Innhold

Dette emnet handler om kreativitet og innovasjon. Emnet utforsker forskningen på rammevilkår, prosesser, og strategier som promoterer og hindrer kreativitet og innovasjon i individer, team og organisasjoner. Det ser også på en rekke casestudier av kreative organisasjoner. Emnet skal øke studentenes evne til å forstå og å implementere kreativitet og innovasjon som medlem av et team eller en organisasjon og å utvikle deres evner til å generere og utvikle ideer, se muligheter og å organisere for kreativitet. 

  • Sentrale begreper og definisjoner innenfor kreativitet og innovasjon
  • Kreative prosess og verktøy
  • Kreativitetens kontekst
  • Kreative team og samskapning
  • Motivasjon
  • Lede for kreativitet
  • Kreativt klima
  • Case studier av kreative organisasjoner

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten kan:

Definere sentrale begreper og teoretiske tilnærminger knyttet til kreativitet

Redegjøre for ulike typer kreativitet

Redegjøre for ulike faktorer som hemmer eller fremmer kreativitet i individer eller i team i organisasjoner

Kjenner til og forstår rollen ledelsen spiller i det å fremme kreativitet og innovasjon i en organisasjon

Ferdigheter

Kandidaten kan:

Diskutere ulike former for kreativitet og betydningen av kreativ tenkning for individer, team og organisasjoner

Analysere organisasjonskulturer, prosesser,  strukturer og klima i henhold til teorier om kreativitet

Utvikle, organisere og realisere en kreativ prosess

Praktisere kreativ problemløsning og kreativ tenkning 

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

Reflektere kritisk over hvilken rolle kreativitet spiller for enkelt individer, team så vel som organisasjoner

Samarbeide med andre i en kreativ prosess

Reflektere over den samfunnsmessige betydningen av kreativitet og innovasjon

Emnet inngår i

Bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling

Læringsaktiviteter

Den timeplanlagte undervisningen legges opp med forelesninger, workshops, bedriftsbesøk og diskusjoner i klassen. Det beregnes en betydelig egeninnsats.

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Arbeidslivstilknytning

Forelesningene vil suppleres med relevante eksempler presentert som case og gjesteforelesere.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre (3) timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Amabile, Teresa M. 1997. "Motivating Creativity in Organisations: On doing what you love and loving what you do." California Management Review, 40(1):39-58. 19 s. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=9712191746&site=ehost-live&scope=site ]

Amabile, Teresa M. 1998. "How to Kill Creativity." Harvard Business Review, 76(5):76-87. 11 s. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=1048966&site=ehost-live&scope=site ]

Amabile, Teresa M., Constance Hadley og Steven J. Kramer. 2002. "Creativity under the gun." Harvard Business Review, 80(8):52-61. 9 s. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=7157141&site=ehost-live&scope=site ]

Bangle, Chris. "The ultimate Creativity Machine: How BMW turns art into profit." Harvard business Review, 79(1):47-55. 8 s. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=3933435&site=ehost-live&scope=site ]

Brown, Bruce og Scott Anthony. 2011. ¿How P&G Tripled It¿s Innovation Success Rate.¿ Harvard Business Review, 89(6):64-72. 6 s. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=60781390&site=ehost-live&scope=site  ]

Catmull, Ed. 2008. "How Pixar fosters collective creativity." Harvard Business Review, 86(9):64-72. 9 s. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=33982981&site=ehost-live&scope=site ]

Csikszentmihalyi, Mihaly. 2006. "A Systems Perspective on Creativity." I Henry (red.) Creative management and development, 3-17. 3. utg. London: Sage. 14 s. [Deles ut på forelesning.]

Csikszentmihalyi, Mihaly. 2013. Creativity: The Psychology of Discovery and Invention. Harper Perennial. ISBN: 9780062283252. 455 sider. Pris: 159,-  

Moultrie, James og Alasdair Young. 2009. "Exploratory Study of Organizational Creativity in Creative Organizations." Creativity and Innovation Management, 18(4): 299-314. 15 sider. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=45132356&site=ehost-live&scope=site ]

Sutton, Robert I. og Thomas A. Kelley. 1997. ¿Creativity doesn¿t require Isolation: why product designers bring visitors ¿backstage¿¿. California Management Review, 40(1):75-91. 16 s. [Elektronisk tilgjengelig via Biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=9712191748&site=ehost-live&scope=site ]

Sutton, Robert I. 2001. "The weird rules of creativity." Harvard Business Review, 79(8):94-103. 10 sider. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=5134700&site=ehost-live&scope=site ]

Thomke, Stefan H. og Ashok Nimgade. "IDEO Product Development." Harvard Business School Case 600-143, Juni 2000. (Revised April 2007.) Pris: ca. $4,95. 21 s. [Foreleser forklarer nærmere om tilgang til artikkelen.]

Thompson, Leigh L. 2013. Creative conspiracy: The new rules of breakthrough collaboration. Boston: Harvard Business Review Press. ISBN: 9781422173343. 256 sider.

Samlet sidetall/pensum

659 sider

Anbefalt litteratur

Carlsen, A., S. Clegg og R. Gjersvik. 2012. Idea work: Om profesjonell kreativitet. Oslo: Cappelen Damm akademisk. ISBN: 9788202394684.

 

Catmull, Ed. 2014. Creativity, Inc: Overcoming the unseen forces that stand in the way of true inspiration. New York: Random House. ISBN: 9780804127448.

 

Sawyer, Keith. 2008. Group genius: The creative power of collaboration. Basic Books. ISBN: 9780465071937.