Innhold

Kurset gir studentene en attraktiv og ettertraktet kompetanse i tverrkulturell forretningskommunikasjon på engelsk. Den åpner muligheter for å bygge relasjoner på tvers av kulturer, og er spesielt relevant for studenter som ønsker å jobbe i bedrifter med internasjonale kontakter, samt for internasjonale studenter.  

Emnet undervises og evalueres på engelsk. Hovedmålet med emnet er å styrke studentenes kompetanse og forståelse for internasjonal forretningskommunikasjon. Studentene vil få kunnskap om tverrkulturell forretningskommunikasjon, internasjonale forhandlinger, forretningsetikk, historiefortelling og praktisk forretningskommunikasjon. Generelle prinsipper for forretningskommunikasjon knyttes til hvordan ulike faktorer som nasjonal kultur, verdier og organisasjonskultur påvirker kommunikasjon og beslutninger. De vil erfare tverrkulturelle utfordringer i forhandlinger gjennom case og rollespill, der forhandlingsteori anvendes i praktisk problemløsing i relevante tverrkulturelle forretningssammenhenger.

 

1. Tverrkulturell forretningskommunikasjon:

- Kultur og global ledelse

- Tverrkulturell forretningskommunikasjon 

- Kultur, verdier og normer 

- Verbal, ikke-verbal og paraverbal kommunikasjon i ulike kulturer

- Kulturelle dimensjoner og trekk 

- Høykontekst- og lavkontekstkommunikasjon 

- Relasjoner til tid, formalitet og uttrykk for følelser i ulike kulturer 

2. Internasjonal forretningsetikk

- Kultur, korrupsjon og bestikkelser 

- Bedriftenes samfunnsansvar i et internasjonalt perspektiv 

- Etikk, outsourcing og miljøspørsmål 

- Etikk, outsourcing  og arbeidsforhold 

- Etikk, kultur og kommunikasjon 

- Analyse av etiske dilemmaer 

 

3. Internasjonale forhandlinger

- Forhandlingsteknikker: positional vs principled bargaining

- Analyse av BATNA (Best alternative to negotiated agreement) og ZOPA (Zone of possible agreement)

- Forberede, gjennomføre og analysere forhandlinger 

- Forhandlingsteknikker og -stiler i tverrkulturell kontekst 

- Språk, tone og stil i forhandlinger 

 

4. Historiefortelling i forretningskommunikasjon

- Historiefortelling som et strategisk konsept for merkevarebygging 

- Historiefortelling som et kommunikasjonsverktøy for ledelse 

 

5. Kommunikasjonsstrategier og -ferdigheter

- Skriftlig forretningskommunikasjon (brev, email, sosiale medier)

- Muntlig forretningskommunikasjon (presentasjoner, forhandlinger, møter, diskusjoner)

- Form, budskap og medium: å skrive positive, negative og overtalende budskap

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om hva som kjennetegner norsk forretningskultur
 • kan sammenligne ulike forretningskulturer
 • har kunnskap om etiske utfordringer i internasjonalt næringsliv, og kan analysere etiske dilemmaer og beslutningstaking i spesifikke case
 • har kunnskap om historiefortelling som et kommunikasjonsverktøy for markedsføring av produkter og tjenester og som et ledelsesverktøy
 • har kunnskap om hvordan budskap, tone og stil tilpasses ulike situasjoner, kommunikasjonskanaler, kontekster og kulturer

Ferdigheter

Studenten har avanserte kommunikasjonsferdigheter både mellom bedrifter (B2B) og med kunder (B2C), særlig innen følgende områder:

 • Kommunisere om og løse utfordringer i tverrkulturell forretningskommunikasjon
 • Kommunisere om og løse etiske utfordringer i forretningslivet
 • Forberede og gjennomføre internasjonale forhandlinger
 • Anvende historiefortelling som et markedsførings- og salgsverktøy i kommunikasjon med kunder og forretningspartnere, og som et ledelsesverktøy i en organisasjon
 • Skape effektive forretningsbudskap
 • Skrive forretningsbrev og -email.
 • Kommunisere med partnere og kunder gjennom sosiale medier
 • Holde muntlige presentasjoner, kommunisere i team og ansikt-til-ansikt.

 

Generelle kompetanse

Studenten

 • kan kommunisere på engelsk med kunder og partnere i internasjonalt forretningsliv
 • kan anvende effektive kommunikasjonsstrategier i både skriftlige og muntlige situasjoner som er relevante for arbeid i internasjonale bedrifter
 • har kunnskap om kulturelle forskjeller som påvirker kommunikasjon generelt, med spesiell vekt på etiske beslutninger, forhandlinger og markedsføring av produkter og tjenester.

Emnet inngår i

Bachelor i hotelledelse

Bachelor i HR og personalledelse

Bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling

Bachelor i markedsføring og merkevareledelse

Bachelor i markedsføring og salgsledelse

Bachelor i PR og samfunnspåvirkning

Bachelor i ledelse og servicestrategi

Læringsaktiviteter

Emnet undervises på engelsk. Det forventes at studentene deltar aktivt i diskusjoner, simuleringer og andre skriftlige og muntlige øvelser som gjennomføres i klasserommet. Det forventes at studentene møter forberedt til timene, og leverer oppgaver til mappen (hjemmeeksamen i grupper) for å få jevnlige tilbakemeldinger på arbeidet.

Anbefalt tidsbruk

400 arbeidstimer

Arbeidslivstilknytning

Gjesteforelesninger, ekskursjoner og bedriftsbesøk organiseres i forbindelse med sentrale temaer i emnet. I tillegg brukes flere case basert på virkelige situasjoner som del av pensum i emnet.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Alle eksamener gjennomføres på engelsk.  

