Innledning

Emnet gir en innføring i metoder og teorier for gjennomføring av små og store undersøkelsesprosjekter. Målet med emnet er at studentene skal oppøve en reflektert holdning til metoder, kildebruk og resultater, samt å anvende dette i bacheloroppgaven.

 • Emnet gir grunnleggende kompetanse i å gjennomføre mindre undersøkelser som kan brukes i forbindelse med framtidig yrkesutøvelse innenfor relevante fagområder (markedskommunikasjon, journalistikk, grafisk design og interiørarkitektur).
 • De relevante fagområdene er mer praktiske enn akademiske. Emnet vektlegger derfor den praktiske bakgrunnen for forskningsdesign, og den praktiske bruken av resultatene.
 • De relevante fagområdene er dessuten skapende eller kreative. Emnet vektlegger derfor kvantitative og kvalitative metoder for å utfordre vanetenking, oppdage muligheter, og stimulere innovasjon.
 • Emnet gir en innføring i prosjektplanlegging og metodevalg for praksis-styrte undersøkelser, samt øvelse i bruk av kvantitative og kvalitative teknikker for praksis-styrte undersøkelser.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten...

 • har kunnskap om samspillet mellom praksis og forskning innenfor egen fagdisiplin
 • kjenner til design av nyskapende forskning, både forklarende og fortolkende
 • har bred kunnskap om kvantitative teknikker for datainnsamling og dataanalyse 
 • har bred kunnskap om kvalitative teknikker for datainnsamling, og dataanalyse 
 • kjenner til metoder for kritisk tolkning av egne funn, ved bruk av kvantitative og kvalitative teknikker

 

Ferdigheter

Studenten...

 • kan designe små undersøkelser som kan anvendes i egen fagligpraksis
 • kan drøfte hvordan egen undersøkelse kan være nyskapende i forhold til egen forutinntatte forståelse / hypotese.
 • kan samle inn og analyse av kvantitativ data
 • kan samle inn og analyse av kvalitativ data
 • kan reflektere over egen undersøkelse, for kritisk vurdering av egne funn

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • har innsikt i strategiske og etiske sider ved samspillet mellom praksis og forskning - hvordan praksis gir ressurser og spørsmål til forskningen, og hvordan forskningen i sin tur kan gi informasjon som er relevant for videre praksis
 • innsikt i hva som kan være god bruk av et repertoar av ulike teknikker for innhenting og analyse av data, samt hva som er styrker og svakheter ved de ulike teknikkene.  
 • kjenner til noen fremgangsmåter for nyskapende forskning - som har blitt utviklet for å utfordre vanetenking, oppdage muligheter, og skape innovasjon
 • kjenner til hvordan vitenskapelig usikkerhet håndteres ved bruk av kvantitative og kvalitative teknikker

Emnet inngår i

Bachelor i kreativ markedskommunikasjon

Bachelor i interiørarkitektur

Bachelor i grafisk design

Bachelor i journalistikk

Læringsaktiviteter

Gjennomføringen er basert på forelesninger kombinert med gruppedialog. Gjennom gruppedialogen vil studentene få praktisk trening rundt arbeidet med utvikling av øvingsoppgaver. Øvingsoppgaver blir til slutt levert for mappevurdering.

Forelesningene vil kunne foreligge på video som studentene skal se i forkant av økter med seminarundervisning. Medstudentvurdering vil bli benyttet i arbeidet med øvingsoppgavene.

Anbefalt tidsbruk

210 timer (inkludert 36 timers undervisning)

Arbeidsverktøy

Tilgang til egen pc/mac, samt til skolens læringsplattform med underliggende verktøy.

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Jensen, H.H. (red.) 2000. Studentenes håndbok i fagkritikk. Oslo: Spartacus. (s. 5-79.) Sider: 69 [Tilgjengelig via Nasjonalbiblioteket: http://www.nb.no/nbsok/nb/7ec7e91b62bb9b00b68c030558387cdc?lang=no#0 ]

Næss, H.E. og Pettersen, L. (red.) 2017. Metodebok for kreative fag. Oslo: Universitetsforlaget. (s. 15-159, 219-238.) ISBN: 9788215027005 Sider: 166

Thurén, T. 2009. Vitenskapsteori for nybegynnere. Oslo: Gyldendal. ISBN: 9788205384064 Sider: 197. 

