Innhold

 • Osteopatiske modeller
 • Klinisk resonnering:
  • introduksjon til «Evidence Based Medicine»
  • teoretisk rammeverk og bakgrunn for klinisk resonnering
  • diagnostiske strategier og diagnostisk tankegang
  • fra undersøkelse til behandlingsplanlegging
   • den diagnostiske prosess
   • arbeidshypotese og prognostisk analyse
   • korte- og langsiktige behandlingsmålsetninger
   • behandlingsplanlegging og evaluering
   • individuell tilpasning
  • kasuistikktrening og differensialdiagnostisering
 • Anamnese og anamnesetrening
 • Spesielle tilstander:
  • thoracic outlet syndrom (TOS)
  • whiplash associated disorder (WAD)
  • hodepiner
  • vestibulare tilstander (svimmelhet)
  • tendinopatier
 • Praktisk orientert klinisk medisin i ulike kroppssystemer
 • Integrert klinisk undersøkelse for en førstegangskonsultasjon
 • Innføring i den globale osteopatiske undersøkelsen

Læringsutbytte

Studenten skal etter endt emne være i stand til å:

 

Kunnskap

 • beskrive de fem konseptuelle osteopatiske modellene og deres rolle i evaluering og behandling av pasienten
 • beskrive anamnesens innhold og viktighet
 • beskrive innholdet i paradigmet «Evidence Based Medicine»
 • beskrive hva klinisk resonnering er og hvilke faktorer som påvirker den prosessen
 • gjøre rede for den diagnostiske prosess og diagnostiske strategier
 • forklare hva en prognose er og hvilke faktorer som påvirker pasientens prognose
 • kjenne til hvordan pasientens helse og muskel- og skjelettplager kan påvirkes av interne og eksterne faktorer
 • ha forståelse for en moderne fortolkning av de tradisjonelle osteopatiske prinsippene og hvordan dette påvirker den kliniske beslutningsprosessen
 • gjøre rede for kliniske presentasjoner til vanlige tilstander i de forskjellige kroppssystemene, samt generelle og regionspesifikke røde flagg
 • gjøre rede for patofysiologi og patogenese for spesielle tilstander, samt hvilke behandlingsmuligheter man har

Ferdigheter

 • gjennomføre en anamnese
 • planlegge og gjennomføre en integrert  klinisk undersøkelse for en førstegangskonsultasjon
 • kunne vurdere pasientens plager, generere differensialdiagnoser, gjennomføre en prognostisk analyse, formulere en arbeidshypotese og redegjøre for kortsiktig og langsiktig behandlingsplan
 • implementere paradigmet «Evidence Based Medicine», og osteopatisk teori i det kliniske resonnementet og behandlingsplanleggingen
 • ha utviklet et tilstrekkelig medisinsk og helsefaglig vokabular for effektiv kommunikasjon med annet helsepersonell
 • differensiere på bakgrunn av den kliniske presentasjonen mellom ulike tilstander i de forskjellige kroppssystemene, samt de spesielle tilstandene, og avdekke røde flagg hvor pasienten bør / skal henvises
 • integrere kunnskap fra forskjellige fagområder i forståelse av pasientens kliniske presentasjon: ortopedi, revmatologi, nevrologi og klinisk medisin
 • gjennomføre Greenman's 12 steg som et ledd i den globale osteopatiske undersøkelse
 • diagnostisere og utføre osteopatisk behandling på de spesielle tilstandene

Generell kompetanse

 • anvende klinisk resonnering og den diagnostiske prosess i kasuistikktrening
 • tolke tegn og symptomer, utføre klinisk medisinske undersøkelser og begrunne prioritering av differensialdiagnoser
 • ha innsikt i basalmedisinske problemstillinger

Emnet inngår i

Bachelor i osteopati

Læringsaktiviteter

Undervisningen legges opp med forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid i klassen. I tillegg undervises det i praktisk undervisning slik at studenten erfarer sammenheng mellom teori og praksis. For best mulig forståelse av pensum må studentene delta aktivt i diskusjonene i forelesningene og i gruppearbeid.

Anbefalt tidsbruk

400 timer

Arbeidslivstilknytning

Gjesteforelesere fra sektoren benyttes

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Fem timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Individuell praktisk metodisk eksamen

Varighet: Inntil 30 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

*Chila AG, red. Foundations of osteopathic medicine. 3. utg. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2010. 1472 s. ISBN: 9780781766715. Kap. 14, 20-32. Totalt 130 s. Pris: ca. 1099,-

 

*Douglas FN, Robertson C, Nicol F, red. Macleod's clinical examination.13. utg. Edinburgh: Churchill Livingstone; 2013. 451 s. ISBN 9780702047282. Kap. 1-10, 13. Totalt 170 s. Pris: ca. 539,-

 

Goodman C, Snyder T. Differential diagnosis for Physical Therapists: Screening for Referral. 5.utg. St. Louis: Elsevier/Saunders; 2012. 787 s. ISBN 9781437725438. Pensum: ca 300 s. Pris: ca. 599,-

 

Higgs J, Jones M, Loftus S, Christensen N, red. Clinical Reasoning in the Health Professions. 3ed. Amsterdam: Butterworth-Heinemann; 2008. 504 s. Utdrag ca. 100 sider. ISBN 9780750688857. Pris: ca. 699,-

 

Digitalt kompendium i «Hodepiner» gjøres tilgjengelig via Luvit ved studiestart:

Loder E, Rizzoli P. Tension-type headache. BMJ: British Medical Journal. 2008;336(7635):88-92. doi:10.1136/bmj.39412.705868.AD. Tilgang fra: http://www.bmj.com/content/336/7635/88

 

Rapoport AM, Bigal ME.The clinical spectrum of migraine. Compr Ther. 2003 Spring;29(1):35-42.