 

Eksamensdel: Mappevurdering i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 30 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel: Muntlig individuell eksamen

Varighet: 15 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 30 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Tospråklig og enspråklig ordbok.

(se hjelpemidler med forklaring på websiden Eksamen for høyskolestudenter)

Pensumlitteratur

Bovée, Dourtland og John Thill. 2015. Business Communication Essentials. A skills-based approach to vital business English. 7. utg. New Jersey: Pearson. ISBN: 9781292093260. Kapittel 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 11. Sider: 527 (pensum: 230 pages). Pris: 679,-

 

Fisher, Roger og William Ury. 2012. Getting to Yes: negotiating an agreement without giving in. 3. utg. London: Random House. ISBN: 9781847940933. Sider: 207. Pris: 129,-

 

Fog, Klaus, Christian Budtz og Bovis Yakaboyk. 2010. Storytelling: Branding in practice. 2. utg. Berlin: Springer. ISBN: 9783540883487. Sider: 238. Pris: 459,-

 

Gesteland, Richard R. 2012. Cross-cultural business behavior: A guide for global management. 5. utg. Oslo: Universitetsforl. ISBN: 9788215020235. Sider: 351. Pris: 459,-

 

Lunheim, Rolf. 2016. Culture in Business: Introduction to cross-cultural leadership and communication. 3. utg. Oslo: The Knowledge Factory. ISBN: 9788292733059.

 

Digitalt kompendium i emnet IBS2100 International Business Communication legges ut på Luvit av emneansvarlig [2]:

 

Denning, Stephen. 2001The Springboard: How Storytelling Ignites Action in Knowledge-Era Organizations. Butterworth Heinemann. ISBN 97 80750673556 [Utdrag, ca. 30 sider] S. xiiv-xxi, 71-91, 201-206. 

 

Lubbers, Eveline, ed. 2002. Battling Big Business. Countering greenwash, infiltration and other forms of corporate bullying. Foxhole, Dartington, Totnes, Devon: Green Books. ISBN 978-1567512243 [Utdrag, sider: 32] S. 19-32, 78-85, 86-97

 

Shaw, William H. 2014. Business Ethics: A textbook with cases. 9.utg. Wadsworth: Cengage Learning. ISBN: 9781305582088 [Utdrag, sider: 60.] S. 1-24, 158-169, 214-227, 246-256, 364-372.

 

Digital kurspakke (HBR)[1]:

 

Bartlett, Christopher A., Vincent Dessain og Anders Sjöman. 2006. "Ikea's Global Sourcing Challenge: Indian Rugs and Child Labor (A)." Harvard Business Publishing. Case 9-906-414. Sider: 13

 

Healy, Paul. 2010. "Fighting corruption at Siemens." Harvard Business School. Case 9-112-702. Sider: 19

 

Quelch, John A. og Katherine E. Jocz. 2010. "Google in China." Harvard Business Publishing. Case 510071. Sider: 13

 

Teegarden, May B. og Andreas Schotter. 2010. Blood Bananas: Chiquita in Columbia. Harvard Business Publishing. Case TB0245. Sider: 16

 

Trompenaars, Fons og Peter Woolliams. 2011. Lost in Translation. Harvard Business Review [published online, April] Sider: 6

 

Wheeler, Michael. 2002. Salt Harbor. Harvard Business School. Case 9-800-078. Sider: 6

 

Zhigang, Tao og Wei Shang-Jin. 2010. Negotiation in China: How Universal? Harvard Business Publishing. Case HKU956. Sider: 20

 

[1] Kurspakken må kjøpes i sin helhet fra HBP for å få tilgang til casene.  En lenke til kurspakken blir gjort tilgjengelig for studentene ved kursstart.

 

Artikler fra Harvard Business Review

 

Bazerman, Max og Ann. E. Tenbrunsel. 2011. "Ethical breakdowns." Harvard Business Review.89(4):58-65. Sider: 9. [Fulltekst tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=59478365&site=ehost-live&scope=site ]

 

Cialdini, Robert B. 2001. "Harnessing the Science of Persuasion." Harvard Business Review 79(9):72-79. Sider: 7. [Fulltekst tilgjengelig via bibliotek: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=5329110&site=ehost-live&scope=site ]

 

Denning, Stephen. 2004. "Telling tales." Harvard Business Review, 82(5):122-129. Sider: 7. [Fulltekst tilgjengelig via bibliotek: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=12933098&site=ehost-live&scope=site ]

 

Fryer, Bronwyn. 2003. "Storytelling that moves people." Harvard Business Review 81(6):51-55. Sider: 4. [Fulltekst tilgjengelig via bibliotek: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=9943722&site=ehost-live&scope=site ]

 

Guber, Peter. 2007. "The four truths of the storyteller." Harvard Business Review, 85(12):52-59. Sider: 7. [Fulltekst tilgjengelig via bibliotek: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=27441355&site=ehost-live&scope=site ]

 

Ibarra, Hermina og Kent Lineback. 2005. What's your story? Harvard Business Review, 83(1):64-71. Sider: 7. [Fulltekst tilgjengelig via CK's bibliotek.]

Samlet sidetall/pensum

1403 sider

Anbefalt litteratur

Studentene forventes å søke etter supplerende kilder i forbindelse med oppgavene til mappen (hjemmeeksamen), og å lese nasjonale og internasjonale aviser og nyhetskilder om internasjonalt næringsliv jevnlig.