Digitalt kompendium for "VIM3102: Vitenskapsteori og metode - Felles" legges ut av emneansvarlig i Canvas og inneholder:

Bjørkan, M., Hauge, K.H. og Bay-Larsen, I. 2017: «Riper i laksen», i: Morgenbladet, nr. 33, 25.08.2017. Sider: 1. [Elektronisk tilgjengelig i atekst via biblioteket: https://web.retriever-info.com/services/archive/search]

Carr, E.H. 1987 (1961). «The historian and his facts» (utdrag) i: What is History? London: Penguin. (s. 20-30). Sider: 10.

Coffey, Heather. 2009. «Experiential education», i: Learn NC Sider: 2.

Fangen, Kathrine. 2010: «Runddans mellom teori, metode og data», «Etiske vurderinger i utformingen av forskningsspørsmål», «Førforståelse og oversikt over feltet» og «Utvalg (utdrag)» i: Deltagende observasjon. Bergen: Fagbokforlaget. (ss. c) Sider: 11.

Gottschalk, P. og Hansen, M.L. 2011. «Prosessmodellen», i Etterretningsprosessen : fra strategi til implementerin. Oslo: Unipub. (s. 7, 278-280) Sider: 4.

Helbæk, M. 2011: Statistikk. Kort og godt. Oslo: Universitetsforlaget. (s. 9-10, 19-20, 29-37, 46, 63, og 77-88.). Sider: 27.                                              

Johannesen, Asbjørn; Tufte, Per Arne; og Christoffersen, Line 2010. «Variablers målenivå», «fordeling av to egenskaper - bivariat analyse» og «Kontroll for tredje variabel - trivariat analyse», i: Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode. Oslo: Abstrakt forlag. (ss. 253-257, 295-320) Sider: 29.

Kalleberg, Ragnvald. 1996: «En modell av et forskningsopplegg», i: Harriet Holter og Ragnvald Kalleberg: Kvalitative metoder i samfunnsforskning. Oslo: Universitetsforlaget. (s. 26-27, 31-36, 44-55, 62-63, 67-69) Sider: 24

Laurel, Brenda. (ed.) 2003: Design Research Cambridge. MA: The MIT Press. (s. 10-15, 16-19, 23-29, 63-69) Sider: 21.

Ringdal, Kristen. 2013: «Vitenskap som prøving og feiling: den hypotetisk-deduktive metode» og «Naturvitenskap og samfunnsvitenskap» i: Enhet og mangfold: Samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode. Bergen: Fagbokforlaget. (ss. 45-49) Sider: 4.

Digitalt kompendium for "VIM3102: Vitenskapsteori og metode - BKM" legges ut av emneansvarlig i Canvas og inneholder:

Dalen, Ove og Rønjum, Eirik Hafver. 2015. «Ta kontroll over innholdet ditt» (utdrag) og «Måling, testing og justering», i: Digital strategi for alle. Bergen: Fagbokforlaget. (s. 99-102, 106-118, 123-142). Sider: 36.

Framnes, Rune, Arve Pettersen og Hans M. Thjømøe. 2011. «Hva er markedsanalyse?», «Hvor mye bør man satse på markedsanalyser?» og «Prognoser». I Markedsføringsledelse, 279-308, 325-333. Oslo: Universitetsforlaget. Sider: 20.

 Ringdal, Kristen. 2013. «Eksperiment, forsøk, intervensjoner» (utdrag), «Casestudier og komparativt design» (utdrag) og «Spørreundersøkelser» i: Enhet og mangfold: Samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode. Bergen: Fagbokforlaget. (ss. 125-134, 169-175, 189-226) Sider: 77.

Digitalt kompendium for "VIM3102: Vitenskapsteori og metode - BJO" legges ut av emneansvarlig i Canvas og inneholder:

Chomsky, Noam and Vltchek. 2013. «Concealing the crimes of the West», i: On Western Terrorism. From Hiroshima to Drone Warfare. London: Pluto Press. (s. 23-30) Sider: 8.

Dalen, Ove og Rønjum, Eirik Hafver. 2015. «Ta kontroll over innholdet ditt» (utdrag) og «Måling, testing og justering», i: Digital strategi for alle. Bergen: Fagbokforlaget. (s. 99-102, 106-118, 123-142). Sider: 36.

Data Journalism Handbook 1.0 Beta. 2016. «Become a data literate in 3 simple steps» i: Data Journalism Handbook 1.0 Beta,http://datajournalismhandbook.org , lastet ned den 14.09.2016. Sider: 4.

Fonn, Birgitte Kjos. 2016. «Kildebruk og kildekritikk i økonomijournalistikken», i: Bjerke, Paul; Fon, Birgitte Kjos og Strømme, Espen Sørmo (red.) Økonomijournalistikk. Bergen: Fagbokforlaget. s. 65-86. Sider: 21.

