Innhold

Global kapitalisme. Om oppbyggingen av markedet

Handel. Om varestrømmer og produksjonsland

Finans. Om finansøkonomiens rolle i markedet

Markedsføring og forbruk. Om påvirkningens makt og avmakt

Merkevarers makt

Styring. Om myndighetenes rolle

Ulikhet Om skjevheter i fordeling

Miljø. Om markedets naturskapte begrensninger

Teknologi og markedsendringer

Salgskanaler, markedsmuligheter og målgrupper

Lokale og globale målgrupper

Strategi - herunder verdikjeder og disruptive innovasjoner

Norsk dagligvare. Makt og konkurranse

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • kjenner til hvordan globale varestrømmer og produksjonssystemer er betingelser for det som skjer i økonomien.
  • kjenner til drøftinger rundt hvor fritt eller styrt markedet er og rundt forholdet mellom forbrukernes etterspørsel og makt i produksjon og distribusjonsleddene.  
  • kjenner til spørsmål om endringer i politiske betingelser for ha som skjer i økonomien.
  • kjenner til spørsmål om endringer i markedet knyttet til konkurranse, teknologiske innovasjoner og virksomheters strategi.

 

Ferdigheter

Studenten...

  • kan drøfte maktforhold i markedet på forskjellige geografiske nivåer.
  • kan reflektere rundt strategier for å lykkes i markedet.
  • kan drøfte hvordan institusjoner er aktører som bruker virkemidler som bryter med bildet av et fritt marked og hvordan ny teknologi kan endre mulighetene for markedsaktører.

 

Generell kompetanse

Studenten...

  • har et nyansert bilde av hva som ligger i begrepet marked og kan drøfte særegenheter ved dagens marked.
  • kan være agenter og tenke strategisk rundt makt i markedet.

Emnet inngår i

Bachelor i markedsføring og merkevareledelse 

Læringsaktiviteter

Undervisningen vil foregå som forelesninger, kollokviegrupper, interaktive diskusjoner basert på ulike temaer og praktiske case.  Studentene skal som en del av emnet bli kjent med et selvvalgt case der de oppfordres til å hente inn egne primærdata.

Individuell hjemmeeksamen/case baseres på at studentene skal ta utgangspunkt i et selvvalgt case knyttet til markedet i Norge og bruke pensum og annen relevant litteratur til å svare på en problemstilling knyttet til caset.

Anbefalt tidsbruk

225 arbeidstimer.

Arbeidslivstilknytning

Pensum er generelt, men undervisningen vil knyttes til konkrete eksempler fra Norge, for eksempel konkurransesituasjonen i norsk handel og de produksjonssystemene som varene som selges i Norge er en del av. Det er ambisjoner om på få gjesteforelesere med direkte erfaring fra dette og oppgaven studentene får åpner for at de skaffer seg førstehåndsinformasjon fra institusjoner i Norge og krever at de setter seg inn i dagens situasjon i daglivarebransjen.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Bogen, Espen. 2012. Etableringshindre i dagligvarehandelen. Masteroppgave, NMBU. 48 sider. [Elektronisk tilgjengelig via Brage: http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/187669/1/Etableringshindere%20i%20dagligvarehandelen.pdf ]

Centeno, Miguel A. og Joseph N. Cohen. 2010. Global capitalism: A sociological perspective. Cambridge: Polity Press. ISBN: 9780745644516. Sider: 180. Pris: 239,-

Mauborgne, Renee A. og W. Chan Kim. 2011. HBR's 10 Must Reads on Strategy. Cambridge: Harvard Business Review Press. ISBN: 9781422157985. Sider 288. Pris: 233,-

NOU 2011:4. Mat, makt og avmakt: Om styrkeforholdene i verdikjeden for mat. Landbruks- og matdepartementet. Sider: 123. [Lesedato 26. april 2016: http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/dok/nou-er/2011/nou-2011-4.html?id=640128 ]

Pettersen, Ivar (red.). 2013. Dagligvarehandel og mat 2013. Oslo. Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning. [Elektronisk tilgjengelig: http://www.nilf.no/publikasjoner/Andre_publikasjoner/DagligvarehandelOgMat/2013/dagligvarehandel_og_mat_2013 ]

Samlet sidetall/pensum

724 sider

Anbefalt litteratur

Anderson, Chris. 2008. The long tail: why the future of business is selling less of more. New York: Hyperion. ISBN: 9781401309664.

Bogen, Espen. 2008. Rik på lavpris: Bløffen om priser og konkurranse i norske matbutikker. Oslo: Kagge. ISBN: 9788248908067. Sider: 175. Pris: ca. 290,- [Selges direkte fra forfatter og foreleser; emneansvarlig informerer mer om dette.]

Christensen, Clayton M. 2015.  The innovators dilemma. Cambridge: Harvard Business Review Press.  Kindle ASIN: B012BLTM6I. Sider 238. Pris ca 160,- [Kjøpes via Amazon Kindle]

Dicken, Peter. 2014. Global shift: Mapping the changing contours of the world economy. 6. utg. Los Angeles: Sage. ISBN: 9781446282106.

Jarvis, Jeff. 2009. What would Google do? Reverse engineering the fastest growing company in the history of the world. New York: HarperCollins. ISBN: 9780061709692.

Knowles, Caroline. 2014. Flip-flop: A Journey Through Globalisation's Backroads. London: Pluto Press. ISBN:: 9780745334110. Sider: 193. Pris: ca 340,-

Lipovetsky, Gilles. 1994. The empire of fashion: Dressing modern democracy. Princeton, N.J.: Princeton University Press. ISBN: 9780691102627.