Innhold

Etter to år med grunnleggende opplæring kan studenten få mulighet til å arbeide i en bedrift hvor det er ansatt grafiske designere. Eksempler på slike bedrifter er designbyråer, redaksjoner eller bedrifter med markeds-/kommunikasjonsavdelinger. Praksisstudenten skal delta i den profesjonelle praksisen som grafisk designer i bedriften.

Målet for praksisplassen er at studenten skal få et innblikk i arbeidshverdagen og den profesjonelle praksisen til en grafisk designer. Studenten skal i praksisperioden benytte ferdigheter og kunnskaper hun/han har tilegnet seg så langt i studiet, til å oppnå erfaring og praktisk kunnskap gjennom arbeidet ved bedriften.

Det inngås en kontrakt mellom bedriften og høyskolen, for å sikre faglig innhold i praksisperioden. Bedriften forplikter seg til å gi erfaring innen følgende punkter:

 • befaring/møter i oppstartsfase og underveis i prosjekt
 • designstrategi
 • designskisser / utarbeiding av designforslag
 • presentasjon for kunde
 • ferdigstilling og dokumentasjon av designløsning
 • oppfølging av avsluttede prosjekter

I tillegg må kandidaten følge teoriundervisning (ca. 36 timer) ved høyskolen, og løse oppgaver knyttet til dette.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om teoretiske modeller, begreper og kriterier som er sentrale for grafisk design-praksis
 • har kunnskap om hvordan ulike perspektiver på grafisk design-faget kan påvirke praksisen som designer

Ferdigheter

Studenten...

 • kan delta i gjennomføringen faglige komplekse prosjekter
 • kan samarbeide med profesjonelle utøvere innen egen og andre faggrupper
 • kan beskrive beste praksis ved å knytte teori opp mot bedriftens praktiske oppgaver
 • kan anvende forskjellige metoder, arbeidsmåter og verktøy til å løse problemstillinger innen profesjonell praksis
 • kan bruke ny og aktuell fagkunnskap i profesjonell praksis

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan reflektere over dagsaktuelle utfordringer og tematikk knyttet til fagområdet grafisk design
 • kan selvstendig oppdatere egen kunnskap gjennom veiledning og kontakt med fagmiljøer
 • kan reflektere over egen faglig utvikling underveis, og vise evne til å justere denne i forhold til tilbakemelding

Emnet inngår i

Bachelor i grafisk design

Læringsaktiviteter

Det er høyskolen som skaffer praksisplasser. Det gjøres en grundig faglig vurdering av bedriften før avtale inngås. Studentene har mulighet til å søke på praksisplassene* etter følgende kriterier:

 • søknad med CV
 • portfolio med utdrag fra tidligere studentarbeider ved høyskolen
 • karakterer oppnådd så langt i studiet
 • bedriften deltar i utvelgelsen praksisstudent 

(*Antall praksisplasser kan variere fra år til år.)

Pedagogiske metoder:

Det utpekes en veileder hos arbeidsgiver og en veileder fra høyskolen. Veileder hos arbeidsgiver vil ha fokus på den profesjonelle praksis og de praktiske kriteriene skissert ovenfor. Veileder fra høyskolen vil ha fokus på både praksisperioden i bedriften og det som er relatert til teoriundervisningen. Veiledning i regi av høyskolen består av følgende:

 • 2 veiledningsmøter ved bedriften med veileder fra høyskolen
 • 3 veiledningsmøter ved høyskolen (etter avtale)

Vurdering:

Vurderingsform knyttet til praksis er mappevurdering. Studenten vil arbeide med oppgaver underveis i semesteret, både i bedriften og ved høyskolen. Disse oppgavene vil bli en del av vurderingsgrunnlaget for emnet:

 • oppgave(r) knyttet til teoriundervisning ved høyskolen
 • portfolio/arbeidsprøver fra prosjekter kandidaten har arbeidet med i bedriften, med refleksjonsnotat
 • attest fra arbeidsgiver på at praksisperioden godkjennes

Anbefalt tidsbruk

I bedrift:

 • 480 timer (gjennomsnittlig 4 dager i uken x 8 timer x 15 uker)
 • 2 bedriftsbesøk av faglig fra skolen

Deltakelse i undervisning:

 • Undervisning: ca. 36 timer
 • Selvstudium, forberedelse/etterarbeid til undervisning: ca. 200 timer
 • 3 veiledningsmøter knyttet til undervisning 
 • Gjennomføring av mappeeksamen: ca. 80 timer

Anbefalt tidsforbruk totalt: ca. 800 timer

Arbeidslivstilknytning

Praksis i bedrift.

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell

Varighet: 2 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Berger, John. 2008. Ways of Seeing. London: British Broadcasting Corporation and Penguin Books. ISBN: 9780141035796. 176 sider.

Davis, Meredith. 2012. Graphic Design Theory. London: Thames & Hudson. ISBN: 9780500290491. 256 sider.

Mendelsund, Peter. 2014. What We See When We Read. New York: Vintage. ISBN: 9780804171632. 448 sider.

Noble, Ian og Russell Bestley. 2016. Visual Research: An Introduction to Research Methodologies in Graphic Design. 3. utg. London: Fairchild Books. ISBN: 9781474232906. 228 sider.

Samlet sidetall/pensum

1108 sider

Anbefalt litteratur

Barthes, Roland. 2013. Mythologies. New York: Hill and Wang. [ISBN: 9780099529750. 187 sider. ]

Grimsgaard, Wanda. 2018. Design og strategi. Oslo: Cappelen Damm. 600 sider

Hellmark, Christer. 2000. Typografisk håndbok. Oslo: Spartacus. ISBN: 9788243001534. [Elektronisk tilgjengelig via Nasjonalbiblioteket: http://www.nb.no/nbsok/nb/b7d2244217e1fb6c33fa971ec713ff5e.nbdigital?lang=no#0 ]

Leborg, Christian. 2004. Visuell grammatikk. Oslo: Abstrakt Forl. ISBN: 8279351183.

Middendorp, Jan. 2012. Shaping Text: Type, Typography and the Reader. BIS Publishers. ISBN: 9789063692230. 

Noble, Ian, og Russell Bestley. 2001. Experimental Layout. Hove: RotoVision.

Shaughnessy, Adrian og Michael Bierut. 2009. Graphic Design: A User's Manual. London: Laurence King Publishing. ISBN: 9781856695916.