Innhold

Emnet skal ta for seg sentrale problemstillinger innenfor kollektiv arbeidsrett:

 • Rettskilder i den kollektive arbeidsretten
 • Tariffavtalebegrepet
 • Tariffavtalens virkninger
 • Interessetvister
 • Kollektive forhandlinger
 • Rettstvister
 • Arbeidsretten

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om trekk ved det norske arbeidsmarkedet, om lønnsdannelse og om arbeidslivets organisasjoner.
 • har kunnskap om rettskildebildet i arbeidsretten, særlig den kollektive arbeidsretten, inkludert forholdet mellom individuell og kollektiv arbeidsrett og om forholdet mellom den kollektive arbeidsretten og europeisk rett (EØS-rett og menneskerettighetene).
 • har kunnskap om hva en tariffavtale er og dens betydning i den kollektive arbeidsretten.
 • har kunnskap om inngåelse og oppsigelse av tariffavtaler.
 • har kunnskap om rettigheter og plikter som følger av tariffavtalene for organisasjonene og deres medlemmer, om forholdet mellom tariffavtalen og arbeidsavtalen og om tariffavtalens ufravikelighetsvirkninger.
 • har kunnskap om kollektive forhandlinger.
 • har kunnskap om interessetvister og rettstvister og hvordan disse løses.
 • har kunnskap om oppgaver offentlige organer er tillagt på denne del av arbeidsretten.

Ferdigheter

Studenten...

 • kan identifisere relevante problemstillinger innenfor fagområdet både i teori og praksis.
 • kan anvende begreper og bruke ulike rettskildefaktorer.
 • kan gjennomføre drøftelser av de relevante spørsmål.
 • kan foreta en kritisk vurdering av problemstillinger og drøftelser av faglige spørsmål innenfor fagområdet.

Generell kompetanse

Studenten...

 • har god forståelse og kan stille konkrete spørsmål på den kollektive arbeidsrettens område.
 • har et godt grunnlag for videre studier i arbeidsrettslige emner.

Emnet inngår i

Bachelor HR og Personalledelse

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres ved casebaserte forelesninger. Det legges opp til at studenene arbeider aktivt med å løse oppgaver utenom forelesningene.

Anbefalt tidsbruk

210 timer

Arbeidslivstilknytning

Bruk av timeforelesere og gjesteforelesere fra organisasjonene i arbeidslivet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala Bestått/Ikke bestått

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Godkjent lovsamling/Særtrykk av relevante lover

(se hjelpemidler med forklaring på websiden Eksamen for høyskolestudenter)

Pensumlitteratur

Ernes, Kjell Ove, Patrick Neumann og Tron Løkken Sundet. 2018. Lov- og regelsamling i arbeidsrett 2018-2019 2. utgave. Oslo: Fagbokforlaget. ISBN: 9788245023626. Sider: 750.

Sundet, Tron Løkken. 2014. Tariffavtalen. Oslo: Fagbokforlaget. ISBN: 9788245015980 Sider: 196.

Sundet, Tron Løkken. 2018. Kollektiv arbeidsrett. En innføring. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. ISBN:  9788202574307 Ca sider: 110.

Samlet sidetall/pensum

Ca 1000 sider

Anbefalt litteratur

Etter avtale med emneansvarlig.