Innhold

Emnet er en innføring i kreativ metode og gir en grunnleggende kompetanse på å planlegge og gjennomføre kreative prosesser. I emnet lærer studentene en rekke ulike kreative metoder for å kunne utvikle nye ideer og konsepter. Følgende områder blir gjennomgått:

 • Definisjoner på kreativitet, idé, konsept, kreativitet og metode
 • Behov for kreativitet i en organisatorisk og samfunnsmessig sammenheng
 • Ulike idéutviklingsmodeller og tankesett som ligger til grunn for kreativt arbeid
 • Kreativ holdning og samspill, og hva som hemmer og fremmer kreativt arbeid
 • Kreativ metodikk knyttet til tre faser: kartlegging, idégenerering og idébearbeiding, og overgangene mellom disse fasene
 • Creative Problem Solving (CPS) metodikk og dens lange historie
 • Lateral tenkning
 • Behovsavdekning, innsikt i brukere og forståelse av problemstilling
 • Brainstorming og brainwriting
 • Kobling- og vrengningsmetoder
 • Visuelle verktøy for kreativt arbeid
 • Idébearbeidingsmetoder
 • Evaluering av ideer og konsepter
 • Innsalg av ideer og konsepter

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Kandidaten har...

 • kunnskap om hva som hemmer og fremmer kreativ praksis både hos individ, gruppe og organisasjon, samt kunnskap om tankesett som ligger til grunn for kreativt arbeid
 • kunnskap om ulike kreative metoder knyttet til idéutviklingsprosesser fra behovsavdekning, idégenerering til bearbeiding og innsalg av utvalgte konsepter. Innsikt i de ulike fasene av idéutviklingsarbeidet og forståelse av overgangene mellom disse fasene
 • kunnskap om teoriene bak metoder som kreativ problemløsning, brainstorming, brainwriting, tvungen kobling, lateral tenkning og vrengning
 • kunnskap om hvilke kreative metoder som passer til ulike case og fagdisipliner
 • kunnskap om den rolle kreativitet spiller i organisatorisk utvikling

Ferdigheter:

Kandidaten...

 • kan anvende idéutviklingsmetoder til å finne kreative løsninger på en problemstilling
 • kan reflektere over bruken av ulike idéutviklingsmetoder og argumentere for metodevalg
 • kan designe en kreativ prosess fra behovsavdekning til utvikling av endelig konsept, basert på en gitt problemstilling
 • kan samhandle kreativt med andre i en utviklingsgruppe og kunne reflektere over hva som hemmer og fremmer det kreative arbeidet i samhandlingen.
 • kan argumentere og selge inn konsepter til aktuelle aktører og kjenne til fordeler og merverdier konseptene kan gi

Generell kompetanse:

Kandidaten har...

 • et bevisst forhold til kreative metoder og hvordan kreativiteten spiller seg ut i ulike fora.
 • grunnleggende kompetanse på kreativitet og kreative metoder, som involverer både kreativ praksis og kritisk refleksjon rundt denne praksisen.
 • kompetanse til å løse en konkret problemstilling, og bruke kreative metoder som er egnet og tilpasset sin egen fagdisiplin.

Emnet inngår i

Bachelor i interiørarkitektur

Bachelor i grafisk design  

Læringsaktiviteter

Forelesning, veiledning, gruppearbeid, case- og prosjektarbeid, verksted, presentasjon. Ulike teorier, modeller og metoder foreleses. Metoder, øvelser og teknikker testes ut i påfølgende verkstedsarbeid, der studentene arbeider på en konkret case. Studentene reflekterer jevnlig over deres egen praksis og kommer med delleveranser underveis i kurset, som er atskilt fra eksamen.

Anbefalt tidsbruk

200

Arbeidslivstilknytning

Ingen spesifikke samfunns- og næringskontakter.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet

Eksamen

Eksamensdel: Hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: én (1) uke

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Berkun, Scott. 2010. "How to Pitch an Idea." I The Myth of Innovation. [Lesedato 22. mai 2016: http://www.graphics.com/article-old/how-pitch-idea ]

 

De Bono, Eric. 1995. "Serious Creativity." The Journal for Quality and Participation, 18(5): 12-18. [Lesedato 11. mai 2016: http://www.debonogroup.com/serious_creativity.php ]

 

Faste, Rolf A. 1987. Perceiving needs. SAE Journal, Society of Automotive Engineers. [Lesedato 11. mai 2016: http://fastefoundation.org/publications/perceiving_needs.pdf ]

 

Lerdahl, Erik. 2015. "Ledelse av idéutviklingsmøter." I Slagkraftige møter, 109-129. Oslo: Fagbokforlaget. ISBN: 9788245013504. Pris: ca. 499,-

 

Lerdahl, Erik. 2007. Slagkraft: Håndbok i idéutvikling. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS. ISBN: 9788205362864. Sider: 268. Pris: ca 458,-

 

Nielsen, Dorthe. 2001. Idebogen. København: Grafisk Litteratur. ISBN: 9788791171857. Sider: 191. Pris: ca. 439,-  

 

Treffinger, Donald J., Scott G. Isaksen og Dorval, K.B. Creative Problem Solving (CPS Version 6.1): A Contemporary Framework for Managing Change. [Lesedato 11. mai 2016: http://www.creativelearning.com/images/freePDFs/CPSVersion61.pdf ]

Samlet sidetall/pensum

Totalt antall: 516 sider

Anbefalt litteratur

Crilly, Nathan. 2015. "Fixation and creativity in concept development: The attitudes and practices of expert designers." Design Studies, 38: 54-91. [Elektronisk tilgjengelig via ScienceDirect: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0142694X15000137 ]

 

Csikszentmihalyi, Mihaly. 2013. Creativity: The Psychology of Discovery and Invention. New York: Harper Perennial. ISBN: 9780062283252.

 

De Bono, Eric. 1996. Serious Creativity: Using the Power of Lateral Thinking to Create New Ideas. New York: HarperCollinsBusiness. ISBN: 9780887305665.

 

Isaksen, Scott G. og Donald J. Treffinger. 2004. "Celebrating 50 years of Reflective Practice: Versions of Creative Problem Solving."  Journal of Creative Behavior, 38(2): 75-101. [Tilgjengelig elektronisk via Google Scholar: http://cpsb.com/cru/research/articles/Celebrating%2050%20Isak-Tref.pdf ]

 

Kaufmann, Geir. 2006. Hva er kreativitet. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: 9788215006451.

 

Lerdahl, Erik. 2005. "The Vision-based methodology: A holistic approach to the design of products." I Rønning (red.) FLYT: En nøkkel til kreativitet og innovasjon, 49-70. Trondheim: Tapir akademisk forlag. ISBN: 9788251920452. [Kan lastes ned via Slakraft: http://www.slagkraft.no/bøker-og-utgivelser/the-vision-based-methodology ]

 

Treffinger, Donald J., Scott G. Isaksen og K. Brian Dorval. 2006. Creative Problem Solving: An Introduction. Waco, Tex: Prufrock Press. ISBN: 9781412977739.

 

Young, James W. 2011. A Technique for Getting Ideas. Fontal Lobe Publishing. Sider: 20. [Lesedato 19. mai 2016: http://www.advancedhiring.com/portals/0/docs/a%20technique%20for%20getting%20ideas%20-%20james%20wood%20young.pdf ]