Innhold

Emnet skal ta for seg sentrale problemstillinger innenfor organisasjonsteori som:

 • Mål og strategier
 • Organisasjonsstruktur
 • Organisasjonskultur
 • Organisasjon og omgivelser
 • Makt og konflikter
 • Motivasjon og ytelse
 • Kommunikasjon i organisasjoner
 • Beslutninger
 • Læring
 • Endring i organisasjoner
 • Ledelse

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har bred kunnskap om organisasjoners indre liv: struktur, kultur og menneskene i organisasjoner
 • kan gjøre rede for hvordan mål og strategier kan bidra til å skape velfungerende og effektive organisasjoner
 • har kunnskap om beslutningsprosesser i organisasjoner
 • har kunnskap om hvordan organisasjoner kan samhandle med hverandre for å bedre tilgang på ressurser  
 • har kunnskap om hvordan organisasjoner kan arbeide med læring og innovasjon
 • har kunnskap om ledelsesforskning, og kan gjøre rede for hvordan en kan lede en organisasjon gjennom endringsprosesser
 • har kunnskap om konflikter i organisasjoner, og hvordan konflikter kan løses med kommunikasjon
 • kan gjøre rede for hvordan jobbutforming kan fremme bedre ytelse på arbeidsplassen
 • kan identifisere særtrekk ved forskjellige typer organisasjoner

Ferdigheter

Studenten...

 • kan drøfte organisasjoners virke ved å trekke veksel på de teoriene som inngår i pensum
 • kan identifisere problemområder i organisasjonskultur- og struktur
 • forstår konteksten en organisasjon inngår i og kan vurdere implikasjoner av denne
 • kan beskrive og analysere hvordan organisasjoner er bygget opp og fungerer
 • behersker et utvalg analytiske verktøy for å arbeide selvstendig, kritisk og strategisk med ulike problemstillinger knyttet til organisasjon og ledelse i organisasjoner.

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan inngå i faglige diskusjoner om hva en organisasjon er og består av
 • har forståelse av at organisasjoner er komplekse systemer
 • kan navigere og kommunisere effektivt i en organisasjon

Emnet inngår i

Bachelor i kreativ markedskommunikasjon

Læringsaktiviteter

Emnet vil bli undervist gjennom forelesninger, gruppearbeid og caseløsninger.

Det forventes en betydelig egeninnsats fra studentenes side.

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Arbeidslivstilknytning

Gjesteforeleser

Eksamen

Eksamen: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A-F (F for ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Anand, N. og Richard L. Daft. 2007. "What is the Right Organization Design?" Organizational Dynamics, 36(4): 329-344. Elektronisk tilgjengelig via Google Scholar: http://faculty.cbpp.uaa.alaska.edu/afgjp/PADM610/What%20is%20the%20Right%20Organization%20Design.pdf

Jacobsen, Dag Ingvar og Jan Thorsvik. 2013. Hvordan organisasjoner fungerer. 4. utg. Bergen: Fagbokforl. ISBN: 9788245014457. Sider: 556.

Samlet sidetall/pensum

583 sider

Anbefalt litteratur

Jacobsen, Dag Ingvar og Jan Thorsvik. 2013. Hvordan organisasjoner fungerer. Arbeidsbok og casesamling. 4.utg. Bergen: Fagbokforlag. ISBN: 9788245014464               

Bang, Henning. 2011. Organisasjonskultur. 4. utg. Oslo: Universitetsforl. ISBN: 9788215007823.

Busch, Tor, Jan Ole Vanebo og Erlend Dehlin. 2010. Organisasjon og organisering. 6. utg. Oslo: Universitetsforl. ISBN: 9788215016283.  

Robbins, Stephen P., Timothy T. Campbell og Timothy A. Judge.  2016. Organizational behavior. 2. utg. Harlow: Pearson. ISBN: 9781292016559.