Innhold

  • Markedsføring som fag, teknikk og forretningsfilosofi
  • Analyser av marked/målgruppe og markedsstrategi
  • Markedsplan
  • Gjennomføring av markedsaktiviteter
  • Relasjonsmarkedsføring og SD-logikk
  • Effektmåling og kontroll
  • Etiske aspekter 

Læringsutbytte

Kunnskaper: 

Kandidaten 

* har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innen fagområdet markedsføring, inkludert nåsituasjonsanalyser, marketing mix og relasjonsmarkedsføring samt markedsføring som forretningsfilosofi.

* kjenner til  forsknings og utviklingsarbeid relatert til fagområdet markedsføring og er i stand til å oppdatere sin kunnskap innen feltet.

* har kunnskap om markedsføringsfagets historie, egenart, tradisjoner og rolle i verdiskapningen for samfunnet, bedriftene og enkelt individet.

Ferdigheter:

Kandidaten 

*  kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid  på praktiske og teoretiske problemstillinger knyttet til analyser av markeder og treffe begrunnede valg med tanke på taktiske og strategiske disposisjoner.

* kan reflekter over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning.

* kan identifisere, vurdere  og henvise til relevant fagstoff og benytte dette til å belyse en gitt problemstilling knyttet til markedsføringsfaget.

* kan beherske relevante teknikker, analyser og utvikle strategier og markedsplan.

Generell kompetanse:  

Kandidaten

* har innsikt i relevante fag og yrkesetiske problemstillinger knyttet til vare- og tjenestetransaksjoner, forbruk og stimulering til forbruk.

* kan planlegge og gjennomføre varierte oppgaver og prosjekter knyttet til markedsføring som strekker seg over tid, alene eller i gruppe i tråd med etiske krav og retningslinjer. 

* kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer.

* kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innen markedsføring og på denne måten bidra til bedre praksis.

* kjenne til nytenkning og innovasjonsprosesser innen fagområdet markedsføring.

Emnet inngår i

Bachelor i interiørarkitektur

Bachelor i kreativ markedskommunikasjon

Bachelor i grafisk design

Læringsaktiviteter

Forelesninger, gruppedisjusjoner og arbeid med case

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Arbeidslivstilknytning

Gjesteforelesere fra næringslivet hentes inn.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A-F (F for ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Framnes, Runar, Arve Pettersen og Hans Mathias Thjømøe. 2011. Markedsføringsledelse. 8.utg. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: 9788215017204. Sider: 618 Pris: 599,-

 

Levitt, Theodore. 2002. "Nærsynt markedsføring." Magma, (2). Sider: 12. [Elektronisk tilgjengelig via Magma: https://www.magma.no/naersynt-markedsfoering ]

 

Sandvik, Kåre. 1998. "Markedsorientering som kilde til konkurransefortrinn." Magma, (4). Sider: 6. [Elektronisk tilgjengelig via Magma: https://www.magma.no/markedsorientering-som-kilde-til-konkurransefortrinn ]

 

Vargo Stephen L. og Robert F. Lusch. 2004. "Evolving to a New Dominant Logic for Marketing." Journal of Marketing Vol. 68, 1 -17 Sider: 17. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=12142574&site=ehost-live&scope=site ]

Samlet sidetall/pensum

Totalt: 653 sider

Anbefalt litteratur

-