Innhold

Emnet skal gi en grunnleggende innføring i destinasjonstemaer, og vil i noen grad bygge videre på studieløpsemner og fellesemner. Aktuelle temaer vil være:

 • Destinasjonsstruktur
 • Trender i et strategisk destinasjonsperspektiv
 • Konkurransedyktige og bærekraftige destinasjoner
 • Makro- og mikromiljøet for destinasjoner
 • Destinasjoners komparative faktorer og konkurransefaktorer
 • Destinasjoners støttefunksjoner og kjerneressurser
 • Destinasjonsledelse
 • Destinasjonsselskapenes rolle
 • Hvordan bygge konkurransefortrinn for en destinasjon
 • Hvordan bygge destinasjonen som merkevare
 • Helårs- versus sesongdestinasjoner
 • Verdiskaping og måling av resultater

Læringsutbytte

Kunnskap

Studentene skal gjennom dette emnet få forståelse av hvordan ulike former for samarbeid mellom reiselivsbedrifter og andre private og offentlige aktører legger premissene for utvikling av reiselivet i en destinasjon. Konkurranseevnen til en kommersiell aktør på en destinasjon henger sammen med destinasjonens totale konkurranseevne. Et hovedmål er derfor at studentene tilegner seg kunnskaper om hva som påvirker denne konkurranseevnen.

 

Faktorer som komparative fortrinn, konkurransefortrinn, destinasjonsledelse og merkevarebygging av destinasjoner er blant temaer som blir grundig belyst. Hotellets rolle og muligheter i destinasjonssammenheng blir drøftet gjennomgående.

 

Ferdigheter

Studentene skal kunne identifisere og løse utfordringer på en destinasjon med det formål å komme frem til konkurransedyktige modeller for samarbeid.

 

Generell kompetanse

Studentene skal ha forståelse av samspillet mellom en destinasjons interessenter, og skal kunne delta i samarbeid og forhandlinger mellom disse. Her vektlegges betydningen av offentlige versus private interessenter og destinasjonen i et lokal- og regionaløkonomisk perspektiv. I oppbyggingen av kompetanse vektlegges forståelse av destinasjonens plass i verdikjeden.

Emnet inngår i

Bachelor i hotelledelse

Læringsaktiviteter

Den timeplanlagte undervisningen legges opp med forelesninger og diskusjoner i klassen. Studentene skal gjennomføre en prosjektoppgave underveis i emnet.

Anbefalt tidsbruk

200 arbeidstimer

Arbeidslivstilknytning

Relevante fagressurser fra reiselivsbransjen og/eller offentlig myndighet vil bidra som eksterne foredragsholdere underveis.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet:         2-8 uker

Gradering:      Nasjonal karakterskala A-F (F er ikke bestått)

Vekting:          40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel:  Skriftlig individuell eksamen

Varighet:          Tre timer

Gradering:       Nasjonal karakterskala A-F (F er ikke bestått)

Vekting:           60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler:  Ingen

Pensumlitteratur

Baker, Michael J. og Emma Cameron. 2008. "Critical success factors in destination marketing." Tourism & Hospitality Research, 8(2):79-97. [Fulltekst tilgjengelig via biblitoteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=31730209&site=ehost-live&scope=site ]

 

Beritelli, Pietro. 2011. "Cooperation among prominent actors in a tourist destination." Annals of Tourism Research, 38(2): 609-629. [Tilgjengelig elektronisk via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=s3h&AN=59774665&site=ehost-live&scope=site ]

 

Kamfjord, Georg. 2015. Det helhetlige reiselivsproduktet. Oslo: Fagspesialisten. 5. utg. ISBN: 9788299292993. Sider: 311. Pris: ca. 425,-

 

Lee, Timothy Jeonglyeol. 2011. "Role of hotel design in enhancing destination branding." Annals of Tourism Research, 38(2): 708-711. [Tilgjengelig elektronisk via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=s3h&AN=59774657&site=ehost-live&scope=site ]

 

Mossberg, Lena. 2008. "Extraordinary experiences through storytelling." Scandinavian Journal of Hospitality & Tourism, 8(3):195-210. [Fulltekst tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=35484123&site=ehost-live&scope=site ]

 

Mossberg, Lena m.fl. 2010. Storytelling and destination development. Norden rapport. Kap. 3.3: The Icelandic case: The settlement Centre of Iceland, s. 26-33. [Fulltekst tilgjengelig via Nordic Innovation Centre: http://www.nordicinnovation.org/Global/_Publications/Reports/2010/201012_StorytellingAndDestinationDevelopment_report.pdf ]

 

Ritchie, J.R. Brent og Geoffrey I. Crouch. 2003. The competitive destination: A sustainable tourism perspective. Wallingford: CABI Publ. ISBN: 9781845930103. Sider: 272. Pris ca. 599,-

 

Kompendium for DES1100 Destinasjonsorganisering selges ved høyskolens samarbeidende bokhandlere og inneholder:

Bieger, Thomas og Robert Weinert. 2006. "On the nature of innovative organization in tourism: Structure, process and results." I Walder, Weiermair og Sancho-Perez (red.) Innovation and product development in tourism, 88-102. Berlin: Erich Schmidt Verlag.

 

Flagestad, Arvid m. fl. 2005. "The tourist destination; A local innovation system? The creation of a model." I Keller og Bieger (red.) AIEST Publication 47, St. Gallen, 245-259.

 

Iversen, Nina og Elin Bolann. 2015. "Skidestinasjoner som merkevare og deres markedstilpasning. Case Destinasjon Myrkdalen." I Turisme Destinasjonsutvikling, 96-122. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205460508.

 

Svensson, Bo, Sara Nordin og Arvid Flagestad. 2006. "Destination Governance and Contemporary Development Models." I Tourism Local Systems and Networking, 83-95. Elsevier. ISBN: 0080449387.

Samlet sidetall/pensum

721 sider

Anbefalt litteratur

Hjalager, Anne Mette m.fl. 2008. Innovation systems in Nordic tourism. NORDEN rapport. [Fulltekst tilgjengelig via Nordic Innovation Centre: https://fsweb.no/epn/endreEmneTabs.jsf?emnekode=DES1100&versjonskode=1 ]

 

Viken, Arvid og Gaute Svensson. 2015. "Organisering av reiselivet: DMO-er, disiplinering, dialog og partnerskap." I Turisme Destinasjonsutvikling, 73-95. Oslo: Gyldendal Akademisk.  ISBN: 9788205460508.