Innhold

 • Visceral II

  • gastrointestinalt

  • thorax

 • Spesielle pasientgrupper

  • obstetriske pasienter

  • postoperative

  • idrettsutøvere

  • geriatriske pasienter

 • Etikk og profesjonalisme

 • Lovverk

 • Motiverende kommunikasjon og endringsprosess

 • Smertefysiologi i den biopsykososiale modellen

 • Systemiske dysfunksjoner

 • Klinisk undervisning og praksis

  • Pasienthåndtering i par

  • Kasuistikkarbeid i grupper

  • Kliniske rutiner for undersøkelse og behandling

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kan beskrive visceral topografi, indikasjoner og kontraindikasjoner for behandling

 • kjenner til sammenhengen mellom den nevrologiske, sirkulatoriske og mekaniske forbindelsen viscera og muskel- og skjelettsystemet innehar

 • kjenner til de anatomiske og fysiologiske forbindelsene mellom kroppens muskel-skjelettsystem og systemisk funksjon

 • kan gjøre rede for hvilke hensyn man må ta i betraktning av spesielle pasientgrupper, og hvordan dette kan påvirke planleggingen og forløpet av den osteopatiske behandlingen

 • kjenner til den osteopatiske behandlingstilnærmingen til systemiske dysfunksjoner

 • kjenner til og reflektere over begrepet profesjonalisme

 • kjenner til lovverk for helsepersonell og alternativ behandling 

 • kan beskrive teorigrunnlaget for motiverende kommunikasjon og hvordan dette kan benyttes som et verktøy i klinisk praksis

 • kan beskrive smertens sentrale nevrofysiologi og -psykologi 

 • kan gjøre rede for lovverket som gjelder for utøvelse av yrket osteopati og hvilke lover og regler som ligger til grunn for autorisert helsepersonell i Norge

 • kan vise forståelse for etiske dilemmaer som kan oppstå i klinikksituasjon

 

Ferdigheter

Studenten...

 • kan anvende grunnleggende samtaleferdigheter i motiverende kommunikasjon med andre mennesker, samt kommunisere med relevant helsepersonell angående medisinske problemstillinger

 • kan evaluere og behandle dysfunksjon i det gastrointestinale system og viscerale strukturer i thoraxregionen

 • kan integrere ervervet kunnskap i en behandlingssituasjon av spesielle pasientgrupper

 • behersker kliniske medisinske, ortopediske, og osteopatiske tester samt undersøkelsesmetoder i håndtering av spesielle pasientgrupper

 • kan anvende et spekter av osteopatiske teknikker brukt i pasientbehandling

 • kan gjennomføre, under observasjon av medstudent, en selvstendig klinisk undersøkelse av pasienten som inkluderer sykehistorie, kliniske-medisinske, ortopediske, nevrologiske og osteopatiske diagnostiske undersøkelser

 • kan utarbeide og gjennomføre en grunnleggende osteopatisk behandlingsplan som inkluderer kortsiktige og langsiktige behandlingsmålsetninger, manuell behandling, råd og veiledning samt benytte de osteopatisk modellene i pasientvurderingen

 • kan bruke og drøfte pasientkasuistikker som et læringsverktøy for faglig fordypning og tilegning av ny kunnskap

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • forstår osteopatens rolle i det norske helsevesenet

 • kan diskutere det etiske perspektivet ved osteopatisk behandling av ulike pasientgrupper

 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier og fag- og yrkesetiske problemstillinger

 • kan planlegge og gjennomføre undersøkelse og behandling av pasienter under veiledning

Emnet inngår i

Bachelor i osteopati

Læringsaktiviteter

Undervisningen legges opp med forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid i klassen. I tillegg undervises det i praktisk undervisning slik at studenten erfarer sammenheng mellom teori og praksis. Studentene vil også praktisere i par på studentklinikken med pasienter, under oppfølging fra veileder. For best mulig forståelse av pensum må studentene delta aktivt i diskusjonene i forelesningene og i gruppearbeid.

Anbefalt tidsbruk

534 timer

Arbeidslivstilknytning

Studentene praktiserer osteopati på pasienter under veiledning. Pasientene presenterer med ulike plager og har stort spenn i alder, noe som tilsvarer en tilnærmet lik arbeidsdag som osteopat i klinisk praksis. Veiledere er praksisnære og har stort sett lang erfaring fra arbeid med pasienter.

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Praktisk individuell eksamen

Varighet: 30 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

*Chila AG, red. Foundations of osteopathic medicine. 3. utg. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2010. 1472 s. ISBN: 9780781766715. Kap 14, 19-32, 44, 52E, 53-55, 59, 64, 68 Totalt 230 s.

Hegben, E. Visceral manipulation in osteopathy. Thieme publishing group; 2010. ISBN: 9783131472014.  Kap 5-13, 17. 150 s.

*DeStefano L. Greenmans principles of manual medicine. 5. utg. Philadelphia, Pa.: Lippincott Williams & Wilkins; 2016. 520 s. ISBN: 9781451193909. Kap. 2 Totalt 30 s.

Stone C. Visceral and obstetric osteopathy. Edinburgh: Churchill Livingstone Elsevier; 2007. 364 s. ISBN: 9780443102028.  Kap 1-5, 8-10. 180 sider.

*Magee DJ. Orthopedic physical assessment. 6. utg. St. Louis: Saunders Elsevier; 2014. 1173 s. ISBN: 9781455709779.  Kap 18, 20 sider.

