Innhold

Emnet gir en innføring i å jobbe for positiv samfunnsendring som grafisk designer. Dette gjøres gjennom designmetodisk utforskning av samfunnsproblemer som er komplekse og vanskelige å definere («wicked problems»).  

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten...

  • har kunnskap om etikk, bærekraft og sosialt ansvar i et designhistorisk perspektiv
  • har kunnskap om samfunnsproblemer som er komplekse og vanskelige å definere (Wicked Problems), og hvordan designtenking kan bidra til å løse dem 

 

Ferdigheter

Studenten...

  • kan anvende designmetodikk og -tenking til å identifisere ulike perspektiver på sosiale problemer, og bruke visuell kommunikasjon til å kommunisere dem

 

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan reflektere over grafisk design i et større samfunnsmessig perspektiv
  • kan kartlegge og involvere relevante interessenter i designprosessen

Emnet inngår i

Bachelor i grafisk design

Læringsaktiviteter

Forelesning, praktiske øvelser og oppgaver, presentasjon, veiledning, medstudentrespons.

Anbefalt tidsbruk

200 timer (inkludert undervisningstid)

Arbeidslivstilknytning

I dette emnet skal studentene gjennomføre intervensjoner hvor de tester ut ideer på brukere ute i samfunnet. Samfunnskontakt er en derfor forutsetning for måloppnåelsen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: Fem (5) uker

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Limited Language. 2006. «Part of the Process». I Eye 59. [Lesedato: okt. 2017: http://www.eyemagazine.com/feature/article/part-of-the-process ]

Fuad-Luke, Alstair. 2009. Design Activism: Beautiful Strangeness for a Sustainable World. London: Earthscan. 40 sider. [Tilgjengelig online: https://designopendata.files.wordpress.com/2014/05/designactivism-beautifulstrangenessforasustainableworld_alastairfuadluke.pdf ]

Schwarz, Michiel  & Krabbendam, Diana. 2013. Sustainist Design Guide: How Sharing, Localism, Connectedness and Proportionality Are Creating a New Agenda for Social Design. Amsterdam: BIS Publishers 144 sider. ISBN: 9063692838. Pris: ca.209,-

Whiteley, Nigel. 1993 Design for Society. London: Reaktion Books Ltd. ISBN: 9780948462658. Pris: ca.199,-

Digital compendia SAP2100 Sosialt ansvar og designeren som premissgiver will be published on Luvit by course coordinator:

«First Things First 2000». I Clark og Brody (red.) Design Studies: A Reader, 174-175 Oxford: Berg. 2 sider.

Poynor, Rick. 2000. I Clark og Brody (red.) Design Studies: A Reader, 176-179 Oxford: Berg. 4 sider.

Buchanan, Richard. 1992. «Wicked Problems in Design Thinking». Design Issues 8(2)14-19. 6 sider

Clarke J. Alison «The Humanitarian Object - Victor Papanek and the Struggle for Responsible Design». I Marjanne Van Helvert (red.) (2017) The Responsible Object A History Of Design Ideology For The Future, 145-162 Amsterdam: Valiz. 12 sider.

Dilnot, Clive. 2009. «Ethics in Design». I Clark og Brody (red.) Design Studies: A Reader, 180-190. Oxford: Berg. 11 sider.

McCoy, Katherine. 2003. «Good Citizenship. Design as a Social and Political Force». I Heller og Vienne (red.) Citizen Designer: Perspectives on Design Responsibility, 2-8. New York: Allworth Press. 7 sider.

Papanek, Victor. 2009. «Designing for a Safe Future». I Clark og Brody (red.) Design Studies: A Reader, 469-473. Oxford: Berg. 5 sider.

Szenasy, Susan. 2003. «Ethical Design Education». I Heller og Vienne (red.) Citizen Designer: Perspectives on Design Responsibility, 20-24. New York: Allworth Press. 5 sider.

Poynor, Rick. 2000. I Clark og Brody (red.) Design Studies: A Reader, 176-179 Oxford: Berg. 4 sider.

Szenasy, Susan. 2003. «Ethical Design Education». I Heller og Vienne (red.) Citizen Designer: Perspectives on Design Responsibility, 20-24. New York: Allworth Press. 5 sider.

Samlet sidetall/pensum

224 sider

Anbefalt litteratur

Papanek, Victor J. 1985 (1971) Design for the Real World: Human Ecology and Social Change (2. ed.) London: Thames & Hudson. ISBN: 9780500273586

Shea, Andrew. 2012. Designing for Social Change: Strategies for Community-based Graphic Design. New York: Princeton Architectural Press. ISBN: 9781616890476

Simmons, Christopher C. H. 2011. Just Design: Socially Conscious Design for Critical Causes. Ohio: HOW Books. ISBN: 9781600619717