 

Digitalt kompendium i «Svimmelhet» gjøres tilgjengelig via Luvit ved studiestart:

Goplen L. Svimmelhet: diagnostikk og behandling. Bergen: Kompetansesenter for vestibulære sykdommer Øre-nese-halsavdelingen Haukeland Universitetssykehus, 76 s. Tilgang fra: http://www.balanselaboratoriet.no/en_vei_ut_av_svimmelheten/veileder/

 

Li Y, Peng B. Pathogenesis, Diagnosis, and Treatment of Cervical Vertigo. Pain Physician 2015; 18:E583-E595. Tilgang fra: http://www.painphysicianjournal.com/current/pdf?article=MjM3NQ%3D%3D&journal=89

 

Lystad RP, Bell G, Bonnevie-Svendsen M, Carter CV. Manual therapy with and without vestibular rehabilitation for cervicogenic dizziness: a systematic review. Chiropractic & Manual Therapies 2011, 19:21: TIlgang fra: http://chiromt.biomedcentral.com/articles/10.1186/2045-709X-19-21.   

 

Digitalt kompendium i «Klinisk resonnering og integrasjon» gjøres tilgjengelig via Luvit ved studiestart:

Jones M. Clinical reasoning and pain. Man ther 1995;(1)1:17-24

 

Greenhalgh T, Howick J, Maskrey N. Evidence based medicine: a movement in crisis? BMJ 2014;348:g3725. Tilgang fra: http://www.bmj.com/content/348/bmj.g3725

 

Thomson OP, Petty NJ, Moore AP. Clinical reasoning in osteopathy: more than just principles? Int J Osteopath Med. 2011 Jun;14(2):71-76. 6 s.

 

Grace S, Orrock P, Vaughan B, Blaich R, Coutts R. Understanding clinical reasoning in osteopathy: a qualitative research approach. Chiropr Man Therap 2016; Mar 8;24:6. TIlgang fra: http://chiromt.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12998-016-0087-x

 

Bialosky JE, Bishop MD, Price DD, Robinson ME, George SZ. The mechanisms of manual therapy in the treatment of musculoskeletal pain: a comprehensive model. Man Ther 2009;14(5):531-38.  TIlgang fra: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2775050/

 

Digitalt kompendium i «Tendinopati» gjøres tilgjengelig via Luvit ved studiestart:

Alfredsson H, Pietilä T, Jonsson P, Lorentzon R. Heavy-Load Eccentric Calf Muscle Training For the Treatment of Chronic Achilles Tendinosis. Am J Sports Med 1998 26(3):360-6

 

Cook JL, Purdam CR. Is tendon pathology a continuum? A pathology model to explain the clinical presentation of load.induced tendinopathy. Br J Sports Med 2009; 43:409-416. Tilgang fra: http://bjsm.bmj.com/content/43/6/409.long

 

Cook JL, Rio E, Purdam CR, Docking SI. Revisiting the continuum model of tendon pathology: what is it merit in clinical practice and research? Br J Sports Med 2016 Oct;50(19):1187-91.Tilgang fra: http://bjsm.bmj.com/content/50/19/1187.long

 

Kongsgaard M. et al. Corticosteroid injections, eccentric decline squat training and heavy slow resistance training in patellar tendinopathy. Scand J Med Sci Sports 2009:19(6):790-802. TIlgang fra HK-biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=s3h&AN=45393179&site=ehost-live&scope=site

 

Rio E, Kidgell D, Moseley GL, et al. Tendon neuroplastic training: changing the way we think about tendon rehabilitation: a narrative review. Br J Sports Med 2015;50(4):209-15. Tilgang fra: http://bjsm.bmj.com/content/50/4/209.long

 

Rees JD, Stride M, Scott A. Tendons time to revisit inflammation. Br J Sports Med. 2014;48(21):1553-7. Tilgang fra: http://bjsm.bmj.com/content/48/21/1553.long

Samlet sidetall/pensum

912 sider. 

Anbefalt litteratur

Houghton AR, Gray D. Chamberlains symptoms and signs in clinical medicine: an introduction to medical diagnosis. 13. utg. London: Hodder Arnold; 2010. 491 s. ISBN 9780340974254.

 

Kumar P, Clark M. Kumar & Clarks clinical medicine. 8. utg. Edinburgh: Saunders Elsevier; 2012. 1286 s. ISBN 9780702066016.

 

Lederman E. The science and practice of manual therapy.2. utg. Edinburgh: Churchill Livingstone/Elsevier; 2005. 336 s. ISBN 9780443074325.

 

Magee DJ. Orthopedic Physical Assessment. 6. utg. [Philadelphia]: Elsevier; 2014. 1184 s. ISBN 9781455709779.

 

Gates PC. Clinical neurology: a primer. Chatswood: Churchill Livingstone/Elsevier; 2010. xv+403 s. ISBN 9780729539357

 

Montgomery K. How doctors think: clinical judgment and the practice of medicine. Oxford: Oxford University Press; 2006. 247 s. Utdrag, 150 s. ISBN 9780195187120.  [Tilgang fra HK-biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=169189&site=ehost-live&scope=site]