Innhold

Emnet fokuserer på en teoretisk analytisk forståelse for feltet inkludert hvordan entreprenørskap defineres og effekten av entreprenørskap.

¿          Sentrale begreper og definisjoner av entreprenørskap

¿          Sosialt entreprenørskap

¿          Corporate entreprenørskap

¿          Diversitet i entreprenørskap

¿          Små bedrifter

¿          Familiebedrifter

¿          Kilder til finansiering

¿          Entreprenørielle selskaper og vekst selskaper

¿          Innovasjon og entreprenørskap

¿          Internasjonalt entreprenørskap

¿          Utfordringer ved å starte egen bedrift

¿          Faktorer som påvirker start-up prosessen

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten kan...

 • redegjøre for ulike teoretiske tilnærminger til entreprenørskap
 • definere sentrale begreper knyttet til entreprenørskap
 • redegjøre for ulike typer av entreprenørskap
 • redegjøre for entreprenørskap i samfunnsøkonomisk perspektiv
 • redegjøre for ulike faktorer som påvirker som påvirker prosessen fra ide til ny virksomhet

Ferdigheter

Kandidaten kan...

 • diskutere ulike former for entreprenørskap og deres effekter på samfunnet
 • analysere entreprenører i henhold til teorier om entreprenørskap
 • argumentere for effekterne av entreprenørskap i ulike typer av økonomier

Generell kompetanse

Kandidaten kan...

 • reflektere over ulike typer av entreprenørskap og hvordan disse påvirker samfunnet avhængig av utviklingsstadie og samfunnsstruktur
 • bruke ulike tilnærminger til entreprenørskap til at utforme mindre analyser av små bedrifter og entreprenører
 • forstå sammenhengen mellom innovasjon og entreprenørskap, og hvordan ulike faktorer påvirker entreprenørskapsprosessen.

Emnet inngår i

Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling

Læringsaktiviteter

Undervisningen er basert på forelesninger og diskusjoner i klassen. Case, artikler og eksempler vil bli diskutert med henblikk på å oppnå en forståelse av fagfeltet. Studentene skal også presentere ulike former for oppgaver i klassen ¿ både gruppevis og individuelt. Emnet vil kreve stor grad av selvstudium og egeninnsats.

Anbefalt tidsbruk

200 arbeidstimer

Arbeidslivstilknytning

Forelesningene vil suppleres med relevante eksempler presentert av gjesteforelesere.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Skriftlig arbeidskrav

Varighet: Siste arbeidskrav registreres som Godkjent/ Ikke godkjent senest 2 uker før emnets første eksamen

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Studentene må ha fått godkjent det skriftlige arbeidskravet for å ha rett til å gå opp til eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Acs, Zoltan. 2006 "How is Entrepreneurship good for economic growth".  Innovations: Technology, Governance, Globalization, 1(1):97-107. Sider: 13. [Elektronisk tilgjengelig via Google Scholar: http://sinas-indonesia.org/wp-content/uploads/2013/01/HOW-IS-ENTREPRENEURSHIP-GOOD-FOR-ECONOMIC-GROWTH.pdf ]

 

Deakins, David og Mark Freel. 2012. Entrepreneurship and Small Firms. 6th ed. London: McGraw-Hill. ISBN: 9780077136451. Sider: 324. Pris ca. 669,-

 

Shane, Scott og S. Venkataraman. 2000. "The Promise of Entrepreneurship as a Field of Research". The Academy of Management Review, 25(1):217-226. Sider: 11. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=2791611&site=ehost-live&scope=site

 

Storey, David J. og Francis J. Greene. 2010. Small Business and Entrepreneurship. Harlow: Financial Times Prentice Hall. ISBN: 9780273693475. Del 1, kap. 1-8. Sider: 99. Pris ca. 759,-[1]

 

[1] Boken Small Business and Entrepreneurship (2010) skal også brukes senere i studiet.

Samlet sidetall/pensum

447

Anbefalt litteratur

Hisrich, Robert D., Peters, Michael P. og Shepherd, Dean A. 2013. Entrepreneurship. London: McGraw-Hill. ISBN: 9780071326315 Pris: ca. 549,-

 

Storey, David J. og Francis J. Greene. 2010. Small Business and Entrepreneurship. Harlow: Financial Times Prentice Hall.

 

I tillegg vil artikler og relevante cases deles ut i forelesningene.