Innhold

 • Definisjon, bakgrunn og historie
 • Finne nyhetene og historiene
 • Sosiale medier underveis, både internt i mediebedriften og mot publikum
 • Distribusjon, spredning og engasjement
 • Egen rolle, etikk og lovverk
 • Utarbeidelse av egen plan for bruk av sosiale medier

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har grunnleggende kunnskaper om sosiale medier som journalistisk verktøy

Ferdigheter

Studenten...

 • kjenner til og kan bruke sosiale medier i journalistikkens ulike faser
 • kan jobbe aktivt med sosiale medier under nyhetshendelser
 • er bevisst egen rolle på sosiale medier, og har kjennskap til gjeldende lovverk og etikk på området som journalister må forholde seg til

Generell kompetanse

Studenten...

 • forstår hvordan sosiale medier kan påvirke medienes forretningsmodeller
 • kan vurdere om og hvordan medier kan nyttiggjøre seg ulike sosiale medier

Emnet inngår i

Bachelor i journalistikk

Læringsaktiviteter

Forelesning, veiledning, verksted, problembasert gruppearbeid.

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Arbeidslivstilknytning

Gjesteforelesere.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Skriftlig arbeidskrav

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 72 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Aalen, Ida. 2015. Sosiale medier. Bergen: Fagbokforlaget. 286 s. ISBN: 9788245018066.

Enjolras, Bernard, Rune Karlsen, Kari Steen-Johnsen og Dag Wollebæk. 2013. Liker - Liker ikke: Sosiale medier, samfunnsengasjement og offentlighet. Oslo: Cappelen Damm. 230 s. ISBN: 9788202381929.

Kammer, Aske. 2018. Digital journalistik. København: Samfundslitteratur. 110 s. ISBN: 9788759319499. 

Wessel-Aas, Jon. 2015. Jus og sosiale medier. Oslo: Kommuneforlaget. 2. utgave. 108 s. ISBN: 9788244622639.

Samlet sidetall/pensum

734 sider