company over 17 years" I Wictor. Born Globals: Rapid International Growth in New Ventures. Doktoravhandling, Halmstad University. [48 s. Elektronisk tilgjengelig: http://hh.diva-portal.org/smash/get/diva2:547101/FULLTEXT01.pdf ] 

Digitalt kompendium for "VST2102: Vekststrategi" legges ut av emneansvarlig i Luvit og inneholder:

Boye, Knut og Christine B. Meyer. 2008. Fusjoner og oppkjøp. Oslo: Cappelen Damm. [Kapittel 1-3 (side 11-35). Totalt 24 av 334 sider.]

Fjeldstad, Øystein D. og Randi Lunnan. 2014. "Internasjonal strategi" I Øystein D. Fjeldstad, og Randi Lunnan (red.) Strategi, 127-144. Bergen: Fagbokforl. [Kap. 9 (17 av 256 sider totalt)]

Hisrich, Robert D. 2015. International Entrepreneurship: Starting, Developing, and Managing a Global Venture. 3. utg. Thousand Oaks: Sage. [Kapittel 1-4 (side 1-62). Totalt 62 av 426 sider.]

Johanson, Jan og Jan-Erik Vahlne. 2009. "The Uppsala internationalization process model revisited: From liability of foreignness to liability of outsidership." Journal of international business studies. 40(9):1411-1431.

Johnson, Gerry, Richard Whittington, Kevan Scholes, Duncan Angwin og Patrick Regnér. 2013. Exploring strategy: text & cases. 10 utg. Pearson Higher Ed. [Kapittel 9. Side 294-327. 33 av 870 sider]

Johnson, Gerry, Richard Whittington, Kevan Scholes, Duncan Angwin og Patrick Regnér. 2013. Exploring strategy text & cases. 10 utg. Harlow: Pearson Pearson Higher Ed. [Kapittel 10. Side 328 - 359. 31 av 870 sider. ]

Lunnan, Randi og Arne Nygaard. 2011. Strategiske allianser. Bergen: Fagboklaget. [Kapittel 1 og 2 (side 11-41). Totalt 30 av 202 sider)]

Roos, Göran, Georg von Krogh, Johan Roos og Lisa Boldt-Christmas. 2014. Strategi - en innføring. 6. utg. Bergen: Fagbokforl. [Side 1-37. 37 s.]  

Roos, Göran, Georg von Krogh, Johan Roos og Lisa Boldt-Christmas. 2014. Strategi: en innføring. 6. utg. Bergen: Fagbokforlaget. [Kapittel 6 (s. 244-279) Totalt 35 av 482 sider. ISBN 978-82-450-1453-2]

Solberg, Carl Arthur. 2015. Internasjonal markedsføring. 9 utg. Oslo: Universitetsforlaget. [Kapittel 2.2 og 3. Side 54-74 og 101-125. Totalt 46 av 480 sider)]

Samlet sidetall/pensum

1134 sider

(Bøker: 573 sider, kompendium: ca 561 sider)

Anbefalt litteratur

 • Bower, JL., &  CG Gilbert. 2007. "How Managers' everyday decisions create or destroy your company's strategy." Harvard Business Review, 85(2), 72-9.[Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=23691173&site=ehost-live&scope=site]

 • Sull, D., R Homkes & C Sull. 2015. "Why Strategy Execution Unravels and What to Do About It". Harvard Business Review, 93(3), 57-66.[Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=101105370&site=ehost-live&scope=site]

 • Neilson, G. L., KL Martin &  E Powers. 2008. "The secrets to successful strategy execution".Harvard Business Review, 86(6), 60. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=32107990&site=ehost-live&scope=site]

 • Adner, R. 2006. "Match your innovation strategy to your innovation ecosystem." Harvard business review, 84(4), 98. 11 sider. [Elektronisk tilgjengelig via Biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=19998909&site=ehost-live&scope=site]

.