Innhold

Tema 1

 • kreativitet, innovasjon og entreprenørskap ¿ avklaring av begreper og mulige sammenhenger

Tema 2

 • teoretiske perspektiver på innovasjon, service design, samfunn, organisasjon og marked.

Tema 3

 • nyskapning i praksis; fra idé til kommersialisering; et design tenkning tilnærming til innovasjon

Tema 4

 • et annet perspektiv; innovasjon som forandringer i samtaler; en introduksjon til kompleksitetsforskingens perspektiver på nyskapning.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten... 

 • har bred kunnskap om sammenhenger mellom kreativitet, innovasjon og entreprenørskap
 • har grunnleggende kunnskap om sentrale teorier om feltet
 • har kunnskap om to områder av økende betydning: design thinking og service design
 • forstår de organisatoriske barrierer for å endre og hvordan du kan overvinne dem

Ferdigheter

Studenten...

 • behersker terminologien knyttet til feltet og er i stand til å utvikle et konsept, produkt eller tjeneste fra idestadiet til skisse, til prototype
 • forstår hvordan man bruker designbasert tenkning som metode

Generell kompetanse

Studenten...

 • har innsikt i innovasjonsfaget og ser hvordan kreativitet og innovasjon kan bidra til verdiskapning for organisasjonen og samfunnet

Emnet inngår i

Bachelor i kreativ markedskommunikasjon

Læringsaktiviteter

Forelesninger, veiledning, case- og prosjektarbeid.

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Arbeidslivstilknytning

Det vil være gjesteforelesninger fra organisasjoner som er aktive med innovasjon.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Accenture Interactive 2018.  Fjord Trends: a look at what's ahead for the future of business, technology and design. Sider: 76. Lesedato 5. mars 2018: https://trends.fjordnet.com/trends-2018-report.pdf

Amabile, Teresa M. 1998. How to kill creativity. Harvard Business Review. Sept-Oct: 77-87. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=1048966&site=ehost-live&scope=site

Brown, Tim and Roger Martin. 2015. "Design for Action." Harvard Business Review, 93(9): 56-64. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=108820527&site=ehost-live&scope=site

Dym, Clive L., Alice M. Agogino, Ozgur Eris, Daniel D. Frey, and Larry J. Leifer. 2005 "Engineering design thinking, teaching, and learning." Journal of Engineering Education 94(1): 103-120. Elektronisk tilgjengelig via Google Scholar: https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/44772227/Engineering_design_thinking_teaching_and20160415-16605-1aqu3ax.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1520257207&Signature=X5QXpseECKsjVZ34okFtJQhgnzk%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DEngineering_Design_Thinking_Teaching_and.pdf

Hagerman Andrew. 2017. Spotting the Patterns: 2017 Trends in Design Thinking. Stanford Social Innovation. October 9 2017. Sider 5. Elektronisk tilgjengelig via Stanford Social Innovation: https://ssir.org/articles/entry/spotting_the_patterns_2017_trends_in_design_thinking

Johnson, Steven. 2010. Where good ideas come from: The seven patterns of innovation. New York: Riverhead Allen Lane. ISBN: 9780141033402. Sider: 336.

Kolko, Jon. 2015. "Design Thinking comes of age." Harvard Business Review, 93(9): 66-71. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=108820528&site=ehost-live&scope=site

Mootee, Idris. 2013. Design thinking for strategic innovation: What they can't teach you at business or design school. John Wiley & Sons. ISBN: 9781118620120. Sider 210.

Pascale, Richard. T. 1999. Surfing the edge of chaos. Sloan management review40(3), 83-94. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=1792760&site=ehost-live&scope=site

Sutton, Robert. I. 2001. The weird rules of creativity. Harvard business review79(8), 94-103. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=5134700&site=ehost-live&scope=site

Verganti, Roberto. 2016. "The innovative Power of Criticism." Harvard Business Review, 94(1): 88-95. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=111889895&site=ehost-live&scope=site

Samlet sidetall/pensum

694 sider