General Osteopathic Council. Osteopathic practice standards. London: General Osteopathic Council; 2012. 29 s. [Tilgang fra: https://www.osteopathy.org.uk/news-and-resources/publications/standards-of-practice/]

Helsepersonelloven. 1999. Lov om Helsepersonell m.v. av 1999-07-02 nr. 64. [Tilgang fra:https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64]

Tyreman, Stephen. (2015). Trust and Truth: Uncertainty in health care practice. J of Evaluation in Clinical Practice, 21(3), 470-478.[Legges ut på Luvit ved studiestart]

Wifstad Å. Helsefagenes etikk: en innføring. Oslo: Universitetsforlaget; 2013. Kap: Innledning, 1, 2, 3 og 4 (totalt 77 sider)

Barth T, Børtveit T og Prescott P. Motiverende intervju - Samtaler om endring. Oslo: Gyldendal; 2013. ISBN 9788205424081.

D. Gillanders. Psychological aspects of Chronic Pain. Chapter 15. In ABC of Pain. Editors: L Colvin and M Fallon. Blackwell Publishing. ISBN 9781405176217

J.N. Penny. The biopsychosocial model of pain and contemporary osteopathic practice. IJOM 2010, 42-47 [Legges ut på Luvit ved studiestart]

Morrison I, Løken LS, Olausson H. The skin as a social organ. Exp Brain Res . 2010. Jul; 204(3):305-314. 9 s. [Legges ut på Luvit ved studiestart]

Woolf. CJ. Central sensitization: implications for the diagnosis and treatment of pain. Pain 2011; 152(3): pp.S2-S15 [Forfatters manuskript tilgjengelig fra: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3268359/]

Iannetti GD. From the neuromatrix to the pain matrix (and back). Exp Brain Res 2010;205(1):1-12. [Legges ut på Luvit ved studiestart]

Kompendium i «Osteopati og idrettsskader» gjøres tilgjengelig på Luvit og inneholder:

 • Brukner P (red), Clarsen B (red), Cook J (red), Cools A (red), Crossley K (red), Hutchinson M (red) et al. Brukner & Khan¿s Clinical Sports Medicine - Volume 1 Injuries, 5.ed, McGraw-Hill Companies 2017. Kap 1,3,4,17,18,19 8 (totalt 98 sider)
  • Kap. 1 (7 s.): Sport and exercise medicine: the team approach (s. 2-8)
  • Kap. 3 (15 s.): Sports injuries: acute (s. 13-27)
  • Kap. 4 (25 s.): Sports injuries: overuse (s. 29-53)
  • Kap. 17 (37 s.): Treatment of sports injuries (s. 239-275)
  • Kap. 18 (7 s.): Principles of sports injuries rehabilitation (s. 277-283)
  • Kap. 19 (9 s.): Return to play (285-293)

McCrory P, Meeuwisse W, Dvorak Jiri, Aubry M, Bailes J, Broglio S et al. Consensus statement on concussion in sport the 5th international conference on concussion in sport held in Berlin, October 2016 Br J Sports Med 2017;0:1-10 [Tilgang fra: http://bjsm.bmj.com/content/early/2017/04/26/bjsports-2017-097699]

Lederman. A process approach in manual and physical therapies: beyond the structural model. CPDO Online Journal 2015, May, p1-18 [Tilgang fra: http://www.journalofosteopathicmedicine.com/article/S1746-0689(16)30007-4/pdf]

Samlet sidetall/pensum

 980 sider

Anbefalt litteratur

Wittgenstein, Ludwig. (1969). On Certainty (G. E. M. Anscombe & G. H. von Wright Eds.). Oxford: Blackwell Publishing. ISBN: 9780631169406

Dutton M. Duttons orthopedic survival guide: managing common conditions. New York: McGraw-Hill; 2011. 1045 s. ISBN: 9780071715102

Fjerstad E. Frisk og kronisk syk: et psykologisk perspektiv på kronisk sykdom. Oslo: Gyldendal Akademisk; 2010. 297 s. ISBN: 9788205402355

Gatterman M. Whiplash: a patient centered approach to management. St. Louis: Mosby; 2012. ISBN: 9780323045834. [Tilgjengelig via Amazon]

King HH, Jänig W, Patterson MM. The science and clinical application of manual therapy. Edinburgh: Churchill Livingstone  Elsevier; 2011. 325 s. ISBN: 9780702033872

Brukner P, Clarson B, Cook J. Brukner & Khans Clinical Sports Medicine, 5. utg. [Sydney]: McGraw-Hill Education; 2017. 1056 s. ISBN  9781743761380

Douglas G, Nicol F, Robertson C, red.  Macleods clinical examination. 13. utg. Edinburgh: Churchill Livingstone Elsevier; 2013. 451 s. ISBN: 9780702047282

Eide H, Eide T. Kommunikasjon i relasjoner: personorientering, samhandling, etikk. 3. utg. Oslo: Gyldendal akademisk; 2017. 420 s. ISBN  9788205500563

Goodman C, Lazaro  RT, Heick J. Differential diagnosis for Physical Therapists: Screening for Referral. 6.utg. St. Louis: Elsevier/Saunders; 2017. 784 s. ISBN: 9780323478496

Kumar PJ, Clark ML. Kumar and Clarks clinical medicine. 8. rev utg. St. Louis: Saunders Elsevier; 2012. 1304 s. ISBN: 9780702066016

Bleakley CM , Glasgow PD , Philips P , et al (2011); for the Association of Chartered Physiotherapists in Sports and Exercise Medicine (ACPSM). Guidelines on the Management of Acute Soft Tissue Injury Using Protection Rest Ice Compression and Elevation.London: ACPSM [Tilgang fra: https://www.physiosinsport.org/media/wysiwyg/ACPSM_Physio_Price_A4.pdf]