Innhold

Emnet består av to hovedtemaer: Forhandling og påvirkning.

Forhandling inneholder:

 • Sentrale oppgaver og utfordringer i forhandlinger
 • Stadier i forhandlinger
 • Fordelingsforhandlinger
 • Integrasjonsforhandlinger
 • Flerpartsforhandlinger
 • Mekling
 • Organisering av forhandlinger
 • Forhandlinger på tvers av kulturer
 • Konflikthåndtering

Påvirkning inneholder:

 • MIRAKEL-metoden for å planlegge, gjennomføre og evaluerere påvirkningsprosesser
 • De sju faktorene som inngår i en påvirkningsstrategi: Mål, interessenter, relasjoner, aktiviteter, kontekst, evaluering og læring
 • Etiske teorier og prinsipper, samt klargjøring av etisk påvirkning versus manipulasjon
 • Teorier og prinsipper for kommuniasjon
 • Forankring av påvirkningarbeid i virksomhetens overordnede strategi
 • Psykologiske, retoriske og pedagogiske prinsipper for påvirkning
 • Kommunikasjonsteorier

Læringsutbytte

Kunnskap

Studentene har kunnskap om sentrale oppgaver og problemstillinger innen forhandling og påvirkning. De har kunnskap om fire hovedtyper forhandlingssituasjoner og sju faktorer som inngår i en påvirkningsstrategi. Videre har de innsikt i metoder for planlegging, analyse, gjennomføring og evaluering av forhandlinger og påvirkningsprosesser. De har også innsikt i konflikthåndtering og etiske problemstillinger i forhandlings- og påvirkningsprosesser. De kan også oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet ved å orientere seg relevant forsknings- og utviklingsarbeid.

 

Ferdigheter

Studentene kan identifisere ulike forhandlingssituasjoner og anvende riktig forhandlingstrategi på disse. De kan gjennomføre en fordelingsanalyse og integrasjonsanalyse. De kan videre avgrense en påvirkningssituasjon og analysere denne ved hjelp av MIRAKEL-metoden. De kan reflektere over egen utøvelse av forhandlinger og påvirkningsprosesser i praktiske case, og justere sine strategier ut fra tilbakemeldinger og egne observasjoner.

 

Generell kompetanse

Studentene forstår utbredelsen av og anvendelsesområdet for forhandlinger og påvirkningsprosesser i organisasjoner. De kan planlegge og gjennomføre oppgaver knyttet til forhandlinger og påvirkning på en strukturet og systematiske måte. De kan arbeide med dette alene og som en del av et team. De kjenner til etiske problemstillinger innen forhandling og påvirkning og kan håndtere disse på en profesjonell måte.

Emnet inngår i

Bachelor i HR og personalledelse.

Læringsaktiviteter

Emnet vil bli gjennomført med en kombinasjon av undervisning i teori, og praktisk anvendelse i realistiske prosesser og scenarioer. Det vil bli jobbet i grupper med utvikling og gjennomføring av både påvirkningsprosesser og forhandlingsforløp.

Det brukes pedagogiske metoder som forelesning, plenumsdiskusjoner, grupperarbeid og rollespill. Det vil i tillegg bli gjennomført et eksperiment med påvirkning i praksis. Det legges også frem øvingsoppgaver som studentene oppfordres til å arbeide med i kollokviegrupper. Øvingsoppgavene vil også kunne bli presentert på digitale plattformer som Learning Catalytics eller Luvit der det er naturlig.

Forelesningsplanen legges ut før første forelesning og har henvisning til pensum som studentene oppfordres til å lese før forelesning.

Anbefalt tidsbruk

210 arbeidstimer.

Arbeidslivstilknytning

Det vil kunne bli benyttet eksterne gjesteforelesere fra arbeidslivet for å forsterke koblingen mellom teori og praksis.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Cialdini, Robert. 2001. Harnessing the Science of Persuasion. Harvard Business Review, 79(9):72-79. [Fulltekst tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=5329110&site=ehost-live&scope=site ]

 

Cliffe, Sarah. 2013. The Uses (and Abuses) of Influence. Harvard Business Review, 91(7/8):76-81. [Fulltekst tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=88350617&site=ehost-live&scope=site ]

 

Johansen, Olav. 2016. Om å påvirke. Oslo: Fagbokforlaget. 978-82-450-1665-9. 199 sider. Pris: 399,-

 

Marthinsen, Kerstin (red). 2006. Tenk nettverk. Oslo: Vidarforlaget. 9788279900573. 223 sider. Pris: 298,-

 

Rognes, Jørn Kjell. 2015. Forhandlinger. 4. utg. Oslo:  Universitetsforlaget. ISBN: 9788215024622 Sider: 219. Pris: 379,-

Samlet sidetall/pensum

655 sider

Anbefalt litteratur

Cialdini, Robert B. 2011. Påvirkning: teori og praksis. 2. utg. Oslo: Abstrakt. ISBN: 9788279353089.

 

Fisher, Roger, William Ury og Bruce Patton. 2014. Fra nei til ja: Kreativ forhandlingsteknikk. 3. utg. Oslo: Cappelen Damm akademisk. ISBN: 9788202455262.