Innhold

Emnet tar utgangspunkt i verktøyene fra de foregående emnene og bruker dem i arbeidet med å utvikle visuelle identiteter. Med «visuell identitet» menes her bruken av visuelle virkemidler i produkters, tjenesters, organisasjoners og bedrifters kommunikasjonsflater, som gjør at de fremstår med en egen identitet i markedet. Det er derfor i dette emnet fokus på visuelle virkemidler primært som identitetsskapende elementer.

Det gis en innføring i strategiske prosessene og valgene som ligger til grunn for utviklingen av en visuell identitet. Studentene lærer å utforme en designbrief med utgangspunkt i avsender/oppdragsgiver, målgruppe, kommunikasjonsflater og andre markedshensyn.  Med dette gis en innføring i forløpet til et normalt designprosjekt.

Designoppgavene som skal løses blir mer komplekse med innføring av det strategiske perspektivet, og det gis en grundig innføring i designmetodikk.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Kandidaten har:

  • kunnskaper om identitetsskapende elementer
  • kunnskaper om rollen visuell identitet har i merkevarebygging
  • kunnskaper om strategiske faktorer som påvirker designløsningen

 

Ferdigheter:

Kandidaten kan:

  • skrive en designbrief
  • utvikle en enkel visuell identitet ved bruk av identitetsskapende virkemidler

 

Generell kompetanse:

Kandidaten kan:

  • diskutere og argumentere for sine faglige valg og løsninger
  • reflektere grunnleggende rundt problemstillinger knyttet til utvikling av visuelle identiteter

Emnet inngår i

Bachelor i grafisk design 

Læringsaktiviteter

Forelesning, praktiske og skriftlige øvelser og oppgaver, presentasjon, veiledning, medstudentrespons

Anbefalt tidsbruk

200 (inkludert undervisning)

Arbeidslivstilknytning

.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet

Eksamen

Eksamensform: Muntlig individuell eksamen

Varighet: 30 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A-F (F for ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

Kontinuasjon: Muntlig vurdering basert på samme problemstilling som i ordinær oppgave

Pensumlitteratur

McClelland, Deke. 2013. «Illustrator CC One-on-One: Fundamentals» Lynda.com film. [Lesedato 20. oktober 2016: http://www.lynda.com/Illustrator-tutorials/Illustrator-CC-One-One-Fundamentals/124100-2.html ]

 

Kompendium i emnet «VID1100 Visuell identitet 1» gjøres tilgjengelig på Luvit av emneansvarlig og inneholder:

 

Brønn, Peggy Simcic og Roberta Wiig Berg. 2005. Corporate Communication: A Strategic Approach to Building Reputation, 103-120. Oslo: Gyldendal Akademisk.18 sider.

 

Millman, Debbie. 2012. Brand Bible: The Complete Guide to Building, Designing, and Sustaining Brands, 8-39, 234-239, 266-269 og 286-289. Beverly, Mass.: Rockport Publishers. 42 sider.

 

Mollerup, Per. 2003. Marks of Excellence: The History and Taxonomy of Trademarks, 55-63, 88-91, 101-122 og 198-201. Reprint. London: Phaidon. 36 sider.

 

Phillips, Peter L. 2012. Creating the Perfect Design Brief: How to Manage Design for Strategic Advantage. 2. utg. New York, NY: Allworth Press. 24 sider.

 

Wheeler, Alina. 2013. Designing Brand Identity: An Essential Guide for the Whole Branding Team, 2-9, 48-65, 92-97, 144-155, 162-163, 191, 202-205. 4. utg. Hoboken, NJ: John Wiley and Sons. 42 sider.

Samlet sidetall/pensum

Totalt 167 sider 

Anbefalt litteratur

Millman, Debbie. 2012. Brand Bible: The Complete Guide to Building, Designing, and Sustaining Brands. Beverly, Mass.: Rockport Publishers. 312 sider. ISBN: 9781592537266.

 

Rybakken, Bjørn. 2004. Visuell identitet. Oslo: Abstrakt forl. 287 sider. ISBN: 9788279351498.

 

Wheeler, Alina. 2012. Designing Brand Identity: An Essential Guide for the Whole Branding Team. 4. utg. Hoboken, NJ: John Wiley and Sons. 326 sider. ISBN: 9781118099209.