Fossum, Egil og Meyer, Sidsel. 2008. «En kildekritisk kortversjon» og «Perspektiver I journalistikken», i: Er nå det så sikkert? Journalistikk og kildekritikk. Oslo: Cappelen Damm. S.214-215, 217-223. Sider: 9.

Gjermundshaug, Roger 2006: «Journalisten og desken», «Ikke objektiv, men fair», «De ulike kildetypene», Arbeidsredskap i startfasen» og «Når journalisten gjør feil». I: Nyhetsjournalistikk. Lørenskog: Sarepta forlag. (s. 152-157) Sider: 6.

Maistrello, Sergio. 2010. «Utvidelse av journalistikken» - oversettelse av «L¿allargemento del campo giornalistico», i: Giornalismo e nuovi media. Milano: Apogea. S. 87-99. Sider: 13 [Oversatt av Carla Melis, bearbeidet av emneansvarlig]

Ritchin, Fred. 2013. «The useful photographer» og «Plates» (utdrag), i: Bending the Frame. Photojournalism, Documentary, and the Citizen. New York: Aperture. (s. 8-27, 83, 88, 91-95) Sider: 25.

Thorkildsen, Christian. 2011. «Fordeler og ulepmer ved å jobbe alene som videojournalist for nett», i: VJ for begynnere. Kristiansand: IJ-forlaget. (s. 87-91) Sider: 5.

Ziegler, Christian Oxholm og Paulsen, Bitte Skaug. 2004. «Markedsføring i den nye økonomien» (utdrag) og «Det økende behovet for markedsføring i organisasjoner og samfunnet», i: Markedsføeringsledelse. Kort og godt. Oslo: Universitetsforlaget. (s. 11-13, 17-21) Sider: 6.

Digitalt kompendium for "VIM3102: Vitenskapsteori og metode - BGD" legges ut av emneansvarlig i Canvas og inneholder:

Dalen, Ove og Rønjum, Eirik Hafver. 2015. «Ta kontroll over innholdet ditt» (utdrag) og «Måling, testing og justering», i: Digital strategi for alle. Bergen: Fagbokforlaget. (s. 99-102, 106-118, 123-142). Sider: 36.

Data Journalism Handbook 1.0 Beta. 2016. «What this book is (and what it isn¿t», «The handbook at a glance» og «Become a data literate in 3 simple steps. i: Data Journalism Handbook 1.0 Beta,http://datajournalismhandbook.org , lastet ned den 14.09.2016. Sider: 6.

Davis, Meredith. 2012. «A new paradigm», i: Graphic Design Theory. London: Thames & Hudson. (s. 208-233) Sider: 25.

Don, Aabbe og Petrick, Jeff. 2003. «User requirements». I: Laurel (red.) Design research: Methods and perspectives, 70-80. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press. Sider: 11.

Noble, Ian og Bestley, Russel. 2016. «Design literacy», «Visual research analytical tools», «Key Concept: Connotation and denotation», «Key Concept: Modernism and postmodernism» og «Key Concept: Structuralism and Semiotics» i: Visual Research. London: Fairchild Books. (s. 36-43, 90-98, 70-71, 118-120) Sider: 21.

Plowman, Tim. 2003. «Ethnography and critical design practice». I Laurel (red.) Design research: Methods and perspectives, 30-38. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press. Sider: 9.

Ritchin, Fred. 2010. «The useful photographer» og «Plates» (utdrag), i: Bending the Frame. Photojournalism, Documentary, and the Citizen. New York: Aperture. (s. 8-27, 83, 88, 91-95) Sider: 25.

Digitalt kompendium for «VIM3102: Vitenskapsteori og metode - BIN" legges ut av emneansvarlig i Canvas og inneholder:

Bree Global. 2016. BREEM-NOR for nybygg 2016. Teknisk manual. (s.1-10) Sider: 10. http://ngbc.no/wp-content/uploads/2016/12/BREEAM-NOR-for-nybygg-2016-teknisk-manual-23.12.2016.pdf 

Butters, Chris og Leland, Bente Nuth. 2012. Fra passivhus til sunne hus. Oslo: GAIA agenda forlag. (s. 7-10, 13-19, 21-27, 80-83). Sider: 18.

EPD Norge. 2017. «Hva er en EPD?», i: epd-norge.no. Sider: 2. http://epd-norge.no/hva-er-en-epd/   

Fanelli, Giovanni og Fanelli, Michele. 2004. Brunelleschi¿s Cupola. Firenze: Madragora. S. 16-17, 48-49, 54-56, 72-73, 94-95, 146-147, 168-169) Sider: 13.

Farner, Asle. 2003. «Verkstedets grunnlag» og «Verksted sett i lys av planleggingsteori». I: Verksted som verktøy i plan- og utviklingsprosesser, 15-27, 29-50. Oslo: Kommuneforlaget. Sider: 37.

Fredkin, Mark. 207. "Life Cycle Assessment (LCA) methodology", i: Technologies for Sustainable Systems. Pennsylvania: Penn State College of Earth and Mineral Sciences. Sider: 3. https://www.e-education.psu.edu/eme807/node/690

Noble, Ian og Bestley, Russel. 2016. «Visual research analytical tools», «Key Concept: Modernism and postmodernism» og «Key Concept: Structuralism and Semiotics» i: Visual Research. London: Fairchild Books. (s. 90-98, 118-121) Sider: 12. (max 34 s. av 227 s.)

Vasari, Giorgio. 1991 (1568). «The Life of Filippo Brunelleschi, Sculptor and Architect [1377-1446] », i: The Lives of the Artists. Oxford: Oxford University Press. (s. 110-138) Sider: 28.

For studenter på interiørarkitektur:

Byggforsk. 2001. «Kjøkken i bolig», i: Byggforskserien, sending 2, 2001. Sider: 8 [Fritt tilgjengelig på web gjennom skolens abonnementsordning: http://bks.byggforsk.no ]

Samlet sidetall/pensum

698 sider

Lærebøker: 432 sider

Felles kompendium: 133 sider

Studie-spesifikt kompendium: 133 sider (enten BIN, BKM, BJO, eller BGD)

Anbefalt litteratur

Biblioteket Høyskolen Kristiania. 2016a. Skrive og henvise. Lesedato 12.oktober 2016:  http://biblioteket.kristiania.no/skrive-og-henvise/

Biblioteket Høyskolen Kristiania. 2016b. SPSS (intro-vidoer av Sander Sværi og Rune Bjerke) Lesedato 12.oktober 2016: http://biblioteket.kristiania.no/spss/

Centres for Disease Control and Prevention. 2013. Epi Info 7 Tutorial Videos. Lesedato 12.oktober 2016: https://wwwn.cdc.gov/epiinfo/script/tutorials.aspx

Hamer, B. 2003. Salmer fra kjøkkenet. Bulbul Film AS.

Helbæk, Morten. 2011. Statistikk - kort og godt. Oslo: Universitetsforlaget. (s. 29-35, 51-56, 58-60, 63-64) Sider: 14. ISBN: 9788215018171.

Jensen, Helge Hiram m.fl. 2000. Studentenes håndbok i fagkritikk. Oslo: Spartacus. ISBN: 9788243001770. [ Digital for norske IP- adresser via Nasjonalbiblioteket; lesedato 1. desember 2015: http://www.nb.no/nbsok/nb/7ec7e91b62bb9b00b68c030558387cdc.nbdigital?lang=no#0 ] Sider: 97.

Johannesen, Asbjørn, Per Arne Tufte, og Line Christoffersen. 2010. «Del IV Slutningsstatistikk: Å generalisere fra utvalg til populasjon». I: Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode. Oslo: Abstrakt forlag. (s. 323-356) Sider: 32.

Kalleberg, Ragnvald. 1996. «Forskningsopplegget og samfunnsforskningens dobbeltdialog» (utdrag), i: Holter, Harriet og Kalleberg, Ragnvald (red.) 1996: Kvalitative metoder i samfunnsforskning. Oslo: Universitetsforlaget. (ss. 26-27, 32-36, 44-48, 50-55, 67-69) Sider: 15.

Nordenstam, Tore. 1994. Fra kunst til vitenskap. Bergen: Sigma (s.18-25- 102-107, 129-136, 136-149, 151-152, 156-170, 172-187) Sider: 64. ISBN: 9788276746686.

Pettersen, Tove. 2015. Skriv: Fra idé til fagoppgave. 2. utg. Oslo: Gyldendal. Sider: 255. ISBN: 9788205470989.

Schön, Donald. 1983. The Reflexive Practitioner. Basic books. Sider: 375. ISBN: 9781857423198.

Sima Pro UK. 2015. Sima Pro Training Videos. Lesedato 12.oktober 2016: http://www.simapro.co.uk/simaprovideos.html

Sommervoll, Dag Einar. 2013. Mattespettboka - statistikk. Oslo: Gyldendal.

Thagaard, Tove. 2013. «Problemstilling og undersøkelsesopplegg». I: Systematikk og innlevelse: En innføring i kvalitativ metode. Bergen: Fagbokforlaget. (s. 49-68) Sider: 19.